Pre­ko gr­ba­če BiH Hr­va­ta či­ta se lek­ci­ja Trum­po­vim va­za­li­ma Plen­ki­ju i Ko­lin­di

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Po­li­tič­ko i me­dij­sko mr­tvi­lo u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni pro­tek­li mje­sec-dva pro­dr­ma­la su dva do­ga­đa­ja. Pr­vi je, na­ža­lost, već pos­tao stan­dard: sva­ke go­di­ne uoči obi­lje­ža­va­nja “11. ju­la”, ob­ljet­ni­ce sre­bre­nič­ko­ga ge­no­ci­da, do­la­zi do otvo­re­nog ne­gi­ra­nja tog stra­vič­nog zlo­či­na od stra­ne sr­p­ske po­li­ti­ke s obje stra­ne Dri­ne. Re­ak­ci­je iz Sr­bi­je su uobi­ča­je­ne, a svo­de se uglav­nom na pa­te­tič­na i iri­tant­na mo­ra­li­zi­ra­nja Alek­san­dra Vu­či­ća, dok one iz Re­pu­bli­ke Sr­p­ske iz go­di­ne u go­di­nu po­pri­ma­ju sve zlo­ćud­ni­je to­no­ve. Ta­ko je ne­ko­li­ko mje­se­ci ra­ni­je Mi­nis­tar­stvo pro­s­vje­te Re­pu­bli­ke Sr­p­ske za­bra­ni­lo boš­njač­kim uče­ni­ci­ma ko­ri­šte­nje udž­be­ni­ka po­vi­jes­ti iz Fe­de­ra­ci­je BiH zbog spo­mi­nja­nja po nji­ma ne­pos­to­je­će­ga ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci. Za­tim je na ne­ko­li­ko da­na uoči “11. ju­la” naj­av­lje­no gos­to­va­nje u Sre­bre­ni­ci no­vi­nar­ke Lji­lja­ne Bu­la­to­vić, rat­nog ha­gi­ogra­fa Rat­ka Mla­di­ća, ko­ja je o svo­jem ido­lu na­pi­sa­la ne­ko­li­ko knji­ga. Po­kro­vi­telj te op­skur­ne ma­ni­fes­ta­ci­je tre­bao je bi­ti gra­do­na­čel­nik to­ga gra­da, Mla­den Gru­ji­čić iz Do­di­ko­va SNSD-a. Ra­di se o mla­đem po­li­ti­ča­ru ko­ji za svo­jeg po­li­tič­kog uzo­ra na­vo­di Vo­jis­la­va Še­še­lja. Ta­ko­đer, za 11. sr­p­nja u Ba­njoj Lu­ci bio je naj­av­ljen skup pot­po­re ge­ne­ra­lu Rat­ku Mla­di­ću. Na­sre­ću, oba ova sku­pa su ot­ka­za­na, s tim da je kao for­mal­ni po­vod za ot­ka­zi­va­nje sku­pa u Ba­njoj Lu­ci na­ve­den ne­dos­ta­tak po­li­ci­je, jer je mno­go pri­pad­ni­ka MUP-a osi­gu­ra­va­lo skup u BiH je i do­sad bi­la ta­lac u su­lu­dim ge­opo­li­tič­kim igri­ca­ma, sa­mo je no­vi­na što se ovaj put u igru uklju­či­la do sa­da ko­li­ko-to­li­ko prin­ci­pi­jel­na Nje­mač­ka Sre­bre­ni­ci. Kop­lja oko Sre­bre­ni­ce uglav­nom se lo­me zbog in­zis­ti­ra­nja na poj­mu ge­no­cid ko­ji je po­t­vr­đen pre­su­da­ma su­da u Ha­agu. Po­no­vit ću ono što je do­sad iz­re­če­no bez­broj pu­ta: in­zis­ti­ra­nje na tom poj­mu je etič­ki mi­ni­mum is­pod ko­je­ga se ne smi­je ići, jer je kva­li­fi­ka­ci­ja Ha­škog su­da u ovom slu­ča­ju ute­me­lje­na na neo­bo­ri­vim či­nje­ni­ca­ma, na vi­še od 8000 lju­di s ime­nom i pre­zi­me­nom po­gub­lje­nih u če­ti­ri kr­va­va da­na sr­p­nja 1995. Na­vest ću još dva bit­na raz­lo­ga za to: ova prav­na kva­li­fi­ka­ci­ja je i znak pi­je­te­ta pre­ma obi­te­lji­ma žr­ta­va sre­bre­nič­ko­ga ge­no­ci­da, dok je dru­gi raz­log mo­žda i naj­važ­ni­ji, ko­ri­šte­nje