Ako pro­mje­na ne bu­de, lju­di će od­la­zi­ti još ma­sov­ni­je. Bez pro­mje­na ne­ma ni­ti ve­ćih inves­ti­ci­ja, ula­ga­nja, no­vih rad­nih mjes­ta i u ko­nač­ni­ci ve­ćih pla­ća za rad­ni­ke

Express - - PRVA STRANICA -

či­la da se ne bo­ji jer čak i 83 pos­to gra­đa­na tra­ži re­for­me i sma­tra da su po­treb­ne. - Ako pro­mje­na ne bu­de, lju­di će od­la­zi­ti još ma­sov­ni­je. Tro­šak pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj je jed­nos­tav­no pre­vi­sok. Pos­lo­va­nje ote­ža­va­ju ne­pro­hod­na ad­mi­nis­tra­ci­ja, ne­učin­ko­vi­ta jav­na upra­va, stal­ne iz­mje­ne za­ko­na i uvje­ta, spo­ro pra­vo­su­đe i ne­ujed­na­če­ne sud­ske prak­se. U tak­vim uvje­ti­ma te­ško je bi­ti kon­ku­ren­tan. Na­ša ino­zem­na kon­ku­ren­ci­ja ima znat­no bo­lje po­zi­ci­je. Za­to tre­ba bi­ti svi­ma jas­no da do ve­ćih pla­ća u Hr­vat­skoj vo­de sa­mo pro­mje­ne i re­for­me. Ako sve os­ta­je is­to, ne­će bi­ti ni inves­ti­ci­ja, ula­ga­nja u pos­lo­va­nje ni no­vih rad­nih mjes­ta - otvo­re­no je po­ru­či­la De­ra­nja. Ovim tem­pom Hr­vat­ska će dos­ti­ći ra­zi­ne BDP-a pri­je kri­ze 2008. tek 2019. go­di­ne. Dak­le, dok su dru­gi otiš­li na­pri­jed, mi će­mo se ve­se­li­ti što će­mo dos­ti­ći ra­zi­nu od pri­je 11 go­di­na! Dru­go za­nim­lji­vo pre­da­va­nje na slič­nu pro­ble­ma­ti­ku je ta­ko­đer proš­lo is­pod ra­da­ra ši­re jav­nos­ti. Eko­nom­ski ins­ti­tut je pred­sta­vio is­tra­ži­va­nje o mo­gu­ćoj re­in­dus­tri­ja­li­za­ci­ji Hr­vat­ske. I oni su iz­ni­je­li niz po­raz­nih broj­ki. Pri­mje­ri­ce, da je Hr­vat­ska od tre­će naj­bo­ga­ti­je tran­zi­cij­ske zem­lje us­pje­la pos­ta­ti dru­ga naj­si­ro­maš­ni­ja. I to ni­je slu­čaj­no. Ra­di se oči­to o po­greš­nim po­li­ti­ka­ma po­ve­za­ni­ma s ko­rup­ci­jom. In­dus­tri­ja je na po­čet­ku 1990. či­ni­la čak 24 pos­to BDP-a, a sad tek 12 pos­to. Po­greš­no se vje­ro­va­lo da sve tre­ba po­ga­si­ti i da će nam tu­ris­ti sa­mi do­ni­je­ti no­vac. Ri­jet­ke su tvor­ni­ce us­pje­le nas­ta­vi­ti us­pješ­no pos­lo­va­ti i pre­ži­vje­ti pre­tvor­be­nu i pri­va­ti­za­cij­sku gra­bež. Hr­vat­ska ci­je­lo vri­je­me po­ku­ša­va po­tak­nu­ti ula­ga­nja su­bven­ci­ja­ma po­du­zet­ni­ka i to je sva­ka­ko s jed­ne stra­ne po­hval­no. Svat­ko vo­li do­bi­ti no­vac i to mu olak­ša­va po­če­tak ili pos­lo­va­nje. Sa­mo je pro­blem što no­vac za njih osi­gu­ra­va­ju dru­gi gra­đa­ni i po­du­ze­ća. Ana­li­za je po­ka­za­la da sma­nje­nje po­re­za otva­ra čak pet pu­ta vi­še rad­nih mjes­ta ne­go su­bven­ci­ja is­tom tom in­dus­trij­skom sek­to­ru. Vla­da je za slje­de­ću go­di­nu od­lu­či­la po­ve­ća­ti po­troš­nju za pet mi­li­jar­di ku­na, na 133 mi­li­jar­de. A po­troš­nja će ras­ti i slje­de­ćih go­di­na. Ona će bi­ti fi­nan­ci­ra­na ve­ći­nom od po­re­za i os­ta­lih da­va­nja. Dak­le, te­ško je oče­ki­va­ti ne­ka ve­ća po­rez­na ras­te­re­će­nja. A ako ko­jim slu­ča­jem pri­ho­di zbog us­po­ra­va­nja gos­po­dar­stva pad­nu, ni pos­to­je­će vi­so­ko po­rez­no op­te­re­će­nje ne­će bi­ti do­volj­no. Taj put, bez dru­gih re­for­mi, zna­či da će­mo i slje­de­ćih go­di­na odr­ža­va­ti pris­toj­no za­os­ta­ja­nje za kon­ku­ren­ci­jom, ko­je se jas­no vi­di na do­njem gra­fu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.