N

Express - - PRVA STRANICA -

a ide­ju na­šeg pro­jek­ta Smart spe­ed bum­per (pa­met­ni le­že­ći po­li­ca­jac, op.a.) doš­li smo na sa­tu fi­zi­ke, re­kao je Bo­žo Jo­va­no­vić Bar­tu­lo­vić, ko­ji je objas­nio ka­ko su ima­li ne­ko­li­ko ide­ja, ali su se fo­ku­si­ra­li na ra­zvoj le­že­ćeg po­li­caj­ca ko­ji se mo­že pos­ta­vi­ti pre­ko kol­ni­ka da bi pri­mo­rao vo­za­če da us­po­re. - Naš le­že­ći po­li­ca­jac le­ži na opru­ga­ma i ima kli­no­ve ko­ji za­pra­vo po­dr­ža­va­ju nje­go­vu te­ži­nu. Ra­dar smje­šten u bli­zi­ni bi­lje­ži br­zi­nu vo­zi­la ko­je mu pri­la­zi i ša­lje in­for­ma­ci­ju ho­će li ga spus­ti­ti pri pre­la­sku vo­zi­la ili će ostati blo­ki­ran, od­nos­no nor­ma­lan le­že­ći po­li­ca­jac - po­jas­nio je Bo­žo i do­dao ka­ko je dio sus­ta­va i elek­tro­ni­ka ko­ja se na­la­zi u stu­pi­ću po­red “po­li­caj­ca”. Za svoj pro­jekt su Met­kov­ci Bo­žo, Ivan Pav­lo­vić i Fra­no Ra­jić osvo­ji­li i dru­go mjes­to na na­tje­ca­nju Ide­ja godine. Ka­ko po­jaš­nja­va Bo­žo, nji­hov je sustav za­miš­ljen da spa­ša­va ži­vo­te, pa bi mo­gao ko­mu­ni­ci­ra­ti s va­tro­gas­nim i vo­zi­li­ma Hit­ne po­mo­ći ka­ko bi “po­li­ca­jac” za nji­ho­va vo­zi­la os­tao spu­šten. - Ve­lik pro­blem je kad Hit­na po­moć tre­ba pro­ći pre­ko le­že­ćeg po­li­caj­ca, kad čo­vjek ima sa­mo in­fu­zi­ju u ru­ci i vo­zi­lo mo­ra pu­no us­po­ri­ti. Ta­ko da tu svojim rje­še­njem šte­di­mo mi­nu­te, se­kun­de ko­je zna­če ži­vot - do­da­li su mla­di Met­kov­ci. Tro­jac se u me­đu­vre­me­nu pre­se­lio u Za­greb, gdje Bo­žo stu­di­ra eko­no­mi­ju na ZŠEM-u, a Ivan i Fra­no su na FER-u. - Ja i Ivan ži­vi­mo za­jed­no, Fra­no je u stu­dent­skom do­mu, ali smo i da­lje ne­raz­dvoj­ni, vi­đa­mo se go­to­vo sva­kod­nev­no i ne odus­ta­je­mo od na­ših ide­ja i pa­met­nih le­že­ćih po­li­ca­ja­ca - nas­tav­lja Bo­žo i na­gla­ša­va da je za ova­kav pro­jekt po­treb­no vi­še od njih tro­ji­ce. - Teh­no­lo­gi­ja funk­ci­oni­ra, ima­mo ma­li pro­to­tip ko­ji ra­di. Stvar je u to­me da to teh­nič­ki bu­de traj­ni­je. Tre­ba­ju nam lju­di ko­ji ima­ju vi­še is­kus­tva od nas u sa­moj iz­ra­di. Tre­ba­ju nam lju­di sa stro­jar­stva i FER-a - po­ru­ču­ju mla­di Met­kov­ci. Is­kre­no se na­da­ju da će nji­ho­va re­vo­lu­ci­onar­na ide­ja za­ži­vje­ti u što sko­ri­je vri­je­me. Po­ten­ci­jal­no za­in­te­re­si­ra­nih ima, ali ni­šta kon­kret­no ni­su raz­go­va­ra­li i ne bi že­lje­li iz­la­zi­ti u jav­nost s ime­ni­ma mo­gu­ćih part­ne­ra i ula­ga­ča. Dok je u Met­ko­vi­ću na vlas­ti bio Most, ima­li su obe­ća­nje da će ih grad pra­ti­ti u re­ali­za­ci­ji, no sad ni­su si­gur­ni da će pa­met­ni le­že­ći po­li­caj­ci za­ži­vje­ti ov­dje. (vbš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.