Ba­ki­ro­va di­le­ma: Ko­me da se pri­je kla­njam - Tur­skoj ili Sa­udij­skoj Ara­bi­ji?

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Ba­ki­ru Izet­be­go­vi­ću ne­ma tko da pi­še. Ovom pa­ra­fra­zom mo­že se po­naj­bo­lje opi­sa­ti si­tu­aci­ja u ko­joj se tre­nu­tač­no na­la­ze Ba­kir Izet­be­go­vić i nje­go­va SDA. Pri­mje­ri­ce, nit­ko vi­še ne pam­ti nje­gov su­sret s ne­kim iole re­le­vant­ni­jim me­đu­na­rod­nim zva­nič­ni­kom, ako iz­os­ta­vi­mo no­tor­nog tur­skog pred­sjed­ni­ka Tayyi­pa Er­do­ga­na. Me­đu­tim, ni s te se stra­ne stva­ri za Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća ne ra­zvi­ja­ju po­volj­no, bez ob­zi­ra na to što je ne­dav­no kao vjer­ni Er­do­ga­nov va­zal or­ga­ni­zi­rao u ne­ko­li­ko mjes­ta u BiH, uklju­ču­ju­ći i Sa­ra­je­vo, gro­te­sk­nu pros­la­vu pr­ve ob­ljet­ni­ce gu­še­nja kon­tro­verz­nog voj­nog uda­ra u Tur­skoj, ia­ko se ni­je osob­no me­dij­ski eks­po­ni­rao tom pri­li­kom kao što je to či­nio ne­kim dru­gim po­vo­di­ma ra­ni­jih go­di­na. Raz­log je naj­vje­ro­jat­ni­je ne­dav­ni su­kob za­ljev­skih ze­ma­lja pre­dvo­đe­nih Sa­udij­skom Ara­bi­jom i Egip­tom s jed­ne stra­ne i Ka­ta­ra s dru­ge, u ko­jem je Tur­ska sta­la na stra­nu Ka­ta­ra. Ne­ki ov­daš­nji por­ta­li iz­vuk­li su iz pra­ši­ne fo­to­gra­fi­je od pri­je tri go­di­ne kad se Ba­kir Izet­be­go­vić u Pred­sjed­niš­tvu BiH su­sreo s du­hov­nim vo­đom Mus­li­man­skog brat­stva, egi­pat­skim ima­mom i te­olo­gom Ju­su­fom al-Ka­ra­da­vi­jem, ko­ji je jed­na od glav­nih to­ča­ka pri­je­po­ra iz­me­đu Ka­ta­ra, gdje Al-Ka­ra­da­vi tre­nu­tač­no ži­vi i gdje je na Al Ja­ze­eri imao vlas­ti­ti vjer­ski pro­gram, te Sa­udij­ske Ara­bi­je i Egip­ta ko­ji su ovu or­ga­ni­za­ci­ju pro­gla­si­li te­ro­ris­tič­kom. Mus­li­man­sko brat­stvo je po mno­go če­mu je­dins­tven po­kret u is­lam­skom svi­je­tu. Os­no­van pri­je go­to­vo sto­ti­nu go­di­na, funk­ci­oni- Ba­kir Izet­be­go­vić se u ovom bli­sko­is­toč­nom ra­šo­mo­nu na­šao u neo­bra­nom gro­žđu, sti­ješ­njen iz­me­đu dva svo­ja ključ­na men­to­ra: Tur­ske i Sa­udij­ske Ara­bi­je, s tim da iz sje­ne svo­ju pri­li­ku vre­ba Iran, je­dan od naj­važ­ni­jih sa­vez­ni­ka Ali­je Izet­be­go­vi­ća iz 90-ih, či­ji je utje­caj mi­no­ri­zi­ran na­kon me­đu­na­rod­nih sank­ci­ja toj zem­lji ra kao je­dan sve­obu­hva­tan po­li­tič­ki po­kret či­je je dje­lo­va­nje us­mje­re­no na naj­si­ro­maš­ni­je slo­je­ve druš­tva. Mus­li­man­sko brat­stvo, za raz­li­ku od ve­ći­ne is­la­mis­tič­kih sku­pi­na, zna­či, sna­gu cr­pi odoz­do, i to je ono što naj­vi­še sme­ta auto­krat­skim re­ži­mi­ma, po­put onog u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji. Na­rav­no, ova or­ga­ni­za­ci­ja je svje­tlos­nim go­di­na­ma da­le­ko od slič­nih po­li­tič­kih po­kre­ta u Eu­ro­pi jer sto­ji, pri­mje­ri­ce, iza te­ro­ris­tič­kih na­pa­da us­mje­re­nih pre­ma kr­š­ća­ni­ma i kop­t­skoj ma­nji­ni. Egi­pat­ske vlas­ti su već u vri­je­me Al-Ka­ra­da­vi­je­va po­sje­ta