O

Express - - PRVA STRANICA -

tvo­rio je tvrt­ku u če­t­vr­tom raz­re­du sred­nje ško­le na­da­ju­ći se da će za­ra­di­ti za ma­ren­du. Htio je iz­ra­đi­va­ti web stra­ni­ce. Zvao je ma­le fir­me, nu­dio im di­zajn, ali nit­ko ih ni­je htio. On­da je po­že­lio ući u ne­što oz­bilj­ni­je, pa je po­su­dio od ba­ke 4000 ku­na na­da­ju­ći se da će ulo­ži­ti u pros­tor za ser­vis ra­ču­na­la. No za naj­am pros­to­ra u no­vom shop­ping cen­tru tre­ba­lo mu je pu­no, pu­no vi­še. A za­tim je so­lin­skom sred­njo­škol­cu Iva­nu Mr­vo­šu si­nu­lo! Ra­dit će svje­tle­će stol­ce za ka­fi­će, s ba­te­ri­ja­ma... - Ma­li, je­si li ti nor­ma­lan? Pa di bi ja pu­nio sve te stol­ce, pa je znaš li ti ko­li­ko to­ga me­ni tre­ba i ko­li­ko bih stru­je po­tro­šio - vi­kao je na nje­ga vlas­nik jed­nog split­sko­ga ka­fi­ća kad mu je po­nu­dio svo­je “lig­h­t­show sje­da­li­ce”. I to je pro­pa­lo. Ivan je u me­đu­vre­me­nu upi­sao fa­kul­tet, ali ga je i da­lje in­tri­gi­ra­la po­du­zet­nič­ka pri­ča. Stje­ca­jem okol­nos­ti, su­dje­lo­vao je je­dan­put na ne­kom lo­kal­nom sku­pu za mla­de po­du­zet­ni­ke, pri­čao je o svojim is­kus­tvi­ma... Za­pa­zi­la ga je no­vi­nar­ka 24sa­ta i da­la mu broj. No od pos­la sa stol­ci­ma i da­lje ni­šta ni­je bi­lo. Raz­miš­ljao je pu­no gdje je po­gri­je­šio sa svojim svje­tle­ćim stol­ci­ma, i za­klju­čio ka­ko bi, na­pros­to, tre­ba­lo na­pra­vi­ti ne­što bez pu­nje­nja, dak­le na so­lar­nu ener­gi­ju... Klu­pu? Pa da još ne­čem pos­lu­ži? Da pu­ni mo­bi­tel... Jed­nog da­na, sav oča­jan, za­du­žen kod ba­ke za 4000 kn, ko­li­ko je utro­šio na svo­je pro­pa­le pro­jek­te, na Nju­ška­lu pro­da­je i elek­trič­nu gi­ta­ru. I po­ja­ča­lo. “Bio mi je to naj­go­ri dan u ži­vo­tu”, ka­že da­nas. Svo­ju pr­vu pa­met­nu klu­pu pos­tav­lja u So­li­nu, prem­da se gra­do­na­čel­nik bo­jao da će je net­ko raz­bi­ti. Zo­ve za­tim no­vi­nar­ku 24sa­ta, a ona su­tra­dan do­la­zi i od­mah objav­lju­je pri­ču! Da­nas Ivan Mr­voš (21) ima tvrt­ku vri­jed­nu 4 mi­li­ju­na eura. Ni­je la­ko do­šao do to­ga. Kom­pa­ni­ja ko­ja mu je is­po­ru­či­la pr­ve so­la­re ote­la mu je kas­ni­je i ide­ju, pa je grad Za­dar ku­pio pa­met­ne klu­pe od njih a ne od Iva­na. Ne­ki aus­tral­ski pre­va­rant na­ru­čio je od nje­ga 200 klu­pa pa odus­tao i htio sa­mo dvi­je... U jed­nom tre­nut­ku mis­lio je da je sve pro­pa­lo. Ali na kra­ju Mr­voš ka­že: “Nikad ni­sam raz­miš­ljao o odus­ta­ja­nju, bez ob­zi­ra na sve”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.