Ore­pi­ćev od­la­zak po­tak­nut je su­ko­bom dvi­je stru­je, jed­nom ko­ja že­li ja­ku stran­ku i dru­gom ko­ja že­li la­ba­vu or­ga­ni­za­ci­ju. Bo­žo ni­ka­ko da se od­lu­či...

Express - - PRVA STRANICA -

i po­ja­vi­ti na na­ci­onal­noj sce­ni. On je vi­dio nji­hov po­ten­ci­jal, a Bo­žo Pe­trov, us­pješ­ni, mla­di gra­do­na­čel­nik Met­ko­vi­ća bio je pri­hvat­lji­vo, no­vo li­ce. kroz tur­bu­lent­no raz­dob­lje ia­ko je pr­vot­ni plan bio kon­so­li­di­ra­ti re­do­ve u opor­bi na­kon dva ne­us­pješ­na su­dje­lo­va­nja u vla­di s HDZ-om. Most je na­pus­tio Vla­ho Ore­pić, čo­vjek ko­ji je kao mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va bio jed­no od za­štit­nih li­ca nji­ho­ve plat­for­me. Nje­gov od­la­zak se po­ve­zu­je s onim na što upo­zo­ra­va i Rel­ko­vić. - Ore­pić je htio jas­nu struk­tu­ru i hi­je­rar­hi­ju stran­ke, po­ma­lo voj­nič­ku. U ko­joj se zna tko vo­di, tko je za što za­du­žen i kak­va je po­li­ti­ka. Imao je i svo­je am­bi­ci­je - ka­žu nam u Mos­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.