Ber­ba 2011. naj­bo­lja je u de­set­lje­ću, a još ima vi­na ko­ja se mo­gu ku­pi­ti

Express - - EXPRESS -

Upr­voj se­zo­ni Vin­skih zvi­jez­da, naj­op­sež­ni­jeg i naj­stro­žeg ocje­nji­va­nja vi­na u Hr­vat­skoj ko­je je po­če­lo 2014., naj­bo­lju ocje­nu, 97 bo­do­va od 100, do­bi­lo je le­de­no vi­no Bo­dren Si­vi pi­not Icewi­ne 2011. kra­lja vin­skih slat­ki­ša Bo­ri­sa Dren­škog iz Hu­ma na Su­tli u Hr­vat­skom za­gor­ju. Is­te je go­di­ne pet zvjez­di­ca, to je naj­ma­nje 95 bo­do­va, osvo­ji­la i Mal­va­zi­ja Koz­lo­vić San­ta Lu­cia 2011. obi­te­lji Koz­lo­vić iz Mo­mja­na. Bi­je­la vi­na iz 2011. bi­la su na vr­hu i slje­de­će se­zo­ne. Pet zvjez­di­ca su na osam ocje­nji­va­nja ti­je­kom 2015. osvo­ji­li Tra­mi­nac iz­bor­na ber­ba bo­bi­ca Prin­ci­po­vac 2011. Iloč­kih po­dru­ma i Qve­vry 2011., riz­ling od­nje­go­van u am­fo­ri ple­ši­vič­ke obi­te­lji Šem­ber. No te go­di­ne po­če­la je do­mi­na­ci­ja cr­nja­ka iz 2011. Priz­na­nje za naj­bo­lje oci­je­nje­no vi­no s 96 bo­do­va po­nio je Pur­ple An­gel 2011., mje­ša­vi­na fran­cu­skih cr­nih so­ra­ta car­me­ne­rea i pe­tit ver­do­ta či­le­an­ske vi­na­ri­je Mon­te, a bod ma­nje zas­lu­ži­li su aus­tral­ski shi­raz The De­ad Arm 2011. i hr­vat­ska cr­na vi­na Vi­lin ples 2011., mje­ša­vi­na ca­ber­net sa­uvig­no­na, mer­lo­ta i plav­ca obi­te­lji Cr­vik iz Ko­na­va­la te Bo­ški­nac 2011., ca­ber­net sa­uvig­non i mer­lot Bo­ri­sa Šu­lji­ća iz No­va­lje. Proš­le je go­di­ne me­đu vi­ni­ma iz 2011. s pet zvjez­di­ca bi­je­la bi­la Gra­še­vi­na Velika ber­ba Iloč­kih po­dru­ma. Od­mah pri pred­stav­lja­nju tog vi­na ne­po­di­je­lje­no je miš­lje­nje bi­lo ka­ko je ri­ječ o jed­noj o naj­bo­ljih gra­še­vi­na u po­vi­jes­ti, a to su po­t­vr­di­le i kas­ni­je re­cen­zi­je te re­zul­ta­ti ocje­nji­va­nja. Is­to je priz­na­nje osvo­ji­la i či­le­an­ska mje­ša­vi­na syra­ha, ca­ber­net sa­uvig­no­na i mer­lo­ta Es­pe­ci­al Re­ser­va 2011. vi­na­ri­je Ta­ba­li. Ove go­di­ne ni­je bi­lo bi­je­lih vi­na s pet zvjez­di­ca, no od če­ti­ri cr­nja­ka ko­ji su ih zas­lu­ži­li, tri su iz 2011., a dva hr­vat­ska. Do­ma­ći su fan­tas­tič­ni Zla­tan pla­vac Grand cru 2011. la­ni pre­mi­nu­log Zla­ta­na Plen­ko­vi­ća iz Sve­te Ne­dje­lje na Hva­ru te po­djed­na­ko dojm­ljiv Red 2011., mje­ša­vi­na bor­do­ških so­ra­ta