Cr­ni dan HRT-a: 22. sr­p­nja 2017. go­di­ne u 19 sa­ti!

Pi­še: Tog je da­na doš­lo do kak­vu du­ga po­vi­jest ove ugled­ne ku­će ne pam­ti. Ne znam ko­jim će slo­vi­ma HRT upi­sa­ti ovaj da­tum, ali znam da su do pri­je ne­ko­li­ko go­di­na Dnev­ni­ci upi­si­va­ni zlat­nim slo­vi­ma. Na­ža­lost, u mno­gim seg­men­ti­ma In­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma Hrv

Express - - PRVA STRANICA -

Što vri­je­de naj­mo­der­ni­je ces­te u Hr­vat­skoj kad ne zna­mo nji­ma uprav­lja­ti. Ne­ma­mo vi­nje­te, ko­lo­ne su ne­pre­gled­ne, ne­sre­će se ot­kla­nja­ju ne­do­pus­ti­vo spo­ro, a ner­voz­ni tu­ris­ti s pra­vom nam ku­nu sve po spi­sku. Bi­lo bi do­bro da te­le­vi­zi­je emi­ti­ra­ju po­uč­ne pri­lo­ge o gra­do­vi­ma po­put Pri­mo­šte­na i ne­kih u Is­tri, koji su od­lič­no pri­prem­lje­ni za po­ža­re. Tre­ba pro­vje­ri­ti kon­tro­li­ra­ju li se hi­dran­ti, ima li ih uop­će, kak­va su de­žur­stva u šu­ma­ma, pos­to­je li osma­trač­ni­ce, po­žar­ni pu­to­vi... O nje­go­voj os­tav­ci mo­žda je pred­sjed­ni­ca dje­lo­mič­no u pra­vu, ali pro­zva­ti, kao vr­hov­na za­po­vjed­ni­ca, po­ra­di voj­nič­ke čas­ti čas­nog i hra­brog rat­no­ga ge­ne­ra­la, koji do­bro ra­di svoj po­sao, naj­ve­ća je uvre­da. Pa zar pred­sjed­ni­ca ni­je jav­no upu­ti­la kri­ti­ku ili opa­sku (us­to iz ino­zem­s­tva) da je voj­ska tre­ba­la ra­ni­je iz­a­ći na po­ža­ri­šta? Za­što te­le­fo­nom ni­je sve što tre­ba rek­la iz­rav­no Kr­sti­če­vi­ću? Ču­li smo raz­ne ver­zi­je ko­ga je sve ga­đa­la pred­sjed­ni­ca, ali pro­ma­ši­la je ci­je­lu me­tu i po­go­di­la iz­rav­no – se­be. Ber­nar­di­ća o po­ža­ri­ma i Si­ni­še Haj­da­ša Don­či­ća da su Ram­ljak i Plen­ko­vić ma­ne­ke­ni Agro­ko­ra, do one Don­či­će­ve o po­tu­ri­ca­ma. Sve to stva­ra loš imidž stran­ci. Do­bar po­tez je iz­ra­da no­ve stra­te­gi­je, a još bo­lji gos­to­va­nje Da­vo­ra Ber­nar­di­ća u “Dnev­ni­ku” HTV- a. Iako je vo­di­te­lji­ca “Dnev­ni­ka”, Mar­ta Ši­mić Mr­z­leč­ki, odje­ve­na u mo­der­ne cr­ve­ne hla­če, bo­je SDP-a, po­ku­ša­la skre­nu­ti ras­pra­vu i na ne­ke ne­ga­tiv­nos­ti, Ber­nar­dić se ni­je dao smes­ti i iz­dek­la­mi­rao sve što je že­lio, na­rav­no - u ko­rist stran­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.