Kar­te su na sto­lu, igra­či su u pa­ni­ci, a zvec­ka­nje oruž­jem je­di­ni im je adut

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Boš­njač­ka vla­da­ju­ća di­nas­ti­ja Izet­be­go­vić, pa­ter fa­mi­li­as Ba­kir i su­pru­ga Se­bi­ja, pod­sje­ća­ju po­ma­lo na brač­ni par Ni­co­lae i Ele­na Ce­auses­cu iz po­s­ljed­njih da­na svo­je vla­da­vi­ne, naj­vi­še po to­me što je na­vod­no stvar­na vla­da­ri­ca Ru­munj­ske bi­la Ele­na, a ne njen muž. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci SDA je iz­i­šao s prob­nim ba­lo­nom pre­ma ko­jem bi dva čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH ko­ji se bi­ra­ju iz Fe­de­ra­ci­je, boš­njač­ki i hr­vat­ski član, bi­li iz­a­bra­ni u fe­de­ral­nom par­la­men­tu, što su iz te stran­ke do ta­da od­bi­ja­li uz pro­zir­ne i jef­ti­ne iz­li­ke. Ubr­zo je is­pli­vao po­vod za ovaj ne­uobi­ča­je­ni čin. Na­ime, SDA je na­vod­no pla­ni­rao na tu funk­ci­ju do­ves­ti u jav­nos­ti omra­že­nu Se­bi­ju Izet­be­go­vić, ko­ja na do­sa­daš­nji na­čin, ne­po­sred­nim iz­bo­rom, ni­je ima­la ni­kak­vih iz­gle­da za po­bje­du, a u par­la­men­tu bi to iš­lo po­pri­lič­no jed­nos­tav­no, uz uvjet da SDA, kao što je to bio slu­čaj na svim pos­li­je­rat­nim iz­bo­ri­ma, osvo­ji re­la­tiv­nu ve­ći­nu u boš­njač­kom bi­rač­kom kor­pu­su. Na­kon što su boš­njač­ke stran­ke do­če­ka­le na nož ovu ini­ci­ja­ti­vu, u star­tu pro­či­tav­ši na­mje­ru agil­nih Izet­be­go­vi­ća, vo­de­ća boš­njač­ka stran­ka od ove se ini­ci­ja­ti­ve ogra­di­la. Izet­be­go­vi­ći u po­s­ljed­nje vri­je­me mu­ku mu­če i s in­ter­v­ju­ima. I tu je su­pru­ga Se­bi­ja de­mons­tri­ra­la su­pe­ri­or­nost u od­no­su na su­pru­ga. Na­ime, vod­stvo BHT-a pris­ta­lo je na ucje­ne sve­moć­nog boš­njač­kog brač­nog pa­ra i bez ikak­va obraz­lo­že­nja iz­ba­ci­lo iz pro­gram­ske she­me već snim­lje­ni in­ter­v­ju sa Se­bi­jom Izet­be­go­vić. Na­kon su­pru­ge, u is­tom Izet­be­go­vi­ći u po­s­ljed­nje vri­je­me mu­ku mu­če i s in­ter­v­ju­ima. I tu je su­pru­ga Se­bi­ja de­mons­tri­ra­la svo­ju su­pe­ri­or­nost u od­no­su na su­pru­ga “žan­ru” oku­šao se i hu­di (si­ro­ti) Ba­kir, ali bez nak­nad­ne kon­tro­le šte­te. On je, na­ime, in­ter­v­ju dao za De­ut­s­c­he Wel­le, ta­ko da o ne­kom even­tu­al­nom “bun­ke­ri­ra­nju” ni­je bi­lo ni go­vo­ra. Tom čo­vje­ku, ako pos­to­ji još it­ko tko iole dr­ži do nje­ga (osim Tayyi­pa Er­do­ga­na), tre­ba­lo bi hit­no za­bra­ni­ti jav­na is­tu­pa­nja. Na pi­ta­nje o even­tu­al­noj se­ce­si­ji Re­pu­bli­ke Sr­p­ske i even­tu­al­nog re­fe­ren­du­ma u tom smis­lu, a ko­jim Do­dik go­di­na­ma mla­ta­ra kao praz­nom pu­škom ku­pe­ći pri­tom jef­ti­ne po­li­tič­ke po­ene, Ba­kir Izet­be­go­vić ne is­klju­ču­je ni “oru­ža­ne bit­ke”. “Mis­lim da će ma­sa u slu­ča­ju takvog sce­na­ri­ja