Kad sam se­dam­de­se­tih do­pu­to­vao u Split, na aero­dro­mu su mi uze­li pu­tov­ni­cu i rek­li da pri­pa­zim što pri­čam u Pa­ri­zu

Express - - PRVA STRANICA -

ća. Oči­to im je to net­ko do­ja­vio iz Fran­cu­ske. Hr­va­ti s ko­ji­ma sam se dru­žio u Pa­ri­zu ujed­no su bi­li cin­ka­ro­ši. Ka­ko sam ja imao per­fek­tan sluh, imam ga još i da­nas, ša­lio sam se da ‘ču­jem’ za Ud­bu i još tri stra­ne služ­be - do­dao je Štam­buk i ubr­zo je do­dao: - Ni­kad me ni­ti je­dan po­li­ti­čar ni­je im­pre­si­oni­rao, pa ni­ti Ti­to. Ni­sam se ni­kad nji­ma že­lio ba­vi­ti, jed­nos­tav­no me ne za­ni­ma­ju baš ni­ti ma­lo. Zbog Fran­cu­ski­nje je oti­šao u Zbog pos­la se pu­no dru­žio sa slav­ni­ma i poz­na­ti­ma. - Gle­daj­te, nji­ma uvi­jek tre­ba pu­bli­ci­tet, a ja sam ra­dio u no­vi­na­ma. No, odu­vi­jek sam se dru­žio sa svi­ma jer sam po pri­ro­di ta­kav. Što se ti­če na­ših lju­di, mno­go sam vre­me­na pro­veo kod Te­re­ze Ke­so­vi­je i Mi­re Un­ga­ra, u Pa­ri­zu smo sta­no­va­li re­la­tiv­no bli­zu i čes­to smo ta­mo ima­li ne­ke ve­če­re. Da se kri­vo ne shva-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.