Upi­tao sam Ivi­cu To­do­ri­ća o vri­jed­nos­ti­ma po­jed­nih bren­do­va Agro­ko­ra. Re­kao je da je nje­go­va ‘tvrt­ka u to­me ima­la još pros­to­ra’

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Jed­ni su “odu­vi­jek zna­li da Agro­kor mo­ra puk­nu­ti pri­je ili kas­ni­je“, dru­gi su još šo­ki­ra­ni ra­zvo­jem si­tu­aci­je. Ka­ko onim što se do­go­di­lo po­čet­kom ove go­di­ne, u dvo­mje­seč­noj dra­mi od dru­ge po­lo­vi­ce ve­lja­če do 10. trav­nja, ta­ko i ne­iz­vjes­noš­ću ko­ja usko­ro če­ka Agro­kor i niz po­du­ze­ća ko­ja su za nje­ga vrlo čvr­sto pos­lov­no ve­za­na. “Bo­gu na is­ti­nu” po­lo­vi­com ruj­na, kad bu­du go­to­va re­vi­zor­ska iz­vješ­ća, ne iz­la­zi sa­mo pret­hod­na, To­do­ri­će­va upra­va, ne­go će se pred mo­gu­ćim ne­pre­mos­ti­vim is­ku­še­nji­ma na­ći i da­naš­nja upra­va i po­li­tič­ki kru­go­vi. Jed­ni se na­da­ju ras­ple­tu, kad re­vi­zor­ska ku­ća PWC (Pri­cewa­ter­ho

use- Co­opers) sas­ta­vi ko­nač­no sta­nje po­tra­ži­va­nja i oba­ve­za te re­tro­ak­tiv­no us­ta­no­vi ko­li­ko je Agro­kor za­is­ta us­pješ­no pos­lo­vao. Na­rod će se, te­ško je to iz­bje­ći, vje­ro­jat­no naj­vi­še za­bav­lja­ti pi­ta­nji­ma ka­ko je nas­ta­lo i ko­li­ko je re­al­no bo­gat­stvo obi­te­lji To­do­rić. An­te Ram­ljak naj­av­lju­je da će “bi­ti dos­ta is­pra­va­ka vri­jed­nos­ti”. U raz­go­vo­ri­ma s Ivi­com To­do­ri­ćem u Kul­me­ro­vim dvo­ri­ma po­čet­kom i sre­di­nom sr­p­nja pos­ta­vio sam pi­ta­nje o vri­jed­nos­ti­ma po­je­di­nih bren­do­va, npr. Kon­zu­ma u BiH, ko­je je već di­sku­ti­ra­no u jav­nos­ti. On je od­go­vo­rio da je “u to­me (go­odwill) Agro­kor još imao pros­to­ra”. U ban­kar­skim kru­go­vi­ma gle­da­ju na­pri­jed. Na­da­ju se da će, bu­de li ra­zu­ma, taj tre­nu­tak is­ti­ne otvo­ri­ti vra­ta po­ten­ci­jal­nom inves­ti­to­ru da pre­uz­me uprav­lja­nje Agro­ko­rom i u sred­njem ro­ku pro­ve­de pos­lov-

Mi­nis­tri­ca je ima­la niz su­sre­ta s vlas­ni­kom Agro­ko­ra, o ko­ji­ma se vrlo ma­lo zna

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.