BiH ras­pi­sa­le tje­ra­li­cu za njim te je ovaj su­sret već tad na­vod­no iz­a­zvao di­plo­mat­ski skan­dal i oštar pro­test Egip­ta. Ba­kir Izet­be­go­vić se u ovom bli­sko­is­toč­nom ra­šo­mo­nu na­šao u neo­bra­nom gro­žđu, sti­ješ­njen iz­me­đu dva svo­ja ključ­na men­to­ra: Tur­ske i Sa­udij­ske Ara­bi­je, s tim da iz sje­ne svo­ju pri­li­ku vre­ba Iran, je­dan od naj­važ­ni­jih sa­vez­ni­ka Ali­je Izet­be­go­vi­ća iz 90-ih, či­ji je utje­caj mi­no­ri­zi­ran na­kon me­đu­na­rod­nih sank­ci­ja toj zem­lji. Na unu­tar­njem pla­nu stva­ri sto­je još po­raz­ni­je: vla­de u ko­ji­ma par­ti­ci­pi­ra SDA na fe­de­ral­noj i dr­žav­noj ra­zi­ni ne funk­ci­oni­ra­ju, važ­ni za­ko­ni pa­da­ju u par­la­men­ti­ma, pri­mje­ri­ce onaj o mi­ro­vin­skom sus­ta­vu, pri­je sve­ga zbog ra­sko­la unu­tar SDA te kons­tant­nog su­ko­ba dvo­ji­ce boš­njač­kih al­fa muž­ja­ka, Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća i Fa­hru­di­na Ra­don­či­ća iz SBB-a, či­je stran­ke či­ne boš­njač­ku kom­po­nen­tu u far­sič­nom bo­san­sko­her­ce­go­vač­kom tri­ju­mvi­ra­tu. A tu je i fe­de­ral­na opor­ba či­ji je je­di­ni mo­dus dje­lo­va­nja do­li­je­va­nje ulja na va­tru i dalj­nja ra­di­ka­li­za­ci­ja sta­nja u zem­lji. Je­di­na oso­ba ko­ja je ci­je­lo vri­je­me bi­la uz Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća zo­ve se Dra­gan Čo­vić, bez ob­zi­ra na to što je Čo­vić čes­ta me­ta SDA-ovih me­ga­fo­na. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci me­nadž­ment KCUS-a, vo­de­će bol­nič­ke us­ta­no­ve u BiH, na če­lu s dr. Se­bi­jom Izet­be­go­vić, su­pru­gom Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća, dos­ta­vio je ot­pus­na pi­sma za 150 te­ško bo­les­nih pa­ci­jen­ti­ca s on­ko­lo­škog odje­la KCUS-a jer su svi ure­đa­ji za zra­če­nje bi­li ne­is­prav­ni. Od­mah po­tom, kao po pra­vi­lu, za­po­če­lo je po­li­tič­ko le­ši­na­re­nje nad ci­je­lim ovim slu­ča­jem. Ne­sret­ne pa­ci­jen­ti­ce su u tom po­li­tič­kom cir­ku­su pa­le u dru­gi plan i eg­zis­ti­ra­le tek kao ne­ka vrst ko­la­te­ral­ne šte­te. Tra­ži­la se, ovaj put s de­be­lim po­vo­dom, smje­na di­rek­to­ri­ce Se­bi­je Izet­be­go­vić, me­đu­tim opor­bi su ne­dos­ta­ja­li gla­so­vi HDZ-a. Ova “ka­drov­ska kom­bi­na­to­ri­ka”, od­nos­no prin­cip ne­di­ra­nja u tu­đu av­li­ju, “Pa­ša moj so­lid­ni, iz svo­je baš­će be­ri cvi­jet”, ka­ko bi to re­kao Di­no Mer­lin u jed­noj svo­joj pje­smi, je­di­na je stvar u HDZ-SDA ko­ali­ci­ja­ma ko­ja je svih ovih go­di­na bes­pri­je­kor­no funk­ci­oni­ra­la, ta­ko da se HDZ-ovo “spa­ša­va­nje voj­ni­ki­nje Se­bi­je” sa­mo po se­bi po­dra­zu­mi­je­va­lo. Dru­gi pri­mjer je još ap­surd­ni­ji: pri­je ot­pri­li­ke dva mje­se­ca zas­tup­ni­ci HDZ-a gla­so­va­li su u Do­mu na­ro­da Par­la­men­ta BiH za Iz­vješ­će Tu­ži­telj­stva BiH, rak-ra­ne bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog druš­tva, ko­rum­pi­ra­ne ins­ti­tu­ci­je ko­ja je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.