‘Pre­uzi­mao sam mno­ge lo­kal­ne kom­pa­ni­je pred ste­ča­jem i od njih stva­rao li­de­re, ka­že To­do­rić i ta­ko objaš­nja­va iz­nos iz nas­lo­va tek­s­ta

Express - - PRVA STRANICA -

bez nov­ca? Ako je bio kra­tak s nov­cem, ka­ko je to­li­ko ula­gao? Ta­ko­đer se za pre­za­du­že­nost Agro­ko­ra po­ku­ša­va na­ći kriv­ce ne sa­mo u To­do­ri­ću, ne­go i iz­van Agro­ko­ra. Net­ko kri­vi re­gu­la­to­re (Hr­vat­sku na­rod­nu ban­ku i Han­fu), net­ko dru­ge kom­pa­ni­je, na pri­mjer do­bav­lja­če, net­ko fon­do­ve i ban­ke. Svat­ko upi­re pr­stom pre­ma svo­jim in­te­re­si­ma. Me­đu­tim, ula­ga­nje u kom­pa­ni­je u te­ško­ća­ma ni­je bi­la sa­mo To­do­ri­će­va pos­lov­na, ne­go i po­li­tič­ka i druš­tve­na stra­te­gi­ja. Agro­kor je do ju­čer bio naj­važ­ni­ji dr­žav­ni i pos­lov­ni pri­ja­telj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.