U se­ri­ji ‘Neo-Ru­ins’ (go­re) nje­go­vi pri­ka­zi to­kij­skih kvar­to­va, kao što su Shi­buya, Shi­nju­ki ili Gin­za, iz­gle­da­ju po­put iz­bli­je­dje­lih sta­rih fo­to­gra­fi­ja, ali pre­ne­se­nih u budućnost, u ko­joj su zgra­de po­ru­še­ne...

Express - - PRVA STRANICA -

sta, pred­stav­ni­ka “ja­pan­ske mo­ku­han­ge” - drev­ne ja­pan­ske teh­ni­ke dr­vo­re­za u ko­jem se ti­ska s vo­de­nim pig­men­ti­ma i ne­ko­li­ko dr­ve­nih ma­tri­ca. No i oni se in­s­pi­ri­ra­ju tra­di­ci­jom, ali u svo­ja dje­la in­te­gri­ra­ju i su­vre­me­ne utje­ca­je iz ja­pan­skog pop ar­ta i man­ga stri­po­va. Mno­gi od njih stu­di­ra­li su u Eu­ro­pi, naj­češ­će u Fran­cu­skoj, gdje su uči­li no­ve teh­ni­ke i upoz­na­va­li se s druk­či­jim mo­ti­vi­ma, do­no­se­ći u Ja­pan ap­s­trak­ci­ju i ka­rak­te­ris­ti­ke os­ta­lih umjet­nič­kih po­kre­ta 19. i 20. sto­lje­ća. Je­dan od njih je Hi­sa­ha­ru Mo­to­da,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.