Mi­ros­lav Mi­ško­vić

To­do­rić us­po­re­đu­je Agro­kor s Mi­ško­vi­će­vim Maxi­jem, ali Maxi je kad je pro­dan Bel­gij­ci­ma pro­izvo­dio pro­fit, a Kon­zum gu­bi

Express - - PRVA STRANICA -

ri­ću kroz ci­je­lu nje­go­vu po­du­zet­nič­ku ka­ri­je­ru bio glav­ni po­ka­za­telj jer je opi­si­vao ve­li­či­nu tr­ži­šta ko­je za­uzi­ma i ve­li­či­nu kom­pa­ni­je - vr­lo je slab ori­jen­tir vri­jed­nos­ti. Osim to­ga, na­kon što je Maxi kup­ljen, Bel­gij­ci su ot­pi­sa­li prak­tič­ki po­lo­vi­cu vri­jed­nos­ti ko­ju su ulo­ži­li, a lju­di uklju­če­ni u tran­sak­ci­ju s nji­ho­ve stra­ne naš­li su se na uda­ru. Pos­lov­ni je dnev­nik, po­zi­va­ju­ći se na be­ograd­sku Po­li­ti­ku, čak pi­sao da se la­ni pre­go­va­ra­lo o po­vrat­ku Maxi­ja u Mi­ško­vi­će­ve ru­ke za dras­tič­no ma­nje nov­ca, oko tre­ći­ne ci­je­ne. Dak­le, ci­je­na pla­će­na za Maxi je slab po­ka­za­telj. Već sam u jed­nom od pret-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.