Gu­lje­nje kli­jen­ta

Ulaz­na nak­na­da jest nes­pe­ci­fi­ci­ra­ni tro­šak, to je kao kad bis­te pri ula­sku u ka­fić mo­ra­li pla­ti­ti ulaz­nu nak­na­du uz ci­je­nu kon­zu­mi­ra­nih pi­ća...

Express - - PRVA STRANICA -

o fi­nan­ci­ja­ma za klin­ce i klin­ce­ze od 5 do 11 go­di­na, ra­di­oni­cu je vo­di­la Ani­ta Per­kov Ka­le­bo­ta uz po­moć Ane Ši­mić i An­to­ne­le Tan­ko­vić. Pla­ni­ra­mo to pro­ši­ri­ti na ci­je­lu Hr­vat­sku. Pri­ja­vi­li smo se i na ne­ke slič­ne pro­jek­te fi­nan­ci­ra­ne iz EU fon­do­va na ni­vou Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, o ko­ji­ma će se tek od­lu­či­va­ti. Če­ka­mo od­lu­ku o no­voj re­vi­zi­ji Vr­hov­no­ga su­da u slu­ča­ju Fra­nak. Ako od­lu­ka bu­de ne­ga­tiv­na za nas, po­nov­no će­mo or­ga­ni­zi­ra­ti po­di­za­nje us­tav­ne tuž­be pro­tiv tak­ve od­lu­ke. Ne odus­ta­je­mo sve dok se ne po­tro­še sva prav­na sred­stva u slu­ča­ju Fra­nak, ia­ko smo op­ti­mis­tič­ni i vje­ru­je­mo da će Vr­hov­ni sud RH pro­mi­je­ni­ti pr­vu od­lu­ku i po­t­vr­di­ti pre­su­du na­šeg is­tin­skog na­rod­nog he­ro­ja Ra­do­va­na Do­bro­ni­ća.

Ex­press: Kak­ve će po­s­ljed­ni­ce za ban­ke, to jest nji­ho­vo pos­lo­va­nje, os­ta­vi­ti slu­čaj Agro­kor?

Te po­s­lje­di­ce već se oči­tu­ju. Pad do­bi­ti u od­no­su na proš­lu go­di­nu is­ka­zu­ju sve ve­će ban­ke. Mis­lim da ni­šta vi­še ni­je po­treb­no to­me do­da­ti.

Ex­press: Ko­li­ko vam se lju­di jav­lja kao sa­bor­skom zas­tup­ni­ku? S kak­vim pro­ble­mi­ma?

Sva­kod­nev­no ko­mu­ni­ci­ram s de­se­ci­ma lju­di pu­tem svo­je stra­ni­ce na Fa­ce­bo­oku. Svi ko­ji me pi­ta­ju do­bi­ju od­go-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.