Iz­vješ­će o in­ci­den­tu

Oba­vje­štaj­no iz­vješ­će HIS-a iz 1993. de­talj­no je opi­si­va­lo ka­ko je Tu­ta otje­rao Pralj­ka iz Her­ce­go­vi­ne, pa čak i da je na nje­ga po­te­gao pi­štolj...

Express - - PRVA STRANICA -

nič­ke boj­ne. Na­le­ti­lić je kri­vi­cu za po­gi­bi­ju tih ljudi sva­lio na Pralj­ka, tvr­de­ći da su od Pralj­ko­vih ljudi do­bi­li po­greš­ne po­dat­ke o mus­li­man­skim po­lo­ža­ji­ma. Tu­ta je u ko­nvo­ju voj­nih te­re­na­ca do­ju­rio u Po­su­šje, ušao u Praljkov ured i ta­daš­njem na­čel­ni­ku Glav­nog sto­že­ra HVO-a na­re­dio da smjes­ta ode iz Her­ce­go­vi­ne. Oba­vje­štaj­ne služ­be za­bi­lje­ži­le se da je Tu­ta vi­kao: “Ako ne nes­ta­neš, ubit ću te, Ti­ti­no go­ve­do!”. Pre­ma jed­noj je ver­zi­ji dr­žao ci­jev pi­što­lja na Pralj­ko­voj slje­po­oč­ni­ci, pre­ma dru­goj mu ga je ugu­rao u us­ta. Pra­ljak je, jas­no, iz­vi­jes­tio Šu­ška o sve­mu, a Šu­šak je obe­ćao da će iz­gla­di­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.