Naj­pla­će­ni­ji: Šef Šu­ma ima 29.297 kn pla­će

Express - - PRVA STRANICA -

Kru­nos­lav Ja­kup­čić je ne­dav­no po­t­vr­đen za še­fa Hr­vat­skih šu­ma. Ovaj HDZ-ovac s 35 go­di­na sta­ža si­gur­no je je­dan od naj­pla­će­ni­jih di­rek­to­ra jav­nih po­du­ze­ća. Ima pla­ću od 29.297 ku­na, čak 5000 ku­na vi­še od pret­hod­ni­ka. Ali ni­je mu HDZ dao po­vi­ši­cu, bru­to pla­ću ima kao i pret­hod­nik Ivan Pa­ve­lić. Sa­mo Ja­kup­čić ima če­tve­ro dje­ce i ve­li­ke olak­ši­ce, a to mu po­ve­ća­va iz­nos ko­ji mu se is­pla­ću­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.