Ber­nar­dić je pro­koc­kao mo­ral­nu pri­li­ku da SDP dis­tan­ci­ra od Sa­be

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Dug je put pro­šao Da­vor Ber­nar­dić u sa­mo go­di­nu da­na. Od po­zi­va An­dre­ju Plen­ko­vi­ću na ko­le­gi­jal­nu ka­vu u pro­sin­cu proš­le go­di­ne do ovo­tjed­nog ape­la da bi An­drej Plen­ko­vić tre­bao za­vr­ši­ti u za­tvo­ru. Tko zna, mo­žda je sve to bi­lo sa­mo za­to što pre­mi­jer ni­je že­lio po­pi­ti tu ne­sret­nu ka­vu s no­vo­iza­bra­nim še­fom opor­be, ko­ji mu je pi­sao ta­ko njež­na pri­ja­telj­ska pi­sma. Me­đu­tim, Ber­nar­di­ćev za­klju­čak u in­ter­v­juu Me­dia Ser­vi­su ni­je bio de­mons­tra­ci­ja po­li­tič­kog čis­tuns­tva kak­vim se ina­če vo­le raz­ba­ci­va­ti še­fo­vi SDP-a ne­go skre­ta­nje paž­nje s či­nje­ni­ce da je pod nje­go­vim man­da­tom SDP i služ­be­no, ma­kar u jed­noj stva­ri, pos­tao go­ri od HDZ-a. Na­kon od­le­ža­ne za­tvor­ske kaz­ne zbog po­li­tič­kog pod­mi­ći­va­nja na če­lo vu­ko­var­skog SDP-a vra­tio se Želj­ko Sa­bo, biv­ši gra­do­na­čel­nik upam­ćen po to­me da je taj­no snim­ljen ka­ko HDZ-ovu vi­jeć­ni­cu Ma­ri­ju Bu­di­mir vr­bu­je da pri­je­đe na nje­go­vu stra­nu u Grad­skom vi­je­ću. Otvo­re­no joj se hva­lio, pro­vje­ra­va­ju­ći us­put sni­ma li raz­go­vor, ka­ko ima spon­zo­re ko­ji su sprem­ni za vi­jeć­nič­ki man­dat da­ti 50.000 ku­na, a njoj je po­nu­dio da oda­be­re što god joj pad­ne na pa­met. “Ni­sam zlat­na ri­bi­ca, ali mo­gu ti da­ti što god za­mis­liš”, go­vo­rio je Sa­bo. I umjes­to da se ogra­di od po­vrat­ka tak­vog po­li­ti­ča­ra na če­lo važ­ne or­ga­ni­za­ci­je SDP-a, ko­li­ko god Sa­bo svo­je­dob­no bio us­pje­šan i va­žan za stran­ku ko­ja je pa­ti­la u tom di­je­lu Hr­vat­ske, Ber­nar­dić Na­kon od­le­ža­ne za­tvor­ske kaz­ne zbog po­li­tič­kog pod­mi­ći­va­nja na če­lo vu­ko­var­skog SDP-a vra­tio se Želj­ko Sa­bo, biv­ši gra­do­na­čel­nik je po­ku­šao to kom­pen­zi­ra­ti za­ključ­kom ka­ko bi i Plen­ko­vić tre­bao za­vr­ši­ti u za­tvo­ru zbog sve­ga ono­ga što se do­ga­đa­lo pri­li­kom pres­la­gi­va­nja no­ve ve­ći­ne u Hr­vat­skom sa­bo­ru. Sa­mo što Plen­ko­vi­ća ta­da nit­ko ni­je sni­mio, ni­je ga ulo­vio, ni­je ga cin­kao. A svi, uklju­ču­ju­ći i To­mis­la­va Sa­uc­hu, ured­no i da­lje di­žu ru­ku za nje­go­vu Vla­du. I ono naj­važ­ni­je: ni­je bit­no što je net­ko za­vr­šio u za­tvo­ru zbog pod­mi­ći­va­nja, to se mo­že sva­ko­me do­go­di­ti, bit­no je da se taj osu­đe­nik po­nov­no vra­ća u po­li­ti­ku. Uglav­nom, Ber­nar­dić je pro­koc­kao pri­li­ku da SDP dis­tan­ci­ra od Sa­be i na­gla­si ka­ko tak­vo po­na­ša­nje ni­je i ne­će bi­ti prak­sa u nje­go­voj stran­ci. Umjes­to to­ga, on je Sa­bin gri­jeh, ut­vr­đen na su­du i za­bi­lje­žen na snim­ci, po­ku­šao ubla­ži­ti op­tu­ži­va­njem Plen­ko­vi­ća. Ta­ko je pro­koc­kao mo­ral­nu pred­nost kao naj­važ­ni­ji, mo­žda i je­di­ni, adut SDP-a pred stran­kom ko­ja se sku­pa s biv­šim pred­sjed­ni­kom na­la­zi na su­du, s mi­nis­tri­ma na op­tuž­ni­ca­ma i duž­nos­ni­ci­ma na stu­po­vi­ma sra­ma. No ka­kav god HDZ bio, on ma­kar mo­že re­ći da na važ­nom po­lo­ža­ju ne­ma po­li­ti­ča­ra pra­vo­moć­no osu­đe­nog za ko­rup­ci­ju. A to je SDP-u do­sad bio glav­ni ar­gu­ment u pro­zi­va­nju HDZ-a. Hva­lio se da je “bo­lji od HDZ-a”. Da u nje­mu vla­da­ju “bun­des­li­ga­ška pra­vi­la”. Da “mo­že iz­gu­bi­ti iz­bo­re, ali ne i obraz”. Sa­da je to de­fi­ni­tiv­no po­ni­šte­no po­vrat­kom Želj­ka Sa­be. Ne­ma što, Ber­nar­dić i SDP de­fi­ni­tiv­no su proš­li dug put.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.