Po­žar je iz­vu­kao baš sve naj­go­re iz na­ših po­li­ti­ča­ra

Obra­ni­li smo se od una­toč sus­ta­vu, a ne za­hva­lju­ju­ći nje­mu

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Ka­tas­tro­fal­ni po­žar u Spli­tu i Dal­ma­ci­ji po­nov­no je iz­vu­kao sve naj­bo­lje iz hr­vat­skih gra­đa­na. I sve naj­go­re iz vla­da­ju­ćih po­li­ti­ča­ra. Fas­ci­nant­no je ka­ko je dr­žav­ni vrh, dok su se ga­si­te­lji u ne­mo­gu­ćim uvje­ti­ma bo­ri­li s va­tre­nom sti­hi­jom, us­pio gur­nu­ti se­be u pr­vi plan, stvo­ri­ti po­zor­ni­cu za vlas­ti­tu pro­mo­ci­ju, sa­mo­rek­la­mu i kam­pa­nju, ali i is­ko­ris­ti­ti po­žar za me­đu­sob­ne obra­ču­ne, sva­đe, osvet­nič­ke udar­ce, op­tuž­be i os­tav­ke. Ni­je to, na­rav­no, bi­lo pr­vi put da se to do­go­di­lo, si­gur­no ne­će bi­ti ni zad­nji, ali sve­jed­no nas ne­će pres­ta­ti fas­ci­ni­ra­ti. Kao što njih ni­kad ne­će umo­ri­ti. Ne­ma to­ga što ni­su uči­ni­li u ovih ne­ko­li­ko da­na ko­li­ko bjes­ne po­ža­ri. Le­tje­li su dr­žav­nim avi­onom ka­ko bi gle­da­li te­ni­sa­ča ko­ji je pri­jav­ljen u Mon­te Car­lu da ne bi pla­ćao po­rez u Hr­vat­skoj. Spa­va­li su dva da­na, dok im net­ko ni­je re­kao da Dal­ma­ci­ju pro­ždi­re po­žar. Iš­li su na ele­gant­na pu­to­va­nja ili u Za­gre­bu rek­la­mi­ra­li svo­je in­ter­v­jue. A on­da, kad su se ko­nač­no po­ja­vi­li u Spli­tu, iz­a­zva­li su zgra­ža­nje svo­jom ba­ha­toš­ću i bez­o­sje­ćaj­noš­ću, svo­jim sit­nim osvet­nič­kim pod­me­ta­nji­ma, svo­jim me­đu­sob­nim sva­đa­ma i skre­ta­njem po­zor­nos­ti na se­be. Oni su pos­ta­li ve­ći od po­ža­ra. Nji­ho­ve sva­đe pos­ta­le su ve­će od po­ža­ra. I glav­ni za­da­tak bio im je uga­si­ti po­žar ne­za­do­volj­stva hr­vat­ske jav­nos­ti zbog pro­pus­ta, po­gre­ša­ka, neo­r­ga­ni­za­ci­je... A kad su se po­če­li prav­da­ti zbog po­gre­ša­ka ko­je su mo­gle bi­ti Fas­ci­nant­no je ka­ko je dr­žav­ni vrh us­pio se­be gur­nu­ti u pr­vi plan. Spa­va­li su dva da­na, dok im net­ko ni­je re­kao da Dal­ma­ci­ja go­ri. Iz­a­zva­li su zgra­ža­nje ba­ha­toš­ću kob­ne - a ni­je is­klju­če­no da pos­ta­nu - pa­pa­gaj­ski su po­nav­lja­li da će iz ove ka­tas­tro­fe “ne­što na­uči­ti”. Kao da im go­di­ne na vlas­ti, svi struč­nja­ci, pret­hod­ni slu­ča­je­vi, sa­vje­ti i upu­te ni­su bi­le do­volj­ne. Oni su se doš­li uči­ti na ele­men­tar­noj ne­po­go­di. I kad već ni­su bi­li od kon­kret­ne po­mo­ći, po­tru­di­li su se do­dat­no iri­ti­ra­ti gra­đa­ne i jav­nost. Pre­mi­jer Plen­ko­vić hva­lio je sus­tav ko­ji je oči­to po­ka­zao sla­bos­ti, a on­da uma­njio ve­li­či­nu po­ža­ra us­t­vr­div­ši ka­ko je on “me­dij­ski atrak­ti­van sa­mo zbog Spli­ta”. Ia­ko se i on on­da ogre­bao za dje­lić te “me­dij­ske atrak­tiv­nos­ti”. Pred­sjed­ni­ca Gra­bar Ki­ta­ro­vić u pr­voj je iz­ja­vi o po­ža­ri­ma od­mah uda­ri­la na svo­jeg ar­hi­ne­pri­ja­te­lja Dra­ga­na Lo­zan­či­ća, sa­mo ka­ko bi is­pro­vo­ci­ra­la os­tav­ku po­greš­nog čo­vje­ka, mi­nis­tra obra­ne. Ko­ji je priz­nao da je iz­vu­kao voj­sku na po­ža­ri­šta bez po­zi­va ci­vil­nih vlas­ti. da ne go­vo­ri­mo o Želj­ku Re­ine­ru i nje­go­vu iz­ra­zu su­ću­ti dva da­na pre­kas­no. Is­pa­lo je da se sve oko po­ža­ra do­ga­đa sa­mo ra­di njih. Pot­pu­ni ne­dos­ta­tak so­li­dar­nos­ti, beš­ćut­nost i neo­sje­lji­vost, us­mje­re­nost na vlas­ti­tu ve­li­či­nu i važ­nost, sve su to simp­to­mi kak­ve ina­če gle­da­mo kod na­ših po­li­ti­ča­ra. Ali ovo­ga pu­ta to je, valj­da si­lo­vi­toš­ću po­ža­ra, vi­šes­tru­ko po­ten­ci­ra­no. Is­pa­da da se Hr­vat­ska us­pje­la obra­ni­ti od po­ža­ra una­toč sus­ta­vu, a ne za­hva­lju­ju­ći nje­mu. I to ni­je pr­vi, a si­gur­no ne­će bi­ti ni zad­nji put.

A

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.