Mi­ljen­ko Mi­ke Gr­gich na­pu­nio je 94 go­di­ne, ali i da­lje bri­ne o sva­kom vi­nu

Express - - EXPRESS -

Odu­vi­jek je go­vo­rio da će ži­vje­ti do 100. Pro­mi­je­nio je pri­ču na­kon što je pre­šao 90. Sad ka­že da će ži­vje­ti još 10 go­di­na. Tim je ri­je­či­ma Vi­olet Gr­gich po­če­la od­go­vor na pi­ta­nje ra­di li još slav­ni Mi­ljen­ko Mi­ke Gr­gich u po­dru­mu. - Ra­di, ra­di – do­da­la je. - Ma­lo ma­njim in­ten­zi­te­tom ne­go pri­je, ali bri­ne o sva­kom vi­nu - rek­la je pred­stav­lja­ju­ći no­ve ber­be naj­poz­na­ti­jih vi­na ka­li­for­nij­ske vi­na­ri­je Gr­gich&Hil­ls. Po­če­lo je vi­nom Fumé blanc 2014. Ta­ko je Mi­ke na­zvao sa­uvig­non že­le­ći da se i po ime­nu raz­li­ku­je od ka­li­for­nij­skih u ko­ji­ma se ja­ko osje­ća od­le­ža­va­nje u dr­ve­nim ba­čvi­ca­ma. Odao je i priz­na­nje po­lo­ža­ju Po­uil­ly Fumé u do­li­ni ri­je­ke Lo­ire, ot­kud sti­žu ne­ki od naj­bo­ljih sa­uvig­no­na na svi­je­tu. To ime za sa­uvig­no­ne ko­ris­tio je i Ro­bert Mon­da­vi, dru­ga le­gen­da ka­li­for­nij­skog vi­nar­stva. - Na­kon što je Char­don­nay 1973. ka­li­for­nij­ske vi­na­ri­je Cha­te­au Mon­te­le­na po­bi­je­dio fran­cu­ska vi­na na sli­je­pom ocje­nji­va­nju u Pa­ri­zu 1976., ta­ta je iz te vi­na­ri­je, u ko­joj je bio glav­ni eno­log, pre­šao Mon­da­vi­ju i na­pra­vio ca­ber­net sa­uvig­non, ko­jim je i nje­ga pros­la­vio. No od sla­ve vi­na­ri ne ži­ve pa je tre­ba­lo na­pra­vi­ti i vi­no ko­je će se do­bro pro­da­va­ti. Oda­bra­li su sa­uvig­non, na­zva­li ga Fumé blanc, a to je ime Mi­ke za­dr­žao i u vlas­ti­toj vi­na­ri­ji – pri­ča­la je Vi­olet ne­ke ma­nje poz­na­te cr­ti­ce iz oče­va ži­vo­ta. Na po­se­ban je na­čin opi­sa­la i sa­mo vi­no. - Zo­ve­mo ga vi­nom za do­ru­čak jer nam slu­ži za bu­đe­nje osje­til­nih pu­po­lja­ka. No ako će­mo oz­bilj­no go­vo­ri­ti o nje­mu, od­li­čan je ape­ri­tiv, a pri­mje­ren je i vrlo raz­li­či­tim je­li­ma – rek­la je. Vi­no pre­kras­no mi­ri­še po vo­ću i pa­pri­ci, sor­ta se od­mah pre­poz­na­je, ali ne­ma agre­siv­ne aro­me ko­je čes­to i od­bi­ja­ju od sa­uvig­no­na. Sup­til­no je, ele­gant­no, ima 14,1 pos­to al­ko­ho­la, ko­ji je iz­vr­s­no uk­lop­ljen i ni­ma­lo ne gri­je. - U ve­ći­ni vin­skih re­gi­ja u svi­je­tu sa­uvig­non mo­ra­ju bra­ti u ne­ko­li­ko na­vra­ta ka­ko bi vi­nu osi­gu­ra­li aro­me, svje­ži­nu i pu­no­ću. Mi u Ka­li- for­ni­ji ima­mo pu­no sun­ca pa je dos­ta dug ter­min za bra­nje, a pra­vi tre­nu­tak bi­ra­mo sa­mo po ki­se­li­na­ma u gro­žđu. Sve­ga os­ta­log ima ko­li­ko mu tre­ba. Ka­ko su i ki­se­li­ne zre­le, ne­ma­mo po­tre­be ni za ma­lo­lak­tič­kom fer­men­ta­ci­jom ko­jom se gru­be ja­buč­ne ki­se­li­ne pre­tva­ra­ju u me­ka­ne mli­ječ­ne. Na­še su uvi­jek me­ka­ne. Vi­no fer­men­ti­ra pa le­ži na kvas­ci­ma u ne­utral­nim ba­čvi­ca­ma, a pos­li­je još 10 mje­se­ci u bo­ci pri­je iz­la­ska na tr­ži­šte – po­jas­ni­la je Vi­olet Gr­gich ka­ko nas­ta­je vi­no ko­je me je odu­še­vi­lo. Po­tom su pos­lu­že­ni vrlo do­bar Char­don­nay 2013., ta­ko­đer s go­to­vo neo­sjet­nih 14,1 pos­to al­ko­ho­la, i Zin­fan­del 2012., ko­ji je na­ku­pio čak 15,5 pos­to al­ko­ho­la. Pu­no ga je, no sa­ma broj­ka ne zna­či ni­šta kad je vi­no iz­ba­lan­si­ra­no. Čak je po­bi­je­di­lo na sli­je­pom ocje­nji­va­nju cr­nih pi­no­ta. Po­dva­li­li su tu hr­vat­sku sor­tu, ko­ja se udo­ma­ći­la u Ka­li­for­ni­ji, me­đu vi­na od slav­ne bur­gun­dij­ske te mno­gi ni­su pre­poz­na­li o če­mu je ri­ječ. Na­kon ku­ša­nja os­ta­je sa­mo žal što na­ši pro­izvo­đa­či cr­ljen­ka ili tri­bi­dra­ga ni­su kva­li­te­tom bli­zu ovom zin­fan­de­lu. Za kraj je pos­lu­žen Ca­ber­net sa­uvig­non 2013. Div­lje, lu­do vi­no mi­ri­še po ko­ži i zno­ju, a tra­ži snaž­nu i za­či­nje­nu hra­nu, div­ljač po­naj­pri­je. Pot­pu­no druk­či­ji od ber­be 2012., ko­ja je na Vin­skim zvi­jez­da­ma proš­le go­di­ne osvo­ji­la 99 od 100 bo­do­va. I nju smo ku­ša­li. Os­ta­la je na lanj­skoj ra­zi­ni, a pi­ta­nje je ko­li­ko će taj vr­hu­nac po­tra­ja­ti. Div­lja­ka iz 2013. če­ka li­je­pa bu­duć­nost. Ho­će li do­se­ći 99 bo­do­va ne znam, ali si­gu­ran sam da će još ba­rem 10 go­di­na bi­ti sve bo­lji i bo­lji. I na­dam se da ću ima­ti pri­li­ku pro­ba­ti ga s Mi­ke­om Gr­gic­hem ko­ji i o tom vi­nu još bri­ne.

Sve bu­te­lje Char­don­naya Cha­te­au Mon­te­le­na 1973. da­li smo na do­bro­tvor­ne draž­be. Za ta­tin 90. ro­đen­dan otvo­ri­li smo 1972. i bi­la je od­lič­na,

rek­la je Vi­olet Gr­gich

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.