Plen­ko­vi­će­vi obra­ču­ni sve vi­še se pre­tva­ra­ju u čis­tu kuk­nja­vu

Kad pre­mi­jer ne bi mu­ljao oko auto­ra ‘lex Agro­ko­ra’, kad ne bi pod sva­ku ci­je­nu šti­tio mi­nis­tre..., mo­žda bi se net­ko so­li­da­ri­zi­rao s njim

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Za ne­ko­ga či­ja par­la­men­tar­na ve­ći­na vi­si o kon­cu, An­drej Plen­ko­vić si ne bi smio do­pus­ti­ti stva­ra­nje no­vih pro­tiv­ni­ka. A sad, na­kon što je gur­nuo Most u na­ru­čje SDP-u, pro­tiv pre­mi­je­ra su po­če­li ro­go­bo­ri­ti čak i part­ne­ri iz HNS-a. I za ne­ko­ga tko je par­la­men­tar­nu ve­ći­nu skup­ljao “s kon­ca i ko­nop­ca”, ku­pu­ju­ći sve sli­je­va i zdes­na, s op­tuž­ni­ca i tje­ra­li­ca, pa sve do To­mis­la­va Sa­uc­he, Plen­ko­vić ne bi smio dru­gi­ma pri­go­va­ra­ti na “ne­prin­ci­pi­jel­nim ko­ali­ci­ja­ma”. A upra­vo to je pre­mi­jer či­nio ovih da­na kad je za­mje­rio SDP-u da je pos­tao glas­no­go­vor­nik Ivi­ce To­do­ri­ća, pri­go­vo­rio Mos­tu da je pr­vo htio hap­si­ti To­do­ri­ća, a sad se slu­ži nje­go­vim ar­gu­men­ti­ma, te kad se pre­pi­rao s Ko­lin­dom Gra­bar Ki­ta­ro­vić ko­ja po­dr­ža­va Is­traž­no po­vje­rens­tvo za Agro­kor. I pri­tom bi se naj­ma­nje smio slu­ži­ti tvrd­nja­ma o “ko­lek­tiv­noj am­ne­zi­ji” ko­ja okup­lja nje­go­ve kri­ti­ča­re. Jer baš za­hva­lju­ju­ći toj “ko­lek­tiv­noj am­ne­zi­ji” HDZ go­di­na­ma op­s­ta­je na vlas­ti. Uglav­nom, čim je pred­sjed­nik Vla­de po­čeo jav­no po­bro­ja­va­ti svo­je pro­tiv­ni­ke, sig­na­li­zi­rao je da gu­bi tlo pod no­ga­ma. Što ni­je ni ču­do. Pos­li­je op­tuž­bi da je auto­re “lex Agro­ko­ra” prak­tič­ki za­šti­tio dr­žav­nom taj­nom i kri­ti­ka da je omo­gu­ćio bi­jeg Ivi­ci To­do­ri­ću, sad se na­šao na uda­ru zbog ot­kri­ća da ame­rič­ki str­vi­nar­ski fond ima pov­la­šte­ni po­lo­žaj u Agro­ko­ru. Ta­ko Plen­ko­vić šti­ti hr­vat­ske ins­ti­tu­ci­je, hr­vat­ske za­ko­ne i hr­vat­sko Pos­li­je op­tuž­bi da je auto­re ‘lex Agro­ko­ra’ prak­tič­ki za­šti­tio dr­žav­nom taj­nom i kri­ti­ka da je omo­gu­ćio bi­jeg Ivi­ci To­do­ri­ću, sad se na­šao na uda­ru zbog ot­kri­ća da ame­rič­ki str­vi­nar­ski fond ima pov­la­šte­ni po­lo­žaj u Agro­ko­ru pra­vo­su­đe. Ovak­vom po­li­ti­kom pre­mi­jer si je na­to­va­rio na gr­ba­ču Ivi­cu To­do­ri­ća s blo­go­vi­ma, kao i pred­sjed­ni­cu dr­ža­ve u kam­pa­nji za dru­gi man­dat, dok je u Sa­bo­ru gur­nuo SDP i Most u an­tiv­la­di­nu ko­ali­ci­ju. Par­don, su­rad­nju. I kao da to ni­je bi­lo do­volj­no, HNS je u me­di­je pla­si­rao pri­ču o spo­rom i neo­d­luč­nom pre­mi­je­ru ko­ji sto­pi­ra pro­ces re­for­mi i do­no­še­nja od­lu­ka, zbog če­ga su čak tra­ži­li raz­go­vor s Plen­ko­vi­ćem. Mo­žda sve to ne bi za­bri­nja­va­lo pre­mi­je­ra ko­ji vla­da ko­mot­nom, kom­pak­t­nom i ko­ali­cij­skom ve­ći­nom. Ali ovaj pre­mi­jer vi­si na jed­nom SDP-ovu pre­bje­gu, na us­ta­ša­ma i Sr­bi­ma, na ra­di­ka­li­ma i li­be­ra­li­ma, na op­tu­že­ni­ci­ma i ma­njin­ci­ma. A tko že­li za­do­vo­lji­ti sve njih, obič­no ne us­pi­je­va za­do­vo­lji­ti ni­ko­ga. Ne­će Plen­ko­vi­ću pre­vi­še po­mo­ći ni ta ulo­ga žr­tve ko­ju rek­la­mi­ra po­s­ljed­njih da­na. Ar­gu­men­ti nje­go­vih pro­tiv­ni­ka, kak­vi god oni bi­li, sve češ­će su uvjer­lji­vi­ji od nje­go­vih i pri­tom se nas­la­nja­ju na ocje­ne struč­nja­ka, pro­fe­so­ra pra­va, ana­li­ti­ča­ra svih bo­ja. Kad pre­mi­jer ne bi mu­ljao oko auto­ra “lex Agro­ko­ra”, kad ne bi pod sva­ku ci­je­nu šti­tio kom­pro­mi­ti­ra­ne mi­nis­tre, kad ne bi sva­ko­ga tjed­na iz Agro­ko­ra is­pa­la no­va bla­ma­ža, a HDZ bje­žao od Is­traž­nog po­vje­rens­tva za Agro­kor, mo­žda bi se net­ko so­li­da­ri­zi­rao s njim. Mo­žda bi net­ko stao na nje­go­vu stra­nu, na­su­prot To­do­ri­ća i Ki­ta­ro­vić. Ova­ko, Plen­ko­vi­će­vi obra­ču­ni sve vi­še se pre­tva­ra­ju u čis­tu kuk­nja­vu. A kuk­nja­va je obič­no znak sla­bos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.