Za­raz­ni elec­tro rock

Na­ju­god­ni­je iz­ne­na­đe­nje u iz­bo­ru top 10 sin­glo­va je za­raz­ni elec­tro rock ‘Ti je ne vo­liš’, pr­vo iz­da­nje mla­dog za­gre­bač­kog tan­de­ma Cubies

Express - - PRVA STRANICA -

vo­liš”, pr­vo iz­da­nje mla­dog za­gre­bač­kog tan­de­ma Cubies, ko­ji je uži­vo de­bi­ti­rao na na­tje­ca­nju Kar­lo­vač­ko Roc­kOff. Iza pse­udo­ni­ma Zi­ma i JJ na­la­ze se ses­tra i brat, pi­ja­nis­ti­ca i gi­ta­rist, obo­je s glaz­be­nom aka­de­mi­jom i kod nas ri­jet­ko vi­đe­nim da­rom za mo­men­tal­no ušte­ka­va­nje u naj­no­vi­je svjet­ske tren­do­ve. Je­dan singl je pre­ma­lo da se Cubies pro­gla­si naj­ve­ćom na­dom za 2018., no či­ni se da je u po­s­ljed­njem lo­vu na mla­de ta­len­te Me­nart imao vi­še sre­će od dru­gih iz­da­va­ča. Na kra­ju, u do­ba kad sve nove singlove i al­bu­me tre­ba što pri­je tes­ti­ra­ti uži­vo pred pu­bli­kom, neo­p­hod­no je iz­dvo­ji­ti i do­ma­ći kon­cert go­di­ne. U 2017. od­svi­ra­no je ne­ko­li­ko do­is­ta ne­za­bo­rav­nih, bi­lo je i ne­ko­li­ko spek­ta­ku­lar­nih, ali sve je za­sje­nio tri­jum­fal­ni po­vra­tak Tram 11 u kr­ca­tom Do­mu spor­to­va. Vra­ti­li su se na­kon du­gih 15 go­di­na, oprez­no pla­ni­ra­li Ma­lu dvo­ra­nu i mu­nje­vi­to ras­pro­da­li Ve­li­ku. Šk­va­dra je sprem­no do­če­ka­la baš sva­ku pje­smu s “Čo­vje­če, ne lju­ti se” i “Vru­ći­na grad­skog asfal­ta”. Do­bri al­bu­mi mo­gu se u dva po­te­za iz­bri­sa­ti s hard di­ska, ali ni­ka­ko iz sje­ća­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.