I to smo do­če­ka­li: Ve­gan­sko vi­no (ono zbog ko­jeg životinje ne pa­te)

Express - - EXPRESS -

Po­šast je za­hva­ti­la i vin­ski svi­jet. Na­kon ve­ge ko­ba­si­ca, ve­ge će­va­pa, ve­ge odre­za­ka, ve­ge šun­ke, pa i ve­ge si­ra, na stol mi je sti­glo i ve­gan­sko vi­no. I to u To­ska­ni, ta­li­jan­skoj re­gi­ji ko­ja se di­či me­som Cin­ta Se­ne­se od pre­kras­nih cr­no-bi­je­lih svi­nja ko­je ži­ve 1200 me­ta­ra nad mo­rem, ko­ba­si­com Fi­noc­c­hi­ona od svinj­skog i te­le­ćeg me­sa, bi­je­lom sla­ni­nom Lar­do di Co­lon­na­ta, Mor­ta­del­lom di Pra­to, pr­šu­tom, ja­nje­ti­nom, sa­la­ma­ma i sa­la­mi­ca­ma, bif­te­ci­ma... Pre­kras­na je bi­la ve­če­ra u Mon­te­pul­ci­anu s go­to­vo svim go­re spo­me­nu­tim svi­nja­ri­ja­ma i os­ta­lim me­sa­ri­ja­ma, a na sre­diš­njem sto­lu or­ga­ni­za­to­ri su pos­ta­vi­li sto­ti­njak eti­ke­ta Vi­na No­bi­le di Mon­te­pul­ci­ano. Svat­ko je is­pod ta­nju­ra imao ka­ta­log i som­me­li­eru je sa­mo tre­ba­lo re­ći ko­je vi­no da do­ne­se. Kao što do­li­či, on bi po­ka­zao eti­ke­tu, a zna­ti­že­lja je uči­ni­la sve os­ta­lo. Umjes­to kon­tra­eti­ke­te, bo­ca je ima­la na­ljep­ni­cu s nat­pi­som “Ve­gan Qu­ali­ta Ve­ge­ta­ri­ana”. U ne­kim fa­za­ma pro­izvod­nje vi­na do­is­ta se ko­ris­te “sred­stva” ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla. Pri­mjer je bis­tre­nje vi­na bje­lanj­kom ja­je­ta. A Vi­no No­bi­le di Mon­te­pul­ci­ano 2013. vi­na­ri­je Vil­la Sant’An­na za­jam­če­no ni­je bis­tre­no bje­lanj­kom. No od­lič­no je. Ve­gan­ski pe­di­gre na kva­li­te­tu vi­na ne utje­če, a mar­ke­tin­ški je to pro­izvo­đa­čev od­li­čan štos. Ina­če, Vi­no No­bi­le di Mon­te­pul­ci­ano vo­zi se u vla­ku za vin­ski svjet­ski vrh ko­jem je lo­ko­mo­ti­va Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no. Oba ve­li­ka to­skan­ska vi­na ra­de se od sor­te san­gi­ove­se. U Mon­te­pul­ci­anu to gro­žđe zo­vu prug­nol­lo gen­ti­le, a u Mon­tal­ci­nu bru­nel­lo, što je uma­nje­ni­ca od bru­no (smeđ). Du­go su i jed­ni i dru­gi tvr­di­li ka­ko su to tri raz­li­či­te sor­te, no ge­ne­ti­ka ih je ra­zu­vje­ri­la i do­ka­za­la da se nji­ho­va vi­na, kao i Chi­an­ti te Chi­an­ti cla­ssi­co, ra­de od is­te sor­te. Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no je is­klju­či­vo od san­gi­ove­sea, a u Vi­nu No­bi­le di Mon­te- pul­ci­ano mo­ra ga bi­ti naj­ma­nje 70 pos­to. Os­ta­lo gro­žđe je od cr­nih so­ra­ta, kao što su ca­na­iolo, mam­mo­lo, co­lo­ri­no..., do­pu­šte­nih u oko­li­ci tog pre­kras­no­ga gra­di­ća na vr­hu bre­žulj­ka ko­ji se mo­že opi­sa­ti kao Mo­to­vun u pu­no ve­ćem iz­da­nju. Naj­važ­ni­ja raz­li­ka je u saz­ri­je­va­nju. Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no če­ka go­to­vo pet go­di­na da iz­a­đe na tr­ži­šte, ovog je pro­lje­ća po­če­la pro­da­ja ber­be 2012., a Vi­no No­bi­le di Mon­te­pul­ci­ano pred vi­no­ljup­ce sti­že dvi­je go­di­ne pri­je. Poz­na­va­te­lji špa­njol­skih vi­na us­po­re­dit će to s ri­ser­vom i cri­an­zom. Pr­va se ču­va pet, a dru­ga tri go­di­ne. I u jed­nom i u dru­gom slu­ča­ju ri­ječ je o čvr­stim vi­ni­ma ko­ji­ma, u mla­đoj va­ri­jan­ti, ro­bus­nost ubla­ža­va­ju fi­ne ki­se­li­ne, a u sta­ri­joj go­di­ne. Jed­nos­tav­ni­je re­če­no, omek­ša­lo je u do­brim ba­čva­ma. Slič­nost s Dal­ma­ci­jom ni­je slu­čaj­na. Ro­bus­ni su plav­ci, ko­ji zre­lost stje­ču u pe­toj go­di­ni, ro­bus­ni su i cr­ljen­ci, pit­ki već na­kon dvi­je-tri. Od­nos vi­na ko­ja da­nas ima­mo od si­na i oca vi­še sam pu­ta po­ku­ša­vao objas­ni­ti od­no­som ri­ser­ve i cri­an­ze. Sin, u ovom na­šem slu­ča­ju, da­je zre­li­ja vi­na ne­go otac. egan­sko vi­no, ko­je je bi­lo po­vod ovoj pri­či, sti­že iz Vil­le Sant’An­ne, a tu vi­na­ri­ju čes­to na­zi­va­ju žen­skom jer je vo­di Si­mo­na Rug­ge­ri Fa­bro­ni s kćer­ka­ma An­nom i Mar­g­he­ri­tom. Vi­še ne­go po cr­nom Vi­nu inu No­bi­le, gla­so­vi­ta je po Vin San­tu, de­sert­nom to­skan­skom om vi­nu ko­je gos­po­đa Si­mo­na ra­di adi od treb­bi­ana (40 pos­to), mal­val­va­si­je (to je to­skan­ska mal­va­si­aa bi­an­ca lun­ga) ta­ko­đer ima 400 pos­to, a os­ta­lo su lo­kal­ne iz­vor­ne sor­te. Vi­no­gra­di su sta­ri 30 go­di­na, be­re se ruč­no, dos­ta kas­no, a vi­na u pro­da­ji go­to­vo da i ne­ma. Obi­telj i pri­ja­te­lji ga po­pi­ju. Vi­no No­bi­le di Mon­te­pul­ci­ano san­gi­ove­sea ima naj­ma­nje 70 pos­to, Chi­an­ti i Chi­an­ti cla­ssi­co 80, a Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no je

od čis­tog san­gi­ove­sea.

V

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.