Za utje­hu, ni­je hr­vat­ski pre­mi­jer je­di­ni vi­so­ki dr­žav­ni duž­nos­nik ko­ji se obru­ša­va na me­di­je. Eno mu Do­nal­da Trum­pa ko­ji se ovih da­na obru­šio na CNN i dru­ge no­vi­na­re

Express - - PRVA STRANICA -

je­mu man­da­tu uči­ni­ti ne­što da pre­okre­ne stvar. Da će, re­ci­mo, pre­po­ro­di­ti ovu zem­lju, pre­po­lo­vi­ti vanj­ski dug te broj ne­za­pos­le­nih i blo­ki­ra­nih, za­us­ta­vi­ti bi­jeg mla­dih, znat­no po­di­ći BDP i rad­nič­ke pla­će. I za­to je nuž­no uči­ni­ti ne­što, an­ga­ži­ra­ti ne­ko­ga tko će ušmin­ka­ti stvar, tko će ne­či­ju nes­po­sob­nost i ja­lo­vost pri­ka­za­ti kao vr­hun­sku vr­li­nu. A tko je za taj po­sao bolji od PR ma­he­ra, od ljudi ko­ji, je­zi­kom obič­nog čo­vje­ka re­če­no, od go­va­na pra­ve pi­tu. Upra­vo je o to­me go­vo­rio bu­du­ći pre­mi­je­rov sa­vjet­nik u raz­go­vo­ru za je­dan bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki por­tal. O to­me ka­ko, za­pra­vo, uop­će ni­su važ­ni ne­či­ji rad i ne­či­ja dje­la, ne­go ka­ko će se to što net­ko ra­di ili ne ra­di ser­vi­ra­ti ne­ukoj, glu­poj ra­ji. Jer, ka­že do­tič­ni, “bi­ra­či ra­zu­mi­ju sa­mo one ko­ji go­vo­re jed­nos­tav­no, a mno­gi po­li­ti­ča­ri za­bo­rav­lja­ju da se obra­ća­ju pu­bli­ci u ko­joj 80 pos­to ima sa­mo os­nov­nu ili sred­nju ško­lu, to je ni­vo ta­blo­ida, rječ­nik 24sa­ta u Hr­vat­skoj”. Stvar je, ka­že, ka­ko će po­li­ti­čar “ko­mu­ni­ci­ra­ti svo­je po­ru- Za­tim je bu­du­ći sa­vjet­nik za­kan­tao po­dok­ni­cu pre­mi­je­ru. “Plen­ko­vić je”, ka­že do­tič­ni, “pot­pu­no u rječ­ni­ku Europ­skog par­la­men­ta ko­ji je pri­mje­ren par­la­men­tu, ali ni­je obič­nom čo­vje­ku. Kad on ka­že: ‘Po­treb­na je do­dat­na edu­ka­ci­ja’, ‘Po­žar je atraktivan’ ili kad upo­treb­lja­va iz­ra­ze, kao što su ko­nven­ci­je ili bi­lo što pri­mje­nji­vo u Europ­skom par­la­men­tu, to ov­dje ni­ko­me ni­šta ne zna­či. Čes­to sa­mo pre­ve­de s en­gle­skog. Zvu­či pa­met­no, ali ra­ja ne kon­ta što je maj­stor htio re­ći. Kad ga ne shva­te, on­da ga do­ži­ve kao ba­ha­tog“. Ni­je, dak­le, maj­stor ba­hat, ne­go je ra­ja glu­pa. I kad maj­stor ka­že da se pro­tiv Hr­vat­ske vo­di hi­brid­ni rat, ili da no­vi­na­ri ugro­ža­va­ju ovu zem­lju, a ne kri­mi­nal i ko­rup­ci­ja ko­je no­vi­na­ri ot­kri­va­ju, on­da je to ta­ko, sa­mo što ne­pi­sme­na ra­ja to ne kon­ta. Za utje­hu, ni­je hr­vat­ski pre­mi­jer je­di­ni vi­so­ki dr­žav­ni duž­nos­nik ko­ji se obru­ša­va na me­di­je. Eno mu Do­nal­da Trum­pa ko­ji se ovih da­na obru­šio na CNN i dru­ge no­vi­na­re. Krat­ko i efek­t­no od­go­vo­ri­la mu je le­gen­dar­na CNN-ova no­vi­nar­ka Chris­ti­ane Aman­po­ur. “Bez no­vi­nar­skog ra­da i nji­ho­ve po­žr­tvov­nos­ti”, rek­la je, “os­ta­li bi sa­mo pro­pa­gan­da i la­ži. Prok­le­te la­ži”. Os­ta­lo bi, dak­le, ono či­me se pro­fe­si­onal­no ba­vi bu­du­ći pre­mi­je­rov sa­vjet­nik. I po­ko­re­ni me­di­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.