P

Express - - PRVA STRANICA -

amet­ni sen­zo­ri No­omly, ko­ji se mo­gu pos­ta­vi­ti na svim iz­laz­nim vra­ti­ma, do kra­ja godine bi tre­ba­li po­če­ti ču­va­ti dje­cu u jed­nom pri­vat­nom vr­ti­ću u Za­gre­bu. Čim di­je­te pro­đe po­red sen­zo­ra pre­ma po­ten­ci­jal­no opas­no­me mjes­tu ili pre­ma iz­la­zu, sen­zor ša­lje oba­vi­jest na mo­bi­te­le od­go­ji­te­lja. Ove sen­zo­re, ko­ji će bi­ti do­dat­ni ču­va­ri dje­ce, sa svojim ti­mom ra­zvi­ja Ma­ti­ja Sr­bić (24) iz Si­ska, ko­ji je u ci­je­lu pri­ču kre­nuo proš­le godine, dok je još bio stu­dent na FER-u. Is­pri­čao je ka­ko je raz­miš­ljao o ne­čem svo­jem, što bi ra­dio, a da još ne pos­to­ji. Ide­ja mu se ro­di­la uoči jed­nog star­tup na­tje­ca­nja i nakon što je po­gle­dao rek­lam­ni vi­deo o ne­sre­ća­ma u ku­ćans­tvi­ma. - Shva­tio sam da tre­nut­na rje­še­nja za za­šti­tu do­ma ima­ju odre­đe­ne ne­dos­tat­ke i da se ne­sre­će i da­lje do­ga­đa­ju. Od­lu­čio sam po­ku­ša­ti na­pra­vi­ti ne­što da po­ve­ćam si­gur­nost do­ma i po­mog­nem ro­di­te­lji­ma u stres­noj sva­kod­ne­vi­ci - re­kao je Ma­ti­ja. Ta­ko je do­šao na ide­ju za sen­zor ko­ji bi u do­mu ro­di­te­lji mo­gli pos­ta­vi­ti na ma­nje si­gur­nim mjes­ti­ma i kraj iz­la­za. Za raz­li­ku od obič­nih sen­zo­ra, No­omly raz­li­ku­je di­je­te od odras­le oso­be i re­agi­ra sa­mo ka­da di­je­te kre­ne pre­ma opas­no­me mjes­tu, a zbog uskog po­dru­čja dje­lo­va­nja re­agi­ra­ju kad je di­je­te stvar­no u po­ten­ci­jal­noj opas­nos­ti. Sen­zor ima i pro­tu­pro­val­ni na­čin ra­da, ko­ji se mo­že uklju­či­ti no­ću ili kad ne­ma ni­kog do­ma. Ma­ti­ja nam je re­kao ka­ko glav­nu pri­mje­nu za sa­da vi­di u vr­ti­ći­ma, a ne­ko­li­ko vr­ti­ća u Za­gre­bu već ga je kon­tak­ti­ra­lo. Nakon tes­to­va u Za­gre­bu, pla­ni­ra po­nu­di­ti No­omly i os­ta­lim vr­ti­ći­ma u dr­ža­vi. Ver­zi­ju za ku­ćans­tva ro­di­te­lji bi mo­gli ku­pi­ti kra­jem sljedeće godine, ot­kri­va Sr­bić. Da zna da je na do­brom tra­gu, uvje­rio se kroz broj­na star­tup na­tje­ca­nja, na ko­ji­ma su od­ni­je­li po­bje­de, a bi­li su i na fi­na­lu Mi­cro­sof­to­va Ima­gi­ne Cu­pa u SAD-u. - Is­kus­tvo ko­je smo stek­li na ovim na­tje­ca­nji­ma je ne­pro­cje­nji­vo. Upoz­na­li smo mnoš­tvo struč­nja­ka ko­ji su nam svojim zna­njem i is­kus­tvom po­mo­gli u usa­vr­ša­va­nju ide­je - re­kao je Ma­ti­ja. Kroz ta su na­tje­ca­nja ina­če pro­la­zi­li pod ime­nom Ju­vo, ko­je su ne­dav­no pro­mi­je­ni­li. Na­ime, u pr­voj fa­zi Ju­vo je bio pli­ša­na igrač­ka, ko­ja vi­še ni­je glav­ni dio sus­ta­va i pla­ni­ra­ju ga ra­zvi­ti tek u ne­koj od slje­de­ćih fa­za, ali ot­kri­li su i ka­ko je na tr­ži­štu bi­lo ne­ko­li­ko pro­izvo­da s is­tim ime­nom. - Ime No­omly smo iz­a­bra­li jer zna­či ‘ma­le­ni dje­čak’ i za­to što je ne­što što bi sva­ko di­je­te mo­glo pro­mrm­lja­ti - po­jas­nio je Ma­ti­ja, ko­ji do­da­je ka­ko je ci­je­li pro­jekt još u ra­zvo­ju, pa ne ge­ne­ri­ra pri­ho­de. Kroz na­tje­ca­nja su pri­ku­pi­li dio fi­nan­ci­ja, ali ne­do­volj­no da bi uz ula­ga­nja u ra­zvoj ima­li i za vlastite pla­će, pa ra­de i na dru­gim pro­jek­ti­ma, no na­da­ju se da će se usko­ro financirati sa­mo od No­omlyja. Uz Ma­ti­ju, ko­ji vo­di pro­jekt, u ti­mu su Igor Ar­muš (28), ko­ji ra­di na ra­zvo­ju apli­ka­ci­je, te Ivan Ku­nja­šić (24), ko­ji je za­du­žen za di­zajn No­omlyja. Ivor Tur­čin (25) za­du­žen je za di­gi­tal­ni mar­ke­ting, a naj­no­vi­ji član ti­ma je Želj­ko Kr­pe­tić (37), ko­ji ra­di na sa­mom sen­zo­ru. (ih)

