Bit će to bru­tal­na avan­tu­ra. Pri­ja­te­lji ka­žu da smo lu­di. Ne­ki će se na Fa­ce­bo­oku ve­se­li­ti na­šim ne­vo­lja­ma, a ne­ki će bi­ti is­kre­no za­bri­nu­ti

Express - - PRVA STRANICA -

znan. Ta­ko se već u ožuj­ku for­mi­ra­la ide­ja i tim - pre­pri­ča­va nam Ma­š­tru­ko. Cve­to­je­vić je, ka­že, nje­go­voj ide­ji dao no­vu di­men­zi­ju, ali i iz­a­zov. - Pr­vot­na ide­ja ni­je se ba­vi­la pro­ble­mom ko­jim autom ide­mo, no kad se ja­vio Sa­ša, jer je on en­tu­zi­jast, poz­na­va­telj i vo­zač elek- trič­nih auta, i to spe­ci­fič­no - Tes­li, ro­di­la se no­va ili do­dat­na ide­ja – da ide­mo elek­trič­nim autom i ta­ko uđe­mo u po­vi­jest re­li­ja, a i ši­re. Na­met­nu­li smo si ne­vje­ro­ja­tan do­dat­ni iz­a­zov i, u sva­kom slu­ča­ju, do­bi­li od­lič­nu pri­ču - ka­že pu­to­pi­sac. Cilj utr­ke se sva­ke go­di­ne mi­je­nja, a Ma­š­tru­ko i Cve­to­je­vić pu­to­vat će kroz Sa­ha­ru do Ba­nju­la u Gam­bi­ji. - Jest će­mo sve što na­đe­mo us­put, a bit će tu sve­ga: od do­brih res­to­ra­na do naj­go­re ulič­ne hra­ne s afrič­kih štan­do­va. No­si­mo i odre­đe­ni pa­ket go­to­vih obro­ka ame­rič­ke voj­ske ko­ji­ma se voj­ni­ci hra­ne na te­re­nu - ka­že Ma­š­tru­ko. Ipak, glav­ni pro­blem na pu­to­va­nju pred­stav­ljat će im pu­nje­nje Tes­le. - Ma­ro­ko ima po­ne­što pu­nja­ča, ali ni je­dan ni­je na na­šoj ru­ti. Tra­žit će­mo mjes­ta s kva­li­tet­ni­jom

ins­ta- la­ci­jom elek­trič­ne ener­gi­je i mo­li­ti do­zvo­lu da se pri­klju­či­mo. Bit­no nam je sa­mo na­ći sta­bi­lan i sna­žan iz­vor stru­je. Ide­al­ne su nam in­dus­trij­ske utič­ni­ce, a ako njih ne­ma, on­da se pu­nje­nje odvi­ja bit­no spo­ri­je. Ako baš ne­ma ni kla­sič­ne utič­ni­ce od 220 V, os­ta­je nam ge­ne­ra­tor - objaš­nja­va Cve­to­je­vić. Na pi­ta­nje što mis­le o eko­lo­gi­ji, Ma­š­tru­ko od­go­va­ra: - Mi smo sta­ri ci­ni­ci i ne ma­ri­mo za eko­lo­gi­ju, od­nos­no os­tav­lja­mo je ne­ko­me dru­gom. Pred­nos­ti elek­trič­nih auto­mo­bi­la ni­su sa­mo eko­lo­ške pri­ro­de. Re­li­jem će pro­mo­vi­ra­ti važ­nost elek­trič­nih auto­mo­bi­la. - Cilj nam je po­di­ći svi­jest o to­me da su elek­trič­ni auti sa­daš­njost, a ne bu­duć­nost, te da već sad pro­me­tu­ju po pro­met­ni­ca­ma Eu­rop­ske uni­je bez ikak­vih pro­ble­ma -

ka­že Cve­to­je­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.