mer­lot, ca­ber­net sa­uvig­non i ca­ber­net franc vi­na­ri­je Me­neg­het­ti iz Ba­la ne­da­le­ko od Ro­vi­nja. Stra­nac u toj cr­ve- no/cr­noj gru­pi bio je veliko vi­no s ve­li­kih vi­si­na, Ca­ber­net sa­uvig­non 2011. Sin­gle vi­neyard Los Aro­mas Ter­ra­zas de los An­des, Bo­de­gas Chan­don, Men­do­za, Ar­gen­ti­na, U če­ti­ri se­zo­ne oci­je­nje­no je vi­še od 1000 vi­na. Bi­lo je uzo­ra­ka iz 13 ber­bi, od 2004. do 2016., a 95 ili vi­še bo­do­va osvo­ji­la su 33 vi­na. Od njih je 11, dak­le sva­ko tre­će, bi­lo iz ber­be 2011. Oči­gled­no je ri­ječ o ber­bi de­set­lje­ća s ko­jom se mje­ri­ti mo­že i ma­lo ko­ja od “okru­gle” 2000. Tre­ba is­tak­nu­ti i da su na na­ci­onal­nom ocje­nji­va­nju Vi­na Cro­atia 2015. u Za­gre­bu od 51 vi­na sa zlat­nom me­da­ljom ocje­nji­va­či iz se­dam ze­ma­lja do­di­je­li­li 12 zla­ta ber­bi 2011. Ci­je­la je ova pri­ča u stva­ri sa­vjet vi­no­ljup­ci­ma da ku­pu­ju vi­na iz 2011. jer ih se is­pla­ti i ču­va­ti po­ko­ju go­di­nu. Pr­vens­tve­no se to od­no­si na cr­nja­ke. U pro­da­ji je Zla­tan pla­vac Grand cru 2011., a još se mo­že pro­na­ći i ve­ći­na na­gra­đi­va­nih aus­tral­skih, ar­gen­tin­skih i či­le­an­skih cr­nja­ka. Sad je super Šem­be­rov Qve­vri 2011. To će vi­no još i na­pre­do­va­ti, a na tr­ži­štu ga je već sus­ti­gla ber­ba 2013. Kad smo već kod vi­na iz am­fo­ra, iz 2011. je i Riz­ling am­fo­ra To­mac 2011. Bio je naj­bo­lje oci­je­nje­no bi­je­lo vi­no 2017. go­di­ne. Ni­je osvo­jio pet zvjez­di­ca, ne­go “sa­mo” 93 bo­da. I tom vi­nu pred­sto­ji iz­nim­no o li­je­pa bu­duć­nost. U ze­ni­tu ko­ji oji će i po­tra­ja­ti je Gra­še­vi­na Velika ber­ba 2011. Iloč­kih po­dru­dru­ma ko­je ima u nji­ho­vim m vi­no­te­ka­ma. Vje­ro­jat­no o će se ta­mo pro­na­ći, ili se mo­že na­ru­či­ti, i Tra­mi­nac iz­bor­ne or­ne ber­be bo­bi­ca Prin­ci­po­vac, ac, veliko slat­ko vi­no ra­skoš­nog nog mi­ri­sa i pu­nog oku­sa ko­je e je “kon­zer­vi­ra­no” ne­pro­vre­elim gro­žđa­nim še­će­rom i si­gur­no se mo­že ču­va­ti go­di­na­ma. A ni onaj tko ga po­pi­je sad ne­će po­ža­li­ti. Što se po­pi­lo iz 2014., po­pi­lo se kao mlad. Ma­lo tko je ra­dio vi­no

za od­le­ža­va­nje, za raz­li­ku od 2013. i 2015. Mno­gi hva­le 2016., ali tek tre­ba vi­dje­ti kak­va će bi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.