Oruž­je od ši­bi­ca­ra Trum­pa ni­je dar, ne­go osu­da na smrt

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Na­kon sum­mi­ta sku­pi­ne se­dam naj­ra­zvi­je­ni­jih ze­ma­lja svi­je­ta, G7, ko­ji je odr­žan kra­jem svib­nja na Si­ci­li­ji, u gra­du Ta­or­mi­ni, a na ko­jem je Do­nald Trump po­t­vr­dio svo­je pro­tiv­lje­nje Pa­ri­škom spo­ra­zu­mu o kli­mat­skim pro­mje­na­ma ko­ji je pot­pi­sa­la ad­mi­nis­tra­ci­ja Ba­rac­ka Oba­me, An­ge­la Mer­kel je vanj­sku po­li­ti­ku SAD-a ko­ju per­so­ni­fi­ci­ra Do­nald Trump na­zva­la “ne­pre­dvi­di­vom”. Me­đu­tim, bez ob­zi­ra na te­ži­nu ove kva­li­fi­ka­ci­je u di­plo­mat­skom smis­lu, ona je pri­lič­no be­ni­gan eufe­mi­zam za jed­nu po­li­ti­ku, bez ob­zi­ra na to što je ta po­li­ti­ka naj­ma­nje “ne­pre­dvi­di­va”. Odav­no se već mo­že pre­poz­na­ti ja­san obra­zac po ko­je­mu ona dje­lu­je. Za­pra­vo je to u ne­ku ru­ku i je­di­ni smi­sao jed­ne po­li­ti­ke ko­ja se zak­la­nja jef­ti­nom pro­tek­ci­onis­tič­kom, tj. po­pu­lis­tič­kom pa­ro­lom “Ame­ri­ca First”. Ka­ko u naj­kra­ćem opi­sa­ti taj “vanj­sko­po­li­tič­ki” Trum­pov obra­zac? U Sa­ra­je­vu je pri­je ra­ta pos­ta­ja­la jed­na ur­ba­na le­gen­da ko­ja je na­diš­la ok­vi­re gra­da i pos­ta­la poz­na­ta u ši­rim ok­vi­ri­ma: lo­kal­ni man­gu­pi su u mrač­nim sa­ra­jev­skim uli­či­ca­ma pro­laz­ni­ci­ma “pro­da­va­li ci­gle”. Priš­li bi žr­tvi i upi­ta­li je “ho­će li ku­pi­ti ci­glu”. U slu­ča­ju ne­ga­tiv­nog od­go­vo­ra žr­tva bi do­bi­la ba­ti­ne i bi­la us­put op­ljač­ka­na. U su­prot­nom, ra­di­lo se o “ko­nven­ci­onal­noj tr­go­vi­ni” - žr­tva bi za svoj no­vac, sve što bi ima­la u dže­pu u tom tre­nut­ku, za­uz­vrat do­bi­la ci­glu. Do­nal­da Trum­pa mo­gli bi­smo u glo­bal­nim ok­vi­ri­ma pro­ma­tra­ti kao “pro­da­va­ča ci­gli”: ame­rič­ki pred­sjed­nik se svo­je­volj­no pre­tvo­rio u tr­go­vač­kog put­ni­ka ame­rič­ke voj­ne in­dus­tri­je ko­ji ho­da svi­je­tom te pro­da­je do­mo­ro­ci­ma sku­pe i vi­so­ko­so­fis­ti­ci­ra­ne ame­rič­ke pe­tar­de, ne pris­ta­ju­ći na ne­ga­ti­van od­go­vor. Nje­gov uči­nak je Ba­rack Oba­ma u oba svo­ja man­da­ta, pret­pos­tav­ljam, ni­je us­pio pro­da­ti ovo­li­ko na­oru­ža­nja ko­li­ko Trump u pr­voj go­di­ni fas­ci­nan­tan: pr­vo je Sa­udij­skoj Ara­bi­ji utra­pio voj­ne opre­me i na­oru­ža­nja u vri­jed­nos­ti od 110 mi­li­jar­di, a Po­lja­ci­ma od osam mi­li­jar­di do­la­ra, uz li­ce­mjer­no obraz­lo­že­nje ka­ko je “SAD na­po­kon do­pus­tio pro­da­ju naj­mo­der­ni­jih ina­či­ca obram­be­nog ra­ket­nog sus­ta­va Pa­tri­ot Polj­skoj”. Ba­rack Oba­ma u oba svo­ja man­da­ta, pret­pos­tav­ljam, ni­je us­pio pro­da­ti ovo­li­ko na­oru­ža­nja ko­li­ko Trump u pr­voj go­di­ni. Na­kon sum­mi­ta u Var­ša­vi, pom­poz­no na­zva­nog “Tri mo­ra”, Hr­vat­ska se ta­ko­đer upi­sa­la na lis­tu “ku­pa­ca ci­gli”. Trum­po­ve do­sa­daš­nje “žr­tve”, Sa­udij­ska Ara­bi­ja i Polj­ska, ne mo­gu se do kra­ja us­po­re­di­ti s Hr­vat­skom, jer je Hr­vat­ska, oli­če­na u pred­sjed­ni­ci Ko­lin­di Gra­bar Ki­ta­ro­vić i mi­nis­tru obra­ne Da­mi­ru Kr­sti­če­vi­ću, svo­ju ci­glu ku­pi­la do­bro­volj­no, fas­ci­ni­ra­na ši­bi­car­skim šar­mom ame­rič­kog pu­tu­ju­ćeg tr­gov­ca. Pos­tu­pak hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce pod­sje­ća na onaj ču­ve­ni gra­fit iz Pod­go­ri­ce ti­je­kom NATO-ova bom­bar­di­ra­nja Sr­bi­je: “Ga­đaj­te i nas, ta ni­je­smo šu­ga­vi”. rvat­ska pred­sjed­ni­ca je “od­luč­no” od Trum­pa za­tra­ži­la svo­je pra­vo na “ku­po­vi­nu ci­gle”: “Pro­daj­te i na­ma po­ne­što, ni­smo šu­ga­vi”. Ili je Hr­vat­ska na taj na­čin, uz Polj­sku, “ku­pi­la” po­kro­vi­telj­stvo nad tim bi­zar­nim sum­mi­tom? Sve­jed­no, od­mah na­kon nje­ga, za vru­će ra­ne, hr­vat­ski mi­nis­tar obra­ne ot­pu­to­vao je u SAD po “kup­lje­nu ro­bu”, eska­dri­lu od 12 rat­nih zra­ko­plo­va, uz pro­zir­nu pri­ču ka­ko još ni­je do­ne­se­na ko­nač­na od­lu­ka od ko­ga će ih Hr­vat­ska ku­pi­ti. Smi­je li se it­ko kla­di­ti na juž­no­ko­rej­ske zra­ko­plo­ve ili šved­ske Grip­pe­ne? Ia­ko ne­mam ne­ko na­ro­či­to miš­lje­nje o ljud­skoj in­te­li­gen­ci­ji, ne vje­ru­jem da

