To­do­rić se re­zig­ni­ra­no pri­sje­tio da je pot­pis na kre­dit s ban­ka­ri­ma s Da­le­kog is­to­ka od­go­dio za na­kon vi­ken­da. On­da se sve pro­mi­je­ni­lo...

Express - - PRVA STRANICA -

no res­truk­tu­ri­ra­nje: ne­što pro­da, ne­što spo­ji, ne­što raz­dvo­ji. To sa­daš­nja upra­va na če­lu s Ram­lja­kom, a iz po­za­di­ne uprav­lja­na Vla­dom, objek­tiv­no ne mo­že iz­ves­ti, ne svo­jom kriv­njom. Ne­ki su­go­vor­ni­ci po­na­ša­li su se kao da po­ten­ci­jal­ni inves­ti­tor, naj­vje­ro­jat­ni­je u kru­gu sa­daš­njih fi­nan­ci­je­ra, već mjer­ka pri­li­ku, dru­gi tvr­de da me­đu fon­do­vi­ma i ban­ka­ma nema zna­nja za biz­nis ka­kav je Agro­kor, koji ni­je sa­mo ula­ga­nje i kre­di­ti­ra­nje. Mno­gi su­go­vor­ni­ci stra­hu­ju od no­vog po­tre­sa, pu­no žeš­ćeg od ovo­ga kroz što je Agro­kor do­sad pro­šao. Vla­da je za­ko­nom sa­mo od­go­di­la su­oča­va­nje s is­ti­nom. Kad se kar­te sta­ve na stol, sas­ta­vit će se stal­no vi­je­će vje­rov­ni­ka na te­me­lju pri­jav­lje­nih po­tra­ži­va­nja i vi­dje­ti ima li imo­vi­ne o ko­joj bi se mo­gla sklo­pi­ti na­god­ba. biz­ni­sa, koji ove go­di­ne, ka­žu vi­jes­ti, pos­ti­že re­zul­ta­te bo­lje ne­go ikad pri­je. Dru­gi upo­zo­ra­va­ju da ne­ma­ju svi vje­rov­ni­ci is­te in­te­re­se. Ni­je ri­ječ sa­mo o ru­skim ban­ka­ma ko­je dr­že za­jed­no 1,4 mi­li­jar­de eura (Sber­bank 1,1 mi­li­jar­du, VTB 300 mi­li­ju­na eura). Ri­ječ je o raz­li­či­tim po­zi­ci­ja­ma i in­te­re­si­ma raz­li­či­tih kla­sa vje­rov­ni­ka, na pri­mjer onih osi­gu­ra­nih i neo­si­gu­ra­nih vje­rov­ni­ka. Po­ka­že li se da us­tva­ri nema imo­vi­ne za na­god­bu, osi­gu­ra­nim je vje­rov­ni­ci­ma mo­žda is­pla­ti­vi­je gla­sa­ti za ste­čaj i po­ku­ša­ti se na­pla­ti­ti iz sred­sta­va osi­gu­ra­nja (ne­kret­ni­ne i dru­go). Dru­gi­ma je ste­čaj noć­na mo­ra čak i da se po­ka­že da nema imo­vi­ne. Ula­zi se u ka­os sli­čan ono­me kroz koji je Hr­vat­ska proš­la po­čet­kom de­ve­de­se­tih. Čak i go­ri jer je po­čet­kom de­ve­de­se­tih ba­rem pos­to­ja­la ja­ka ide­olo­gi­ja da tvrt­ke tre­ba što pri­je po­di­je­li­ti bi­lo ko­me da ih vo­di ka­ko zna i umi­je.

Da­lić je u otvo­re­nom ra­tu s To­do­ri­ćem i pro­zi­va pra­vo­su­đe na ak­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.