Ka­ra­mar­ko nam je pri­je­tio, Plen­ko­vić i Ko­lin­da tu pri­jet­nju pro­vo­de u dje­lo od­go­vor­nos­ti

Pra­ljak je heroj, Tuđ­man je otac do­mo­vi­ne, Do­mo­vin­ski rat je dog­ma, Ha­ag je ne­pri­ja­telj, a Hr­vat ne mo­že po­či­ni­ti rat­ni zlo­čin

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

“Svat­ko će u ku­ći mo­ći mis­li­ti što ho­će, ali jav­no će mo­ra­ti po­što­va­ti te­melj­ne vri­jed­nos­ti hr­vat­ske dr­ža­ve: Do­mo­vin­ski rat, bra­ni­te­lje, naše po­gi­nu­le, Fra­nju Tuđ­ma­na i Goj­ka Šu­ška.” Ova fa­moz­na pri­jet­nja To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka iz­re­če­na ne ta­ko dav­ne 2014. go­di­ne pre­tva­ra se u dok­tri­nu vla­da­vi­ne pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća i pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić. Proš­log vi­ken­da na obi­lje­ža­va­nju go­diš­nji­ce smr­ti Fra­nje Tuđ­ma­na, ko­ja se go­to­vo pok­lo­pi­la s pre­su­dom Ha­škog su­da šes­to­ri­ci BiH Hr­va­ta i hr­vat­skom dr­žav­nom vr­hu, Plen­ko­vić se ni­je ni jed­nom ri­je­čju do­tak­nuo Tuđ­ma­no­ve po­li­ti­ke pre­ma BiH. U ku­ći osu­đe­nog pre­su­da se ni­je spo­mi­nja­la. Bi­la je to dra­go­cje­na pri­go­da da se HDZ još jed­nom, na­kon Ive Sa­na­de­ra 2000. go­di­ne, is­pri­ča zbog po­li­ti­ke svo­jeg pr­vog pred­sjed­ni­ka te ta­ko ski­ne hi­po­te­ku nje­go­vih od­lu­ka sa stran­ke i s dr­ža­ve. Za to je tre­ba­lo hra­bros­ti ko­ju Plen­ko­vić oči­to ne po­sje­du­je. Ne­ko­li­ko da­na na­kon to­ga u dvo­ra­ni “Li­sin­ski” odr­ža­na je ko­me­mo­ra­ci­ja za osu­đe­nog rat­nog zlo­čin­ca Slo­bo­da­na Pralj­ka na ko­joj su na­zo­či­li pot­pred­sjed­ni­ci Vla­de i Sa­bo­ra, ne­ki zas­tup­ni­ci HDZ-a, kao i sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ce dr­ža­ve. Plen­ko­vić se ni­je ni jed­nom ri­je­čju od to­ga ogra­dio. A Gra­bar Ki­ta­ro­vić je po­ru­či­la ka­ko, una­toč za­kon­skim odred­ba­ma, ne­ma na­mje­ru odu­zi­ma­ti od­li­čja ha­škim osu­đe­ni­ci­ma. Na dr­žav­noj te­le­vi­zi­ji Pralj­ka se i da­lje ne na­zi­va rat­nim zlo­čin­cem, što je oči­to u skla­du Ak­tiv­no - iz ku­ka­vi­člu­ka i opor­tu­niz­ma - su­dje­lu­ju u ig­no­ri­ra­nju pre­su­da, u ma­ni­pu­li­ra­nju do­mo­ljub­ljem, u kon­ta­mi­ni­ra­nju Do­mo­vin­skog ra­ta pre­su­da­ma za zlo­či­ne s Dek­la­ra­ci­jom o Do­mo­vin­skim ra­tu ko­ja je na Pri­sav­lju još od emi­si­je “Ne­dje­ljom u dva” pos­ta­la re­le­vant­nim pro­gram­skim do­ku­men­tom sa sna­gom ve­ćom Us­ta­va i sa spe­ci­fič­nom te­ži­nom re­li­gij­ske dog­me. I ne tre­ba ni spo­mi­nja­ti na de­se­ti­ne pri­jet­nji na­si­ljem i smr­ću onim no­vi­na­ri­ma, po­li­ti­ča­ri­ma i gra­đa­ni­ma ko­ji se usu­de priz­na­ti od­lu­ku Ha­škog su­da, kri­ti­zi­ra­ju Fra­nju Tuđ­ma­na i po­zi­va­ju na odu­zi­ma­nje od­li­čja. O sve­mu to­me, što bi re­kao Ka­ra­mar­ko, smi­je se go­vo­ri­ti sa­mo u svo­joj ku­ći. Jav­no, Pra­ljak je heroj, Tuđ­man je otac do­mo­vi­ne, Do­mo­vin­ski rat je dog­ma, Ha­ag je ne­pri­ja­telj, a Hr­vat ne mo­že po­či­ni­ti rat­ni zlo­čin. I ta­ko, umjes­to in­di­vi­du­ali­za­ci­je kriv­nje do­bi­li smo ko­lek­ti­vi­za­ci­ju od­go­vor­nos­ti. Umjes­to da se Hr­vat­sku am­nes­ti­ra od ne­dje­la nji­ho­vih po­li­ti­ča­ra i ge­ne­ra­la, ona se pos­tav­lja u po­zi­ci­ju ta­oca zlo­či­na i zlo­či­nač­ke po­li­ti­ke. Ili ka­ko je to li­je­po sro­čio Mi­li­jan Br­kić na ko­me­mo­ra­ci­ji za Pralj­ka: “Svat­ko tko osje­ća Hr­vat­sku, Do­mo­vin­ski rat i hr­vat­ske bra­ni­te­lje do­šao je oda­ti po­čast ha­škom osu­đe­ni­ku”. Oni dru­gi, uklju­ču­ju­ći i An­tu Go­to­vi­nu, auto­mat­ski su pos­ta­li sum­nji­va li­ca. I opet, Plen­ko­vić i Ki­ta­ro­vić ni­su pro­tiv sve­ga to­ga ni pis­nu­li. Što­vi­še, ak­tiv­no - iz ku­ka­vi­člu­ka i opor­tu­niz­ma - su­dje­lu­ju u ig­no­ri­ra­nju pre­su­da, u ma­ni­pu­li­ra­nju do­mo­ljub­ljem, u kon­ta­mi­ni­ra­nju Do­mo­vin­skog ra­ta pre­su­da­ma za zlo­či­ne. Ka­ra­mar­ko nam je pri­je­tio, Plen­ko­vić i Ko­lin­da tu pri­jet­nju pro­vo­de u dje­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.