Ja ne go­vo­rim o svo­jim dje­li­ma, ja ih stva­ram, ka­že umjet­nik ko­ji upra­vo iz­la­že skul­p­tu­re u Umjet­nič­kom pa­vi­ljo­nu

Express - - PRVA STRANICA - Raz­go­va­ra­la:

Ula­zim u ate­lje Lju­bo­mi­ra Sta­ho­va u sa­mom cen­tru gra­da - u sta­rom i ne­ure­đe­nom dvo­ri­štu ko­je ina­če ne bih ni­kad po­ve­za­la s mjes­tom na ko­je­mu se ro­je ge­ni­jal­ne li­kov­ne ide­je – i zap­ljus­ne me mi­ris ne sli­kar­skih te­ških ke­mi­ka­li­ja, ne­go mi­ris in­s­pi­ra­ci­je, in­tri­ge i ne­uta­ži­ve že­lje za vi­zu­al­nim iz­ri­ča­jem. U tom so­bič­ku, ko­ji i ni­je baš ta­ko svi­je­tao ka­ko bi se oče­ki­va­lo od sli­kar­skog ate­ljea, u oči upa­da vi­so­ka po­li­ca pre­pu­na ki­par­skih obli­ka na­gla­še­nih ver­ti­ka­la, po­čes­to s gla­va­ma u obli­ku ov­no­va, no­so­ro­ga i pti­ca grab­lji­vi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.