HRT 4 sra­mo­ti te­le­vi­zi­ju se­ri­jom te­ških pro­pus­ta

Pi­še: Rav­na­telj HRT-a je na sas­tan­ku s mi­nis­trom bra­ni­te­lja, pri­ča­ju o pri­je­no­su Olu­je, sve se vi­di na ekra­ni­ma - te­le­vi­zi­je N1. Na HRT 4 ne­ma ni rav­na­te­lja, ni pri­je­no­sa, ni mi­nis­tra... Kad god po­mis­li­te da su pa­li na dno, oni po­to­nu. No tu je, na­sre­ću,

Express - - PRVA STRANICA -

Ni­kad ni­je i ne­će bi­ti ve­će ra­dos­ti i za­do­volj­stva na­ci­je od slav­lja s na­šim sport­skim ve­li­ka­ni­ma. Hva­la zlat­nim va­ter­po­lis­ti­ma, skrom­nim deč­ki­ma ko­ji su nas uči­ni­li po­nos­ni­ma i pos­ti­gli to da se ri­ječ “Hr­vat­ska” u svi­je­tu iz­go­va­ra s div­lje­njem. Do­bro je da je fi­na­lu na­zo­čio i pre­mi­jer Plen­ko­vić sa su­rad­ni­ci­ma. Bi­lo bi još bo­lje da je on di­je­lio zla­to, a naj­bo­lje bi bi­lo da je kao biv­ši va­ter­po­list ski­nuo sa­ko i sko­čio s va­ter­po­lis­ti­ma u ba­zen. Je li ne­dos­ta­ja­la i pred­sjed­ni­ca,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.