bi­ti, na­rav­no, na stra­ni obra­ne te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta BiH. I da će, ako pro­izve­du dru­go po­lu­vri­je­me, to po­lu­vri­je­me iz­gu­bi­ti. Na­dam se po­li­tič­ki, a ne voj­no, oni ko­ji se upus­te u tak­vu se­bič­nu avan­tu­ru”, iz­ja­vio je Izet­be­go­vić. Na pi­ta­nje je li spre­man za rat kao je­dan od sce­na­ri­ja, Izet­be­go­vić je iz­ja­vio da jest. Me­đu­tim, ono što je u re­gi­ji po­bu­di­lo in­te­res za ovaj in­ter­v­ju ni­je ovo in­fan­til­no zvec­ka­nje oruž­jem ne­go to što je, pre­ma na­vo­di­ma Ta­nju­ga, Izet­be­go­vić iz­ja­vio ka­ko će BiH priz­na­ti ko­sov­sku ne­za­vis­nost, iako je to nak­nad­no, kad je vi­dio kak­ve je glu­pos­ti iz­va­lio, ne­mu­što pro­gla­sio fa­moz­nim va­đe­njem iz kon­tek­s­ta. Sr­bi­jan­ski mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić, ko­ji je ujed­no taj­nik Vi­je­ća za na­ci­onal­nu si­gur­nost, naj­a­vio je iz­van­red­nu sjed­ni­cu vi­je­ća “u po­vo­du naj­a­ve boš­njač­kog čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća da će Bos­na i Her­ce­go­vi­na priz­na­ti Ko­so­vo”. Do­sa­daš­nji stav BiH o ne­za­vis­nos­ti Ko­so­va, pos­tig­nut kon­sen­zu­som, nit­ko ni­je do­vo­dio u pi­ta­nje. Ri­ječ je o slje­de­ćem: BiH će bi­lo kakav po­tez u tom smis­lu pret­hod­no usu­gla­si­ti s Be­ogra­dom. Bez ob­zi­ra ko­li­ko ovo ne­prin­ci­pi­jel­no zvu­ča­lo, to je za BiH je­di­ni is­pra­van put jer je od sa­mog pro­gla­še­nja ne­za­vis­nos­ti Ko­so­va taj čin u raz­nim ge­opo­li­tič­kim kons­truk­ci­ja­ma po­ve­zi­van s Re­pu­bli­kom Sr­p­skom. Po­vo­dom Izet­be­go­vi­će­vih iz­ja­va ogla­sio se i sve iri­tant­ni­ji Alek­san­dar Vu­čić, ko­jem se, iz­gle­da, pri­mi­če kraj ere is­to­dob­nog sje­de­nja na dva stol­ca, od­nos­no mo­rat će se vrlo br­zo od­lu­či­ti iz­me­đu Eu­rop­ske uni­je i Ru­si­je. Ako se od­lu­či za EU, on­da ne­mi­nov­no mo­ra u do­gled­no vri­je­me de­mon­ti­ra­ti ko­sov­ski mit. Vu­či­ću su Izet­be­go­vi­će­ve izja­ve doš­le kao na­ru­če­ne za no­vu kup­nju vre­me­na, od­nos­no tra­si­ra­nje što bez­bol­ni­je ka­pi­tu­la­ci­je kad je ri­ječ o Ko­so­vu. Izet­be­go­vić je na ovaj na­čin ak­tu­ali­zi­rao naj­češ­ću ge­opo­li­tič­ku te­zu, onu pre­ma ko­joj bi se gu­bi­tak Ko­so­va Sr­bi­ji kom­pen­zi­rao Re­pu­bli­kom Sr­p­skom, ko­ja kao Da­mok­lov mač sve ove go­di­ne vi­si nad BiH. Izet­be­go­vi­će­va lu­pe­ta­nja u bo­les­noj po­li­tič­koj kli­mi da­naš­nji­ce, gdje je krun­ski ar­gu­ment ono fa­moz­no “tko je pr­vi po­čeo”, mo­gu me­đu os­ta­lim po­mo­ći Vu­či­ću da što bez­bol­ni­je euta­na­zi­ra je­dan mit, onaj ko­sov­ski, ko­ji bi on­da kom­pen­zi­rao dru­gim, re­pu­blič­ko­sr­p­skim, jer je sve vi­še naz­na­ka ka­ko sr­bi­jan­ska po­li­ti­ka ide u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.