Emo­ci­onal­ne po­s­lje­di­ce ulo­ge

Čes­to raz­miš­ljam ka­ko bi iz­gle­dao ži­vot u svi­je­tu ubi­ja­nja u ko­jem ne pos­to­ji ni­šta iz ci­vi­li­za­ci­je kak­vu ima­mo či­me bi si mo­gao po­mo­ći

Express - - PRVA STRANICA -

I ni­je ri­ječ o tri­vi­jal­nom sa­dr­ža­ju; ta­mo se obra­đu­je di­na­mi­ka sta­nov­niš­tva, ši­re­nje za­ra­ze, pre­hra­nji­va­nje na­kon ras­pa­da ci­vi­li­za­ci­je. Što se ti­če Na­con, za­nim­lji­vo je da bi ova dje­voj­ka, da se u do­bi od 13 go­di­ne ni­je za­ka­či­la za glu­mu, naj­vje­ro­jat­ni­je iz­ras­la u ba­let­nu ple­sa­či­cu. “Kao ma­la sam stal­no pje­va­la, ple­sa­la, glu­mi­la, is­pu­ca­va­la ne­ku ener­gi­ju. Ima­la sam tri go­di­ne kad me je maj­ka odve­la na ba­let­ni tre­ning. Svi­dje­lo mi se i os­ta­la sam 10 go­di­na. To mi ko­ris­ti i da­nas, pri is­prav­nom dr­ža­nju, kre­ta­nju na se­tu...”, pri­ča­la nam je. Ma­da... vje­ro­jat­no ipak u ne­kim dru­gim ulo­ga­ma, a ne u “Ži­vim mr­tva­ci­ma”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.