Sva­ko­ga da­na, u sva­kom po­gle­du, sve vi­še na­pre­du­je­mo, ali mu­nje­vi­to pre­ma dnu!

Express - - PRVA STRANICA -

Sva­ko­ga da­na, u sva­kom po­gle­du, sve vi­še na­pre­du­jem, poz­na­ta je self-help man­tra glav­nog ju­na­ka iz fil­ma “Sje­ćaš li se Dol­ly Bell” Emi­ra Kus­tu­ri­ce. Ne­upu­će­nom pro­ma­tra­ču u bo­san­sko­her­ce­go­vač­ku zbi­lju to bi pr­vo pa­lo na pa­met na­kon dva op­sež­na proš­lo­tjed­na in­ter­v­jua emi­ti­ra­na u pri­me ti­meu Fe­de­ral­ne TV. Ra­di se o in­ter­v­ju­ima Ner­mi­na Nik­ši­ća, čel­ni­ka bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog SDP-a, u emi­si­ji “Po­šte­no” Du­ške Ju­ri­šić, te fe­de­ral­nog pre­mi­je­ra Fa­di­la No­va­li­ća ko­ji je emi­ti­ran ne­ko­li­ko da­na kas­ni­je. Bez ob­zi­ra na to što mu je vo­di­te­lji­ca Du­ška Ju­ri­šić na­ba­ci­va­la “vo­le­je” dos­toj­ne sred­njo­škol­skih spo­me­na­ra, što je bi­lo muč­no za gle­da­ti, Ner­min Nik­šić se ni­ma­lo ni­je pros­la­vio. Naj­ve­ći bi­ser ko­ji je ba­cio pred ne­za­hval­ne ka­ur­ske svi­nje, ba­rem one ri­jet­ke ko­ji još po­ne­kad ba­ce oko na FTV, bi­la je “mi­sao” o Hr­va­ti­ma i Sr­bi­ma. Eto, on bi da Sr­bi i Hr­va­ti bu­du ma­lo ma­nje to što je­su, zna­či Sr­bi i Hr­va­ti, a ma­lo vi­še “Bo­san­ci i Her­ce­gov­ci”, i sve bi u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni naj­ed­nom pro­c­vje­ta­lo i sje­lo na svo­je mjes­to. Nik­šić je tom tvrd­njom uzeo se­bi (i Boš­nja­ci­ma) za pra­vo odre­đi­va­ti ka­kav bi tko tre­bao bi­ti. To je za­pra­vo i bit “gra­đan­skog” na bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki na­čin, od­nos­no jed­ni, Boš­nja­ci, su gra­đa­ni po de­fa­ul­tu, od­nos­no “Bo­san­ci i Her­ce­gov­ci”, dok dru­gi ne­pres­ta­no tre­ba­ju do­ka­zi­va­ti da su ve­ći mus­li­ma­ni od re­isa. Ovaj si­ro­vi šo­vi­ni­zam se, na­ža­lost, već go­di­na­ma s jav­nih emi­te­ra pro­da­je pod pr­vo­raz­red­ni pa­tri- Po­li­ci­ja je, na pri­mjer, pod­ni­je­la pri­ja­vu pro­tiv Želj­ka Kun­to­ša s Pa­la, ko­ji je skri­vao ori­gi­nal­ni tekst Dej­ton­skog mi­rov­nog spo­ra­zu­ma na en­gle­skom je­zi­ku i nu­dio ga na pro­da­ju za 100.000 ko­nver­ti­bil­nih ma­ra­ka. oti­zam. Na­da­lje, u spo­me­nu­toj emi­si­ji Ner­min Nik­šić je ci­je­lo vri­je­me otvo­re­no ne­gi­rao Us­tav BiH i za­la­gao se za “gra­đan­sku BiH”, bez ob­zi­ra na to što to zna­či­lo. Iz­mje­ne di­je­lo­va Iz­bor­nog za­ko­na ko­je je Us­tav­ni sud pro­gla­sio ne­va­že­ćim, po mu­dra­ci­ma nik­ši­ćev­skog ti­pa, sa­mo bi do­ve­lo do dalj­njih po­dje­la u druš­tvu, iako ni­je jas­no što bi se to još ima­lo po­di­je­li­ti u druš­tvu ko­je je ušan­če­no i po­di­je­lje­no na su­ba­tom­skoj ra­zi­ni. Ner­min Nik­šić je ho­da­ju­ći pa­ra­doks. Ta­ko se, pri­mje­ri­ce, ne­dav­no otis­nuo u “mr­ske ka­pi­ta­lis­te” jer je s bra­tom Mir­sa­dom i stra­nač­kim ko­le­gom