‘Ta­šti sta­rac ka­dro­vi­ra po Us­tav­nom su­du’

Express - - PRVA STRANICA -

Vla­di­mir Šeks, vje­ro­jat­no naj­ve­ći ka­dro­vik HDZ-a, čo­vjek ko­ji je prak­tič­ki uz po­moć pred­sjed­ni­ce pos­ta­vio An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na če­lo HDZ-a, iz­a­zi­va sve vi­še ne­za­do­volj­stva u stran­ci. - Šeks je ta­šti sta­rac sklon sa­mo­hva­li i pre­mi­jer Plen­ko­vić je po­gri­je­šio kad mu je do­pus­tio da ka­dro­vi­ra po Us­tav­nom su­du, od Še­pa­ro­vi­ća do Ma­te Ar­lo­vi­ća - ka­že nam naš su­go­vor­nik iz vr­ha HDZ-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.