H

Express - - PRVA STRANICA -

tje­li smo na­pra­vi­ti apli­ka­ci­ju ko­ja će se raz­li­ko­va­ti od pro­je­ka­ta kak­vi su se ra­ni­je po­jav­lji­va­li na na­tje­ca­nju App Start Con­test, is­pri­ča­la je He­le­na Ra­di­ček iz ti­ma ko­ji je na­pra­vio apli­ka­ci­ju An­gler, na­mi­je­nje­nu rje­ša­va­nju ge­ome­trij­skih za­da­ta­ka. To im je i bi­la do­bra od­lu­ka jer su An­gle­rom od­ni­je­li po­bje­du, ali i osvo­ji­li 20.000 kn. Ve­lik je to us­pjeh ako se zna da je ovo bio pr­vi za­jed­nič­ki pro­jekt za ovaj ma­li tro­čla­ni tim. Uz He­le­nu, na ovoj apli­ka­ci­ji ko­ja bi mo­gla po­mo­ći broj­nim ško­lar­ci­ma ra­di­li su Adri­an Žga­ljić te An­to­nio Bu­ni­čić. Ka­ko nam je is­pri­ča­la He­le­na, iako su ov­dje pr­vi put ne­što ra­di­li za­jed­no, ovi 25-go­diš­nja­ci zna­ju se još od pr­vog da­na stu­di­ja. He­le­na je stu­di­ra­la na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu, a Adri­an i An­to­nio bi­li su na FER-u. An­gler je nas­tao ta­ko što su ra­ču­nal­ni vid vi­dje­li kao teh­ni­ku ko­ja bi im mo­gla do­ni­je­ti pred­nost, a rje­ša­va­nje ge­ome­trij­skih za­da­ta­ka iz shva­ća­nja da ne pos­to­ji Pho­to­math za ge­ome­tri­ju. He­le­na priz­na­je i ka­ko im je upra­vo po­pu­lar­na hr­vat­ska apli­ka­ci­ja, ko­ja kroz ka­me­ru ske­ni­ra ma­te­ma­tič­ki za­da­tak, po­mo­gla da objas­ne dru­gi­ma što ra­di An­gler. A on uz po­moć ka­me­re pa­met­nog te­le­fo­na rje­ša­va ge­ome­trij­ske pro­ble­me, kao što su ra­ču­na­nje ku­to­va i os­ta­lih pa­ra­me­ta­ra ge­ome­trij­skih obli­ka. Iz­ra­di­li su ga po­mo­ću me­to­de ra­ču­nal­nog vi­da, a ba­zi­ra se na de­tek­ci­ji li­ni­ja ko­je či­ne ge­ome­trij­ske obli­ke ra­di odre­đi­va­nja ku­to­va me­đu nji­ma i ra­ču­na­nja os­ta­lih pa­ra­me­ta­ra ko­ji se mo­gu odre­di­ti na te­me­lju njih. An­gler pre­poz­na­je obli­ke, omje­re iz­me­đu stra­ni­ca, du­lji­ne stra­ni­ca i ku­to­ve me­đu nji­ma. Apli­ka­ci­ja mo­že iz­ra­ču­na­ti go­to­vo sve pa­ra­me­tre ve­za­ne uz ge­ome­trij­ski lik te pri­ka­za­ti sve na­či­ne i for­mu­le ko­ji­ma se mo­že do­ći do tra­že­nih rje­še­nja. Ta­ko će ko­ris­nik, nakon što ske­ni­ra že­lje­ni lik, mo­ći vi­dje­ti ka­ko iz­ra­ču­na­ti po­vr­ši­nu, op­seg, pro­mjer upi­sa­ne ili opi­sa­ne kruž­ni­ce, ka­ko ski­ci­ra­ti os­nu ili cen­tral­nu si­me­tri­ju - sve što se mo­že iz­ra­ču­na­ti za odre­đe­ni objekt. Zbog sve­ga što mo­že, An­gler po­ma­že u uče­nju ge­ome­tri­je, a He­le­na objaš­nja­va da on pri­bli­ža­va gra­di­vo na je­zi­ku ko­ji ško­lar­ci mo­gu ra­zu­mje­ti, jer se la­ko mo­gu po­gu­bi­ti me­đu broj­nim ge­ome­trij­skim li­ko­vi­ma i for­mu­la­ma. - Slu­ša­mo ko­ris­ni­ke te pri­la­go­đa­va­mo apli­ka­ci­ju pre­ma nji­ho­vim že­lja­ma. Pra­ti­mo i po­na­ša­nje u apli­ka­ci­ji kroz sta­tis­ti­ku i na te­me­lju tih po­da­ta­ka nas­to­ji­mo uči­ni­ti apli­ka­ci­ju mak­si­mal­no ko­ris­nom - do­da­je He­le­na. Sad ra­de na sus­ta­vu An­dro­id, a iPho­neu će se po­sve­ti­ti kad pro­ši­re svoj tim. (ih)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.