Ula­ga­nje u kom­pa­ni­je u fi­nan­cij­skim te­ško­ća­ma ni­je bi­la sa­mo To­do­ri­će­va pos­lov­na, ne­go i druš­tve­na te po­li­tič­ka stra­te­gi­ja

Express - - PRVA STRANICA -

in­dus­tri­ji. Kad je pri­je ma­nje od dvi­je go­di­ne Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka, na­kon enor­m­nih gu­bi­ta­ka, mo­ra­la bi­ti do­ka­pi­ta­li­zi­ra­na, dr­ža­va je, uz os­ta­le, po­zva­la i Agro­kor. Da­nas je HPB po­nov­no obja­vio gu­bi­tak od 64,5 mi­li­ju­na ku­na u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne - zbog iz­lo­že­nos­ti Agro­ko­ru. Proš­le go­di­ne je u is­tom raz­dob­lju Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka ima­la do­bit od 90 mi­li­ju­na ku­na, što ukup­no sma­nje­nje za­ra­de pe­nje na vi­še od 150 mi­li­ju­na ku­na. Go­di­na­ma su vla­de na raz­ne na­či­ne po­ku­ša­va­le opo­ra­vi­ti PIK Vr­bo­vec i po­ljo­pri­vred­ne kom­bi­na­te. Unajm­lji­va­ni su stra­ni me­na­dže­ri, pos­tav­lja­ni oda­ni stra­nač­ki “struč­nja­ci”... Na kra­ju ih je dr­ža­va pre­pus­ti­la Agro­ko­ru, sa­mo da ih se ri­je­ši. Kad je Du­brav­ku Ši­men­cu, biv­šem va­ter­po­lis­tu, ali i du­go­go­diš­njem HDZ-ov­cu, za­peo ne­kret­nin­ski po­sao, pro­ble­me je ri­je­šio - To­do­rić. Agro­kor je u ma­njim sre­di­na­ma ula­gao u skla­di­šta, a u Du­brov­ni­ku u ho­te­le. Ni ula­ga­nje u zdrav­s­tvo ni­je bi­lo od nu­le, ne­go je Po­li- kli­ni­ku u Ne­me­to­voj ku­pio od Bas­ler osi­gu­ra­nja, ko­je se zbog gu­bi­ta­ka od­lu­či­lo na pov­la­če­nje s hr­vat­skog tr­ži­šta. Opet je, dak­le, Agro­kor ušao u pro­jekt pred iz­di­sa­jem. U zdrav­s­tve­nom biz­ni­su an­ga­ži­rao je i pred­sjed­ni­ka Aka­de­mi­je Zvon­ka Ku­si­ća kra­jem 2016., prak­tič­ki se­kun­du pri­je ne­go što će se su­oči­ti sa ste­ča­jem. Kad je Hr­vat­ska po­čet­kom ti­suć­lje­ća otvo­ri­la tr­ži­šte stra­nim te­le­vi­zij­skim kom­pa­ni­ja­ma, po za­ko­nu je u no­vim pro­jek­ti­ma bio po­tre­ban i do­ma­ći vlas­nik. Agro­kor je, za­jed­no s Atlan­tic Gru­pom Emi­la Te­des­c­hi­ja, inves­ti­rao u RTL te­le­vi­zi­ju. Kad je ti­sak za­pao u kri­zu, glav­nog dis­tri­bu­te­ra, tvrt­ku Ti­sak, pre­uzeo je Agro­kor. Me­dij­ska je in­dus­tri­ja do­bar pri­mjer. Za­uz­vrat, Agro­kor je do­bio pre­kid va­tre. Po po­da­ci­ma po­vje­re­ni­ka Ram­lja­ka, Ti­sak je u naj­te­žoj si­tu­aci­ji od ve­ćih tvrt­ki u kon­cer­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.