Još dok sam bio is­tar­ski žu­pan, re­kao sam da nam žu­pa­ni­je ka­ko su da­nas kon­ci­pi­ra­ne uop­će ne trebaju! Dio op­ći­na si­gur­no tre­ba uki­nu­ti i re­for­mi­ra­ti jav­ni apa­rat

Express - - PRVA STRANICA -

upra­vu, jav­ni apa­rat, po­če­ti do­živ­lja­va­ti po­re­ze kao alat ra­zvo­ja a ne pu­ki ha­rač? To je ta­ko­đer bit­na re­for­m­ska te­ma. Dok sam bio is­tar­ski žu­pan, re­kao sam da nam žu­pa­ni­je ka­ko su da­nas kon­ci­pi­ra­ne uop­će ne trebaju! Bez ovlasti i bez nov­ca sa­mo ideš na živ­ce gra­đa­ni­ma, ko­ji čak još i mo­ra­ju/mo­gu ići na iz­bo­re za tak­vu uškop­lje­nu vlast! Dio op­ći­na si­gur­no tre­ba uki­nu­ti i re­for­mi­ra­ti jav­ni apa­rat. Po­re­zi bi tre­ba­li bi­ti jak ins­tru­ment za po­ti­ca­nje ula­ga­nja i ra­zvoj. To da­nas ni­je ta­ko.

Ex­press: Ka­ko oCje­nju­je­te ar­Bi­tra­žu za Sa­vu­drij­sku va­lu? Je­di­ni ži­vo­tan pro­Blem jest pi­ta­nje na­ših riBa­riCa, ali do­jam je da Bi se tu sa Slo­ve­ni­jom mo­gao na­ći za­jed­nič­ki je­zik?

Pu­no su oni to­ga usva­ja­li i ni­šta na kra­ju ni­su do­bi­li. Sa­mo u Is­tri tvr­di­li su da nji­ma pri­pa­da­ju se­la Bu­žin, Šku­de­lim, Mi­lje i Škri­le, htje­li su ci­je­li Pi­ran­ski za­ljev, htje­li su te­ri­to­ri­jal­ni spoj s otvo­re­nim mo­rem, ali ni­šta od to­ga ni­su do­bi­li. Pod­gri­ja­va­li su pot­pu­no ne­re­al­no slo­ven­sku jav­nost i eu­rop­sku po­li­ti­ku i to im se sad obi­lo o gla­vu. Nadam se da će obje vla­de pris­tu­pi­ti od­go­vor­nim raz­go­vo­ri­ma jer svi ljudi uz gra­ni­cu oče­ku­ju br­zo rje­še­nje ka­ko bi nas­ta­vi­li mir­no ži­vje­ti. Bez zeb­nje i straha!

Ex­press: Kak­va je da­nas per­Cep­Ci­ja Hr­vat­ske u Bruxel­le­su, dak­le u Eu­ro­pi?

Pa mi ni­smo ni­ko­me pre­vi­še za­nim­lji­vi ni­ti važ­ni. Pro­pus­ti­li smo oz­bilj­ni­je se na­met­nu­ti, po­go­to­vo na te­mi ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe, jer Bal­kan je uvi­jek svi­ma bi­tan. Hr­vat­ska ni po ko­joj te­mi ne­ma ne­ku spe­ci­fič­nu te­ži­nu ni­ti smo zem­lja ko­ja utje­če na kre­ira­nje europ­skih po­li­ti­ka. Mis­lim da bi­smo to si­gur­no mo­gli jer na­šu me­di­te­ran­sko-sred­njo­europ­sko-bal­kan­sku po­zi­ci­ju tre­ba pre­tvo­ri­ti u pred­nost na mno­gim po­dru­čji­ma.

Ex­press: Što nam za­mje­ra­ju, a gdje vi­de na­še vr­li­ne?

Hr­vat­ska svi­ma iz­gle­da priv­lač­no kao zem­lja za od­mor i pro­vod! Po mom uvje­re­nju to je ne­do­volj­no. Tre­ba­mo bi­ti, da se na­ša­lim, da­le­ko vi­še od Ra­ja na Zem­lji!

Ex­press: Ko­je su, po va­ma, na­še oči­te pred­nos­ti. Hr­vat­ska je, re­Ci­mo, si­gur­na, ne­za­ga­đe­na..

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.