poj­ma ge­no­cid je­di­na je ne­pre­mos­ti­va pre­pre­ka za ne­ku bu­du­ću re­la­ti­vi­za­ci­ju ovog zlo­či­na. Dru­gi do­ga­đaj ne­ma ve­ze sa Sre­bre­ni­com. Na­ime, za­gre­bač­ki Ve­čer­nji list dva je da­na uoči “11. ju­la” obja­vio in­for­ma­ci­ju o bi­zar­noj nje­mač­ko-tur­skoj ini­ci­ja­ti­vi za ure­đe­nje Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, bez ob­zi­ra na to što su od­no­si Nje­mač­ke i Tur­ske na po­vi­jes­no ni­skoj ra­zi­ni. Tur­ski pred­sjed­nik Er­do­gan, pri­mje­ri­ce, ne­kaž­nji­vo i bez za­dr­ške “ti­tu­li­ra” nje­mač­ke vi­so­ke zva­nič­ni­ke na­cis­ti­ma, uklju­ču­ju­ći i An­ge­lu Mer­kel. O kak­voj se tu, on­da, za­jed­nič­koj ini­ci­ja­ti­vi mo­že ra­di­ti? “U di­plo­mat­skim kru­go­vi­ma tvr­di se da je tur­ski pred­sjed­nik Tayip Re­cep Er­do­gan iz­lo­bi­rao kod nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel da Nje­mač­ka po­kre­ne ini­ci­ja­ti­vu za no­vo pre­ure­đe­nje BiH, a ne­ki iz­vo­ri ka­žu da se na­vod­no već pi­še pro­me­mo­ri­ja po ko­joj bi se BiH ure­di­lo kao gra­đan­sku dr­ža­vu”, pi­še Ve­čer­nji list. Ova in­for­ma­ci­ja se na pr­vi po­gled či­ni­la be­smis­le­nom i su­lu­dom. Me­đu­tim, da tu ne­što ima po­t­vr­di­lo se ne­ko­li­ko da­na kas­ni­je, kad je Hr­vat Jo­sip Ju­ra­to­vić, zas­tup­nik SPD-a u nje­mač­kom Bun­des­ta­gu i čest gost hr­vat­skih me­di­ja, u in­ter­v­juu Dnev­nom Ava­zu po­no­vio naj­s­por­ni­je sta­vo­ve iz te ini­ci­ja­ti­ve, pri­je sve­ga onu o fa­moz­nom “gra­đan­skom ure­đe­nju zem­lje” što je vlaž­ni san Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća i des­ni­ča­ra iz bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke “lje­vi­ce”, bez ob­zi­ra na to što to zna­či bez­u­vjet­no odus­ta­ja­nje od Re­pu­bli­ke Sr­p­ske. Ta­ko­đer, ova ini­ci­ja­ti­va je ujed­no i po­dr­ža­va­nje tre­nu­tač­nog ka­osa i bez­vlaš­ća, a tim i op­s­tan­ka na vlas­ti glav­nih ar­hi­te­ka­ta tog sta­nja, tj. nji­ho­vih šap­ta­ča ko­ji­ma ovak­vo sta­nje zbog ne­če­ga oči­to od­go­va­ra. Ia­ko je nje­mač­ko ve­le­pos­lans­tvo u Sa­ra­je­vu ne­ko­li­ko da­na kas­ni­je iz­ja­vi­lo ka­ko stav Jo­si­pa Ju­ra­to­vi­ća ni­je zva­nič­ni stav nje­mač­ke po­li­ti­ke, ne­što tu ipak žes­to­ko za­uda­ra. BiH je i do­sad bi­la ta­lac u su­lu­dim ge­opo­li­tič­kim igri­ca­ma, sa­mo je no­vi­na što se ovaj pu­ta u igru uklju­či­la do sa­da ko­li­ko-to­li­ko prin­ci­pi­jel­na Nje­mač­ka. Ne ra­di se tu o ne­kak­vom ot­po­ru po­li­ti­ci Do­nal­da Trum­pa, jer je ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja svih ovih go­di­na u BiH for­si­ra­la sta­vo­ve go­to­ve iden­tič­ne oni­ma iz fa­moz­ne “tur­sko-nje­mač­ke ini­ci­ja­ti­ve”. Ne tre­ba po­seb­no ela­bo­ri­ra­ti ko­li­ko je ova naj­no­vi­ja ini­ci­ja­ti­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.