Vi­na za sva­ki dan: Sad su ‘u for­mi’ bi­je­la iz 2016. i go­di­nu sta­ri­ja cr­na

Express - - EXPRESS -

Ci­je­na vr­lo do­brog vi­na po­uz­da­ne vi­na­ri­je u tr­go­vač­kom cen­tru je s 40-ak spu­šte­na na 28 ku­na. Od­lič­na pri­li­ka za stva­ra­nje ma­le za­li­he za do­la­zak ve­ćeg druš­tva, ali pos­to­ji i “ali”. Na po­li­ci su bu­te­lje ak­tu­al­ne ber­be 2016. iz­mi­je­ša­ne s go­di­nu da­na sta­ri­jim vi­ni­ma. Mnogima se to ne či­ni kao ve­li­ki pro­blem, no ipak ri­ječ je o pre­va­ri ku­pa­ca ko­jom se tr­gov­ci že­le ri­je­ši­ti za­li­ha. Vi­na ne­ma­ju za­kon­ski rok tra­ja­nja, no mi­je­nja­ju se u bo­ci. Ona pri­prem­lje­na za sta­re­nje, a ri­ječ je ma­hom o skup­ljim bu­te­lja­ma, s go­di­na­ma do­bi­va­ju na kva­li­te­ti, no tak­vih je vi­na na tr­ži­šti­ma svih ze­ma­lja svi­je­ta sa­mo ne­ko­li­ko pos­to­ta­ka. Da­nas se ve­ći­na vi­na, po­seb­no se to od­no­si na bi­je­la, ra­di za br­zu po­troš­nju. U prak­si to zna­či da ih tre­ba pi­ti od pro­lje­ća na­kon ber­be, kad pos­ta­nu spremna za kon­zu­ma­ci­ju, do pro­lje­ća slje­de­će go­di­ne, od­nos­no dok na po­li­cu ne do­đu mla­đa vi­na. Od­li­ka tak­vih vi­na je svje­ži­na, ko­ja se s vre­me­nom gu­bi. U zre­lim vi­ni­ma, na­prav­lje­nim od pom­no iz­a­bra­nog naj­k­va­li­tet­ni­je­ga gro­žđa s po­naj­bo­ljih vi­no­gra­dar­skih po­lo­ža­ja pa du­go nje­go­va­ni­ma na fi­nom ta­lo­gu, svje­ži­na se mo­že odr­ža­ti go­di­na­ma, no bo­ca vi­na ko­jem se vi­nar ta­ko po­sve­tio, kod nas je ma­hom ri­ječ o po­naj­bo­ljim gra­še­vi­na­ma, mal­va­zi­ja­ma, po­ši­pi­ma i char­don­nayi­ma, sto­ji od 80ak ku­na na­vi­še. Svje­ži­na mla­đih, u pra­vi­lu i upo­la jef­ti­ni­jih vi­na, ovi­si prvenstveno o fi­nim ki­se­li­na­ma, a one se u bo­ci, na­ža­lost, br­zo gu­be. Iz­me­đu os­ta­log i za­to što se za tak­va vi­na ne ula­že pu­no u če­po­ve jer se od njih ne oče­ku­je da ga ču­va­ju go­di­na­ma ili čak de­set­lje­ći­ma. ina s po­čet­ka ove pri­če mo­gu ono­ga tko to že­li vr­lo do­bro po­uči­ti tim pro­mje­na­ma. Iako vi­no ne­ma for­mal­ni rok tra­ja­nja, ber­ba 2015. da­nas je evi­dent­no ma­nje ukus­na ne­go 2016. Os­vje­ža­va­ju­ći okus mlađeg vi­na i mi­ris ta­man zre­log vo­ća, kod sta­ri­jeg su za­mi­je­nje­ne la­ga­nom tu­poš­ću i aro­ma­ma prez­re­los­ti. Pro­mje­na je slič­na onoj u

Vbre­sk­vi ko­ja sto­ji u ko­ša­ri na sto­lu dnev­nog bo­rav­ka. Ne­će se pok­va­ri­ti na­kon ne­ko­li­ko da­na, ali svat­ko će osje­ti­ti da je ma­nje ukus­na ne­go na­kon kup­nje. Slič­na je pri­ča i s cr­nim ili cr­ve­nim vi­ni­ma, naš zakon do­pu­šta da se is­to vi­no opi­še s obje bo­je, no tu je onaj ne­pos­to­je­ći rok “naj­bo­lje upo­tri­je­bi­ti do...” ipak malo du­lji. Ako se iz­os­ta­ve vi­na pro­izve­de­na ta­ko da se pro­da­ju u go­di­ni ber­be, po­put ul­tra­mla­dih por­tu­gi­za­ca ili fran­kov­ki, či­ja se­zo­na po­či­nje za Mar­ti­nje 11. stu­de­nog, te Be­aujo­la­is No­uve­auxa, ko­ji na tr­ži­šta ci­je­log svi­je­ta sti­že tre­ćeg če­t­vrt­ka u is­to­me mje­se­cu, cr­nja­ci­ma tre­ba go­di­na i malo vi­še da se za­okru­že. Ta su vi­na od­nje­go­va­na u po­su­da­ma od inok­sa, a u bo­cu uglav­nom idu u vri­je­me slje­de­će ber­be pa na­kon dva­tri mje­se­ca smi­ri­va­nja pu­tu­ju na tr­ži­šte. ako sad pi­je­mo svje­že cr­nja­ke iz 2015. Oni ne­će iz­gu­bi­ti mla­dost br­zo kao bi­je­la vi­na, jer ipak ima­ju po­ne­što ta­ni­na i dru­gih sas­to­ja­ka ko­ji će ih odr­ža­ti ži­vi­ma i ži­vah­ni­ma, no ne tre­ba ih če­ka­ti vi­še od tri go­di­ne. Iz 2013. ih, dak­le, vi­še ne tre­ba ku­po­va­ti, a 2014. je bi­la to­li­ko teška da je ono malo pro­izve­de­nih cr­nja­ka uglav­nom pro­da­no. No i tu tre­ba bi­ti opre­zan pa iz­bje­ga­va­ti vi­na iz 2015. dek­la­ri­ra­na kao mla­da. Ona su se tre­ba­la po­pi­ti la­ni iako pos­to­ji vi­na­ri­ja ko­ja Mla­do vi­no, ta­ko mu je služ­be­ni na­ziv, 2016. ni­je pro­izvo­di­la. Na pi­ta­nje za­što, rek­li su kra­jem proš­le go­di­ne da još ima­ju na za­li­hi 2015. pa če­ka­ju da se to pro­da. To do­volj­no go­vo­ri i za­što je vi­na­ri­ja u ve­li­kim pro­ble­mi­ma. Kod cr­ve­nih vi­na ona ko­ja tre­ba po­pi­ti re­la­tiv­no mla­da sto­je do 50 ku­na. No ako se bu­te­lja ču­va u do­brim uvje­ti­ma, ne­ka će bi­ti fi­na go­di­na­ma.

TOz­na­ka ‘bar­rique’, ko­li­ko god bez­vez­na bi­la, upo­zo­ra­va da vi­no, ma­hom je ri­ječ o cr­nja­ci­ma, tre­ba od­le­ža­ti. Kod tak­vih bu­te­lja do­bro

je bi­ra­ti ‘tro­go­diš­nja­ke’ i sta­ri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.