Ba­kir Izet­be­go­vić bu­laz­ni: Ka­ko bi se još malo uli­zao Tur­ci­ma, for­si­ra afe­ru Pe­lje­ški most

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Pro­tek­lih tje­dan-dva glav­na te­ma u BiH bi­la je grad­nja Pe­lje­škog mos­ta, za ko­ji je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja Hr­vat­skoj već odo­bri­la odre­đe­na sred­stva. Afe­ru je po­kre­nuo SDA, od­nos­no Ha­lid Ge­njac, pred­sjed­nik Glav­nog od­bo­ra SDA, trav­nič­ki gi­ne­ko­log i čo­vjek ko­jeg već du­go do­vo­de u ve­zu s rat­nim zlo­či­ni­ma u op­ći­ni Trav­nik, od­nos­no ri­tu­al­nim uboj­stvi­ma ko­ja su po­či­ni­li pri­pad­ni­ci odre­da El Mu­dža­hid, ko­ji je dje­lo­vao u sas­ta­vu Ar­mi­je BiH, a šta­fe­tu od nje­ga pre­uzeo je Ba­kir Izet­be­go­vić, pred­sjed­nik naj­ve­će boš­njač­ke stran­ke i član Pred­sjed­niš­tva BiH. Ukrat­ko, Izet­be­go­vić tvr­di da grad­njom Pe­lje­škog mos­ta Hr­vat­ska na­ru­ša­va su­ve­re­ni­tet BiH. Ubr­zo su us­li­je­di­le re­ak­ci­je iz Hr­vat­ske, ko­je su bi­le u naj­ma­nju ru­ku po­mir­lji­ve i pris­toj­ne. “Što se ti­če Pe­lje­škog mos­ta, mis­lim da je tu Vla­da Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske bi­la sa­svim jasna i to sam re­kao pri­je ne­ko­li­ko da­na. Ne sa­mo da se nastavlja pro­jekt iz­grad­nje Pe­lje­škog mos­ta ne­go smo do­bi­li osi­gu­ra­nih 357 mi­li­ju­na eura. Ako bi­lo što tre­ba po­jas­ni­ti, sve će­mo po­jas­ni­ti na­šim su­sje­di­ma, me­đu­tim teh­nič­ke ka­rak­te­ris­ti­ke mos­ta su tak­ve da one omo­gu­ća­va­ju ne­škod­ljiv pro­laz svim vr­sta­ma plo­vi­la ko­ja bi mo­gla ići pre­ma mo­ru”, iz­ja­vio je hr­vat­ski pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić. Is­ti dan ogla­sio se i Kre­šo Be­ljak, pred­sjed­nik HSS-a. “Ja ne vi­dim da bi se bi­lo ko­ja dr­ža­va, ta­ko i BiH, ima­la pra­vo pet­lja­ti u na­šu unu­tar­nju po­li­ti­ku, a Pe­lje­ški most, od­nos­no po­ve­zi­va­nje Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je i Pe­lješ­ca s os­tat­kom Hr­vat­ske pi­ta­nje je na­še do­mo­vi­ne”, iz­ja­vio je. Me­đu­tim, u ove Od­mah na­kon iz­bi­ja­nja “afe­re Pe­lje­ški most” objav­lje­no je da dr­žav­na tur­ska te­le­vi­zi­ja TRT po­či­nje sni­ma­ti mi­ni-se­ri­ju “Ali­ja”, ko­ja bi tre­ba­la go­vo­ri­ti o životu Ali­je Izet­be­go­vi­ća dvi­je di­plo­mat­ske iz­ja­ve hr­vat­skih duž­nos­ni­ka pos­to­ji ipak ne­što spor­no. Mo­že­mo ih u naj­ma­nju ru­ku oka­rak­te­ri­zi­ra­ti kao za­bri­nja­va­ju­će. Zbog če­ga? Ne­bu­loz­ne i pi­ro­man­ske iz­ja­ve Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća i nje­go­va SDA pri­hva­ća­ju se bez za­dr­ške kao stav BiH iako ni­su da­ne u ime ne­ke od ins­ti­tu­ci­ja. Da­va­ti im le­gi­ti­mi­tet zna­či os­tav­lja­ti pros­tor Ba­ki­ru Izet­be­go­vi­ću za dalj­nje op­s­tru­ira­nje “eu­rop­skog pu­ta BiH”, ko­je SDA otvo­re­no pro­vo­di. Iz­ja­ve An­dre­ja Plen­ko­vi­ća i Kre­še Be­lja­ka pa­ra­dig­mat­ski su pri­mjer od­no­sa Za­gre­ba pre­ma bo­san­sko­her­ce­go­vač­kim Hr­va­ti­ma, ko­ji ka­rak­te­ri­zi­ra po­vr­š­nost i pris­tup “na pr­vu lop­tu”. Stva­ra se do­jam ka­ko u Za­gre­bu još prev­la­da­va po­da­nič­ki men­ta­li­tet iz vre­me­na u ko­jem je Hr­vat­ska pris­tu­pa­la Eu­rop­skoj uni­ji. Ba­kir Izet­be­go­vić iz­vla­či “ar­gu­men­te” upra­vo iz tog vre­me­na, ot­pri­je de­set go­di­na. “Pra­va je is­ti­na, a to zna i sam Čo­vić, da je Pred­sjed­niš­tvo BiH 2007. go­di­ne jed­no­glas­no usvo­ji­lo stav ko­ji gla­si: Bos­na i Her­ce­go­vi­na je pro­tiv grad­nje mos­ta do rje­ša­va­nja otvo­re­nih pi­ta­nja ve­za­nih za iden­ti­fi­ci­ra­nje mor­ske gra­nič­ne cr­te iz­me­đu dvi­je dr­ža­ve. O na­ve­de­nom sta­vu tad su upoz­na­ti i naj­vi­ši duž­nos­nik Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske”, iz­ja­vio je ne­dav­no, iako je slič­na te­ma­ti­ka u nad­lež­nos­ti Mi­nis­tar­stva pro­me­ta i ve­za Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH, a ne Pred­sjed­niš­tva. Nit­ko se u Hr­vat­skoj ni­je os­vr­nuo na či­nje­ni­cu da su spor­ni sta­vo­vi iz­ne­se­ni na por­ta­lu ko­ji je par­tij­ski bil­ten SDA (fak­tor.ba) i da ih je iz­re­kao sa­mo je­dan od tri čla­na Pred­sjed­niš­tva, Ba­kir Izet­be­go­vić, ko­ji se već du­go rav­na po onoj “BiH, to sam ja”, iako je u po­s­ljed­nje vri­je­me do­bio ne­ko­li­ko zvuč­nih ša­mar­či­na, od ko­jih je naj­ja­če odjek­nuo onaj ve­zan za re­vi­zi­ju tuž­be BiH pro­tiv Sr­bi­je, o če­mu sam svo­je­dob­no pi­sao. Tu­ži­telj­stvo BiH ovih je da­na po­t­vr­di­lo ka­ko je for­mi­ra­lo pred­met “pro­tiv čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća zbog pod­no­še­nja zah­tje­va za re­vi­zi­ju pre­su­de po tuž­bi BiH pro­tiv Sr­bi­je”. Ri­ječ je o pred­me­tu ko­ji je for­mi­ran na os­no­vi kaz­ne­ne pri­ja­ve pred­sjed­ni­ka Na­rod­nog de­mo­krat­skog po­kre­ta (NDP) Dra­ga­na Ča­vi­ća pro­tiv biv­šeg agen­ta BiH Sa­ki­ba Sof­ti­ća i čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća, zbog “laž­nog pred­stav­lja­nja, po­ti­ca­nja na laž­no pred­stav­lja­nje i uzur­pa­ci­ju us­tav­nih ovlasti”. Slič­na stvar se po­nav­lja i u ve­zi Pe­lje­škog mos­ta. Gor­di­jev čvor je pre­sje­kao Dra­gan Čo­vić, hr­vat­ski član Pred­sjed­niš­tva BiH, ko­ji je u svom gos­to­va­nju na HRT-u u emi­si­ji “Te­ma da­na” na­gla­sio ka­ko se ne ra­di o spo­ru iz­me­đu BiH i Hr­vat­ske ne­go o miš­lje­nju jed­ne stran­ke, SDA, i odre­đe­nih po­je­di­na­ca unu­tar nje. “Iz sve­ga je vid­lji­vo da pro­ble­ma­ti­zi­ra­nje grad­nje Pe­lje­škog mos­ta ni­je služ­be­no sta­ja­li­šte BiH”, iz­ja­vio je Čo­vić, iako smatra ka­ko ova “afe­ra” ni­je za­vr­še­na, ka­ko će se “u ime boš­njač­kog na­ro­da” po­ja­vi­ti i dru­ge stran­ke sa sta­vo­vi­ma slič­nim oni­ma SDA. Me­đu­tim, ka­ko stva­ri tre­nut­no sto­je, me­đu nji­ma ni­je Ra­don­či­ćev SBB, što je li­je­pa stvar za BiH jer je ovim na ne­ki na­čin pre­ki­nu­ta spi­ra­la zbor­nog za­vi­ja­nja i ras­pi­ri­va­nja me­đu­na­ci­onal­ne ne­tr­pe­lji­vos­ti ko­ja je po­pri­mi­la alar­mant­ne raz­mje­re i pos­ta­la sa­moj se­bi svr­ha. SBB-ov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.