Hpos­to­ji to­li­ko glu­pa oso­ba. Ko­ju ko­rist kup­ci “ame­rič­kih ci­gli” ima­ju od to­ga? Što do­bi­va­ju za­uz­vrat? Na po­s­ljed­njem sum­mi­tu NATO-a Trump je od­bio iz­go­vo­ri­ti uobi­ča­je­nu man­tru o so­li­dar­nos­ti svih čla­ni­ca NATO-a s onom na­pad­nu­tom, što je za­pra­vo su­šti­na tog sa­ve­za, od­nos­no tak­vim se pri­ka­zi­vao sve ove go­di­ne. ne­dav­no, kad je Sje­ver­na Ko­re­ja tes­ti­ra­la in­ter­kon­ti­nen­tal­nu ra­ke­tu, voj­ni ana­li­ti­ča­ri su is­ti­ca­li či­nje­ni­cu ka­ko SAD ne­ma učin­ko­vi­tu obra­nu od ove vr­ste pro­jek­ti­la. Če­mu bi on­da imao slu­ži­ti sus­tav Pa­tri­ot ko­ji je Polj­ska pla­ti­la “po­volj­nih” osam mi­li­jar­di do­la­ra? Po­go­to­vo ako zna­mo ka­ko je s dru­ge stra­ne ba­raž­ne cr­te Ru­si­ja, či­ji su da­le­ko­met­ni pro­jek­ti­li ne­us­po­re­di­vo su­pe­ri­or­ni­ji u od­no­su na “prob­ne uzor­ke” Kim Jong-una. De­fi­ni­tiv­no, ra­di se o pu­kom re­ke­ta­re­nju. Do­bi­va­ju li ame­rič­ki sa­vez­ni­ci za svoj no­vac ba­rem ne­ku vr­stu si­gur­nos­ti? Ma­lo su­tra. Čač­ka­nje ru­ske meč­ke iz ame­rič­ke per­s­pek­ti­ve sa­mo je stva­ra­nje po­god­ni­je “po­du­zet­nič­ke kli­me”: stal­ni kon­flik­ti i strah bo­lje od bi­lo če­ga dru­go­ga po­go­du­ju pro­da­ji na­oru­ža­nja fas­ci­ni­ra­nim do­mo­ro­ci­ma. Ako je per­s­pek­ti­va is­crp­lje­nog bli­sko­is­toč­nog “tr­ži­šta ci­gli” ni­ma­lo blis­ta­va, od­nos­no već je sva­ko­me pos­ta­lo jas­no ka­ko ta­mo ne­ma vi­še do­bre “po­du­zet­nič­ke kli­me”, jer su ta­moš­nji re­ži­mi na­kon du­go­go­diš­njeg ra­ta is­crp­lje­ni do kraj­njih gra­ni­ca, što on­da tr­gov­ci­ma pre­os­ta­je? Tra­že­nje no­vih tr­ži­šta, na­rav­no. Bo­ga­ta i zbu­nje­na Eu­ro­pa se u tom kon­tek­s­tu na­me­će kao obe­ća­na zem­lja. Ku­po­vi­na sku­pih “ki­šo­bra­na” ko­ji bi Polj­sku tre­ba­li za­šti­ti­ti od moć­nog ru­skog ar­se­na­la pod­sje­ća na jed­nu po­tres­nu

A

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.