Pre­vi­še je Be­ro pla­tio ško­lo­va­nje iz ko­jeg ni­šta ni­je na­učio

Ber­nar­dić je obja­vio pri­je de­se­tak da­na na svo­jem pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku in­for­ma­ci­ju ukra­še­nu fo­to­gra­fi­jom da je ste­kao aka­dem­sku ti­tu­lu Chi­ef Exe­cu­ti­ve MBA, sku­pio 500 laj­ko­va te go­mi­lu čes­tit­ki stra­nač­kih čla­no­va i pri­ja­te­lja

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Gad­no je kad se jav­no po­hva­liš pres­tiž­nom di­plo­mom, a on­da da­ni­ma od­bi­jaš re­ći ko­li­ko si je i ka­ko pla­tio. Da­vor Ber­nar­dić obja­vio je pri­je de­se­tak da­na na svo­jem pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku in­for­ma­ci­ju ukra­še­nu fo­to­gra­fi­jom da je ste­kao aka­dem­sku ti­tu­lu Chi­ef Exe­cu­ti­ve MBA, sku­pio 500 laj­ko­va te go­mi­lu čes­tit­ki stra­nač­kih čla­no­va i pri­ja­te­lja. A on­da taj slav­lje­nič­ki duh pok­va­rio upor­nim us­kra­ći­va­njem in­for­ma­ci­je ka­ko je pla­tio ško­la­ri­nu vri­jed­nu 260.000 ku­na. Me­di­ji su da­ni­ma pos­tav­lja­li pi­ta­nja, pre­ko SDP-a i kod sa­mog Ber­nar­di­ća, i upor­no os­ta­ja­li bez pra­vog od­go­vo­ra. Naj­bli­že što su doš­li od­go­vo­ru bi­la je Ber­nar­di­će­va iz­ja­va No­vom lis­tu ka­ko “u nje­go­vu ži­vo­to­pi­su pi­še da je do­bit­nik mno­gih sti­pen­di­ja, pa i one Co­tru­gli­je­ve iz 2014. go­di­ne”. Mis­le­ći vje­ro­jat­no na ško­lu u ko­joj je ste­kao MBA ti­tu­lu. Ali ako se ra­di o sti­pen­di­ji, on­da ju je pred­sjed­nik SDP-a mo­rao pri­ja­vi­ti u imo­vin­skoj kar­ti­ci i na­ves­ti kao dar vred­ni­ji od 500 ku­na. Pre­vi­še je po­li­ti­ča­ra u Hr­vat­skoj pri­ma­lo sva­kak­ve da­ro­ve da bi se Ber­nar­dić sad pro­vu­kao s još jed­nim. Osim to­ga, gad­no je i kad pla­tiš ili do­bi­ješ 260.000 ku­na, a on­da nas­tu­paš kao po­li­tič­ki zas­tup­nik osi­ro­ma­še­nih, za­ki­nu­tih, obes­prav­lje­nih gra­đa­na na mi­ni­mal­cu, na ni­skim pla­ća­ma i pod kre­di­ti­ma. Ber­nar­dić se tru­di gur­nu­ti SDP pre­ma lje­vi­ci i snaž­ni­je je pro­mo­vi­ra­ti kao so­ci­jal­no osjet­lji­vu stran­ku, a on­da se hva­li svo­jim pov­las­ti­ca­ma. Ne ot­kri­va­ju­ći ka­ko ih je Ber­nar­di­ću, me­đu­tim, ni­ka­ko ni­je jas­no zbog če­ga bi jav­nost tre­ba­la zna­ti ka­ko je, či­me i uz či­ju po­moć pla­tio to svo­je ško­lo­va­nje do­bio. Ber­nar­di­ću, me­đu­tim, ni­ka­ko ni­je jas­no zbog če­ga bi jav­nost tre­ba­la zna­ti ka­ko je, či­me i uz či­ju po­moć pla­tio to svo­je ško­lo­va­nje. Mo­žda bi mu ovo mo­glo po­mo­ći: ne­ka za­mis­li što bi on sam re­kao da se ova­ko sku­pom di­plo­mom po­hva­lio An­drej Plen­ko­vić. Ko­ja pi­ta­nja bi pos­tav­ljao šefu HDZ-a, na ko­je bi sve na­či­ne son­di­rao pre­mi­je­ra, ko­jim oru­đem bi sve gra­na­ti­rao po­li­tič­kog su­par­ni­ka sa­mo kad bi mu se ovaj po­hva­lio da je do­bio sti­pen­di­ju od 260.000 ku­na? Ali sad Ber­nar­dić de­set da­na šu­ti o ono­me či­me se otvo­re­no hva­lio na Fa­ce­bo­oku. La­kon­ski su­ge­ri­ra­ju­ći ka­ko je pot­pu­no nor­mal­no da je­dan po­li­ti­čar, ka­mo­li so­ci­jal­de­mo­krat­ski, do­bi­je to­li­ku sti­pen­di­ju. I to nig­dje ne pri­ja­vi. Bi li za Ber­nar­di­ća to bi­lo nor­mal­no i da se ot­kri­lo kod pred­sjed­ni­ka HDZ-a? Pre­vi­še je, dak­le, gad­nih as­pe­ka­ta u pri­či ko­ja je tre­ba­la do­ni­je­ti na­suš­no po­treb­ne bo­do­ve i sim­pa­ti­je šefu SDP-a, jed­nom od naj­ma­nje po­pu­lar­nih po­li­ti­ča­ra u zem­lji. Šut­nja bi se u Ber­nar­di­će­voj ka­ri­je­ri li­de­ra dru­ge naj­ve­će stran­ke u mno­go slu­ča­je­va mo­gla sma­tra­ti zla­tom. U pre­vi­še na­vra­ta bi­lo bi mu bo­lje da se suz­dr­žao od iz­ja­va, ko­men­ta­ra i jav­nih nas­tu­pa. A on­da, u jed­nom od ri­jet­kih tre­nu­ta­ka kad je imao po­tre­bu ne­čim se po­hva­li­ti, šut­nja bi mu se mo­gla obi­ti o gla­vu. Otvo­ri­ti pi­ta­nja i iz­a­zva­ti sum­nju. Pre­vi­še je Be­ro pla­tio ško­lo­va­nje iz ko­jeg ni­šta ni­je na­učio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.