Bi­lo bi gad­no kad pre­mi­je­ru net­ko ne bi išao na živ­ce

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić je po­če­la ići na živ­ce An­dre­ju Plen­ko­vi­ću. Iš­la mu je na živ­ce svo­jom po­li­ti­kom, iš­la mu je na živ­ce svo­jim po­na­ša­njem, sad mu ide na živ­ce svo­jim uva­lji­va­njem u avi­on za New York. Kao što je pri­je to­ga živ­ci­ra­la Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Kao što je Mi­la­no­vi­ća živ­ci­rao Ivo Jo­si­po­vić. Kao što je Ivu Sa­na­de­ra i Ivi­cu Ra­ča­nu živ­ci­rao Sti­pe Me­sić. To je pos­tao uho­da­ni obra­zac: pred­sjed­ni­ci vla­de do­bi­ju or­gan­ski po­re­me­ćaj na sva­ki spo­men pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. Ali to bi za­pra­vo tre­ba­la bi­ti do­bra stvar. Ne sa­mo za jav­nost, ko­ja se ti­me sjaj­no za­bav­lja. Jer, po­ku­šaj­te za­mis­li­ti tko bi da­nas Plen­ko­vi­ću na ovak­voj po­li­tič­koj sce­ni, ta­man kad se ri­je­šio Mos­ta i pri­gr­lio krot­ki HNS, uop­će išao na živ­ce? Tko bi ga iri­ti­rao po­red ova­ko im­po­tent­ne opo­zi­ci­je? Tko bi mu kon­ku­ri­rao u vo­đe­nju dr­žav­ne po­li­ti­ke po­red ova­ko ne­bit­nog par­la­men­ta? Na­rav­no, Ko­lin­da kao po­li­ti­čar­ka ne ide sa­mo Plen­ko­vi­ću na živ­ce i nje­zi­no po­na­ša­nje na če­lu dr­ža­ve u pra­vi­lu je za­is­ta ne­pod­noš­lji­vo. Ali tak­vo je po­ne­kad i Plen­ko­vi­će­vo po­na­ša­nje. I sto­ga da­naš­njoj Hr­vat­skoj na­pros­to tre­ba po­zi­ci­ja pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve (prem­da ne nuž­no i ovak­va pred­sjed­ni­ca) ka­ko bi pred­stav­lja­la bi­lo kak­vu pro­tu­te­žu, kon­tro­lu, su­pa­niš­tvo ili ma­kar me­ha­ni­zam rav­no­te­že u dr­žav­nom vr­hu. Pa ma­kar se obo­je, i Ki­ta­ro­vić i Plen­ko­vić, zak­li­nja­li u za­jed­niš­tvo i sta­bil­nost. A on­da na­re­da­li Čak ni Me­sić, kad je to i po­ku­ša­vao, ni­je us­pio za­us­ta­vi­ti Ivu Sa­na­de­ra. Što bi ta­daš­nji pre­mi­jer tek uči­nio da mu Me­sić ni­je po­ne­kad ‘ba­cio bom­bu’ na vla­du: na

po­ne­kog mi­nis­tra, na še­fa taj­ne služ­be, na po­ne­ku od­lu­ku i

po­li­ti­ku? im­pre­siv­nu ni­sku su­ko­ba ili, ka­ko bi se to fi­no rek­lo, pri­je­po­ra. To sve, na­rav­no, tre­ba uze­ti s re­zer­vom. Pa­ra­le­li­zam dr­žav­ne po­li­ti­ke, na­ro­či­to vanj­ske, ni­je uvi­jek ko­ris­tan. Kao što je na­te­za­nje oko taj­nih služ­bi po­ne­kad i po­gub­no. Ali za­mis­li­te da o sve­mu to­me od­lu­ču­je sa­mo jed­na oso­ba. Pa ma­kar bi­la ne­po­gre­ši­va, ve­li­čans­tve­na i de­li­kat­na kao što je sve to i još vi­še An­drej Plen­ko­vić. Upra­vo za­to sva­ka ras­pra­va o to­me da bi se ulo­ga pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke čak u pot­pu­nos­ti uki­nu­la (Mi­la­no­vić) ili de­be­lo sre­za­la (Ka­ra­mar­ko) u ovom sta­di­ju de­mo­kra­ci­je i s ovak­vim li­de­ri­ma sklo­nim kan­ce­lar­skim, pa i auto­krat­skim ten­den­ci­ja­ma, još je ri­zič­na. Za de­mo­kra­ci­ju i druš­tvo naj­o­pas­ni­je bi bi­lo kad pre­mi­je­ru, kao no­si­te­lju po­li­tič­ke mo­ći, nit­ko ne bi išao na živ­ce. Kad bi pre­mi­jer u mi­ru i ti­ši­ni, uz kli­ma­nje part­ne­ra i pod­ma­za­ni me­ha­ni­zam par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, uz kon­tro­lu me­di­ja, ra­dio sve po svo­me. Čak ni Me­sić, kad je to i po­ku­ša­vao, ni­je us­pio za­us­ta­vi­ti Ivu Sa­na­de­ra. Što bi ta­daš­nji pre­mi­jer tek uči­nio da mu Me­sić ni­je po­ne­kad “ba­cio bom­bu” na vla­du: na po­ne­kog mi­nis­tra, na še­fa taj­ne služ­be, na po­ne­ku od­lu­ku i po­li­ti­ku? Hr­vat­skoj de­mo­kra­ci­ji još na­suš­no tre­ba po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost. Ili ma­kar po­vre­me­no dr­mu­sa­nje. Pa kad ne­ma Mos­ta ko­ji je sva­ko ma­lo ru­šio svo­ju vla­du, do­bro će nam do­ći ma­kar ta i tak­va Ko­lin­da. Tek to­li­ko da po­ne­kad ra­sku­š­tra pre­mi­je­ro­vu pos­to­ja­nu fri­zu­ru. ‘Ka­ra­mar­ko je moj pri­ja­telj, i da­nas bih ga po­dr­žao...’ Biv­ši pre­mi­jer Ni­ki­ca Va­len­tić o Vla­di, ot­ku­pu Ine, svo­jem zdrav­lju, ge­opo­li­ti­ci... Bes­tBo­ok: Naj­bo­lji knji­žev­ni ma­ga­zin Rak o pa­ga­ni­ma, Ba­uer o an­ti­fa­šis­tič­koj obi­te­lji, Glu­mac o Maj­da­ku, no­vi nas­lo­vi... Aljo­hi­na iz Pu­ssy Ri­ota: Ja sam Pu­ti­no­va mo­ra Taj KGB-ovac ko­jem se Cr­k­va kla­nja pos­lao nas je u gu­lag. Is­to bi na­pra­vio i drug Sta­ljin ‘Gra­ce Jo­nes je mo­je re­mek-dje­lo’ Šo­kant­na pri­ča o umjet­ni­ku J.P. Go­udeu i nje­go­voj div­ljoj mu­zi Gra­ce Jo­nes

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.