El­ve­di­nom Gra­bo­vi­com ušao u pri­vat­ni biz­nis. E sad, ko­li­ko je to spo­ji­vo s funk­ci­jom pred­sjed­ni­ka jed­ne po­li­tič­ke stran­ke i pos­to­ji li tu ne­ka­kav su­kob in­te­re­sa, uis­ti­nu ne znam ni­ti to pi­ta­nje u BiH vi­še it­ko pos­tav­lja. Me­đu­tim, mu­či me jed­na di­le­ma: bi li se “gra­đa­nin Nik­šić” u slu­ča­ju kak­vog rad­nog spo­ra sta­vio na stra­nu “rad­nič­ke kla­se” ko­je su mu pu­na so­ci­jal­de­mo­krat­ska us­ta ili na stra­nu pos­lo­dav­ca, od­nos­no svo­ju? Za­tim, pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na objav­lje­na je jed­na za­nim­lji­va agen­cij­ska vi­jest ko­ja na svoj na­čin go­vo­ri o sta­nju “so­ci­jal­de­mo­kra­ci­je”. “De­le­ga­ci­ja So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) BiH, pre­dvo­đe­na pred­sjed­ni­kom Ner­mi­nom Nik­ši­ćem, po­sje­ti­la je Ri­ja­set is­lam­ske za­jed­ni­ce u BiH, gdje je odr­žan sas­ta­nak s re­isu-l-ule­mom Hu­se­in ef. Ka­va­zo­vi­ćem. Na­ime, na­kon što je SDP BiH pos­lao po­ziv za su­sre­tom s po­gla­va­ri­ma pra­vo- slav­ne, mus­li­man­ske i ka­to­lič­ke vjer­ske za­jed­ni­ce u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, pr­vi se po­zi­vu oda­zvao Hu­se­in ef. Ka­va­zo­vić, s ko­jim je ta­ko upri­li­čen i pr­vi od pla­ni­ra­nih sas­ta­na­ka. Na sas­tan­ku je re­isu-l-ule­ma in­for­mi­ran o os­nov­nim na­mje­ra­ma i odred­ni­ca­ma no­vog “Iz­bor­nog pro­gra­ma SDP-a BiH”. Na­rav­no do su­sre­ta Ner­mi­na Nik­ši­ća i “po­gla­va­ra pra­vos­lav­ne i ka­to­lič­ke vjer­ske za­jed­ni­ce u BiH” ni­je doš­lo ni­ti će, pret­pos­tav­ljam, do­ći, ni­ti je to bi­la na­mje­ra Ner­mi­na Nik­ši­ća i druš­tva. Ovo je ot­pri­li­ke ne­što slič­no ono­me što ra­di Da­vor Ber­nar­dić u Hr­vat­skoj, s tom raz­li­kom što Ber­nar­dić ba­rem ni­je li­ce­mjer, od­nos­no “ne udva­ra se” s fi­gom u dže­pu po­gla­va­ri­ma Sr­p­ske pra­vos­lav­ne cr­k­ve u Hr­vat­skoj. Ni­je ovo Nik­ši­ću pr­vi put. Ta­ko je, svo­je­dob­no, sa svo­jom “mul­ti­kul­tu­ral­nom svi­tom dru­go­va i gra­đa­na” iz­u­čio do­vu na me­za­ru ge­ne­ra­la Ra­si­ma De­li­ća, biv­šeg za­po­vjed­ni­ka Ar­mi­je BiH i osu­đe­nog rat­nog zlo­čin­ca, što bi bi­lo sa­svim u re­du da su SDP-ov­ci nas­ta­vi­li sa svo­jom “mul­ti­kon­fe­si­onal­nom tur­ne­jom”, da su iz­mo­li­li ko­ju mo­li­tvu na gro­bu kak­vog sr­p­skog ili hr­vat­skog rat­nog zlo­čin­ca. Ili ni oni ni­su po Nik­ši­će­vim kri­te­ri­ji­ma do­volj­no “Bo­san­ci i Her­ce­gov­ci” kao Ra­sim De­lić? Fa­dil No­va­lić je, s dru­ge stra­ne, ve­li­čao svo­ju vla­du za ko­ju nit­ko u zem­lji vi­še ne zna pos­to­ji li ili ne. Na­ža­lost, u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni ne pos­to­ji ins­ti­tu­ci­ja iz­van­red­nih iz­bo­ra, ta­ko da su pe­ri­odi bez­vlaš­ća, svo­je­vr­s­nih pat-po­zi­ci­ja u ko­ji­ma pos­to­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.