Od fa­kul­te­ta sam ‘odus­tao’ i u pot­pu­nos­ti se po­sve­tio MAKERbu­inu. Ako že­li­te po­lu­či­ti us­pjeh u odre­đe­nom po­dru­čju, mo­ra­te se to­me po­sve­ti­ti u pot­pu­nos­ti, ka­že mla­di kar­lo­vač­ki ino­va­tor Al­bert Gaj­šak (19). Ne pla­ni­ra u sko­ri­je vri­je­me upi­sa­ti fa­kul­tet i ne pro­ti­vi se tra­di­ci­onal­nom obra­zo­va­nju ne­go mis­li da mu je ovo sad bolji iz­bor. Nakon što je za svo­ju edu­ka­tiv­nu igra­ću kon­zo­lu pri­ku­pio čak 100.000 do­la­ra na Kic­k­s­tar­te­ru, u si­ječ­nju ga če­ka put u Las Ve­gas na CES, naj­ve­ći sa­jam po­tro­šač­ke elek­tro­ni­ke na svi­je­tu. - Oče­ku­jem još ve­će ši­re­nje MAKERbu­ina i bu­du­ćih pro­izvo­da na ame­rič­ko tr­ži­šte. Mis­lim da ima­ju ve­lik po­ten­ci­jal za us­pjeh u SAD-u i oče­ku­jem da će CES u pot­pu­nos­ti otvo­ri­ti vra­ta ko­ja je Kic­k­s­tar­ter kam­pa­nja od­škri­nu­la - re­kao nam je Al­bert. Do­sad je pro­dao vi­še od 2700 ma­lih kon­zo­la, ko­je tre­ba sas­ta­vi­ti pri­je igra­nja, a pri­tom su pra­va pri­li­ka da mla­di na nji­ma uče o pro­gra­mi­ra­nju i lem­lje­nju. Sli­čan je put i on pro­šao. Pri­je tri godine sas­ta­vio je vlas­ti­tu kon­zo­lu, a tad je nas­tao i pro­to­tip onog što je da­nas MAKERbu­ino, s ko­jim je obi­la­zio saj­mo­ve i usa­vr­ša­vao ga. Al­bert pla­ni­ra do kra­ja godine pre­ma­ši­ti 3200 pro­da­nih kon­zo­la. Zbog sve vi­še pos­la ove je­se­ni je tvrt­ku Cir­cu­itMess pre­se­lio u pu­no ve­ći pros­tor, za ko­ji ka­že da će im omo­gu­ći­ti da bo­lje pos­lo­že pro­izvod­nju i skla­di­šte­nje te da op­ti­mi­zi­ra­ju pro­ces proizvodnje na­bav­kom no­vih stro­je­va. Je­dan od pr­vih je i CNC stroj po­mo­ću ko­jeg se sa­da ov­dje pro­izvo­de i ku­ći­šta za sva­ku kon­zo­lu, ali i dru­ge ure­đa­je na ko­ji­ma će ra­di­ti. - Pla­ni­ra­mo u dru­goj po­lo­vi­ci 2018. uz po­moć crowd­fun­din­ga lan­si­ra­ti novi pro­izvod - re­kao je Al­bert, ali još ne že­li ot­kri­ti vi­še de­ta­lja. (ih)

Ne­ko­li­ko sto­ti­na kon­zo­la is­po­ru­čio je i u da­le­ki Ja­pan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.