Plen­ko­vić je pre­ži­vio pr­vu go­di­nu man­da­ta i mo­že to upi­sa­ti kao tri­jumf ka­ri­je­re

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Po­li­tič­ka go­di­na na iz­ma­ku bi­la je u to­li­koj mje­ri obi­lje­že­na gu­bit­ni­ci­ma da za­pra­vo ni­je bi­lo te­ško u sve­mu to­me iz­dvo­ji­ti jed­nog po­bjed­ni­ka. An­drej Plen­ko­vić pre­ži­vio je pr­vu go­di­nu svo­ga man­da­ta i mo­že to zlat­nim slo­vi­ma upi­sa­ti u bi­ogra­fi­ju kao naj­ve­ći tri­jumf svo­je pre­mi­jer­ske ka­ri­je­re. Ni­je mu bi­lo la­ko. Po­go­di­li su ga i Ina i Agro­kor, i Ha­ag i Slo­ve­ni­ja, i HOS i Ja­se­no­vac, po­pla­ve i po­ža­ri, i vlas­ti­ti mi­nis­tri i ko­ali­cij­ski part­ne­ri. Na­rav­no, i Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić. Ali ni­je mu bi­lo ni ja­ko te­ško. Mo­rao se bo­ri­ti pro­tiv Da­vo­ra Ber­nar­di­ća ko­ji uta­pa vlas­ti­tu stran­ku. Sa­mo­zva­nog li­de­ra opor­be An­tu­na Vr­do­lja­ka pri­veo je na svo­ju stra­nu. Opor­be­nja­ka u vlas­ti­toj Vla­di, Bo­žu Pe­tro­va, naj­u­rio je iz ko­ali­ci­je. I os­lo­nio se na ono­ga ko­ji HDZ-u tra­di­ci­onal­no dr­ži le­đa u Vla­di - Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca. Ko­li­ko god je, dak­le, pre­mi­je­ru bi­lo te­ško pre­ži­vje­ti ovu tur­bu­lent­nu go­di­nu obi­lje­že­nu pa­dom Vla­de, pro­paš­ću Agro­ko­ra, go­to­vo sva­ko­tjed­nim afe­ra­ma i skan­da­li­ma svo­jih mi­nis­ta­ra, to­li­ko mu je po­sao bio olak­šan či­nje­ni­com da u ovoj dr­ža­vi prak­tič­ki ne­ma opo­zi­ci­je. I mo­žda je u do­gled­no vri­je­me ne­će ni bi­ti. Hr­vat­ska bi se mo­gla pre­tvo­ri­ti u Ma­đar­sku ili Polj­sku. Dr­ža­vu ko­jom vla­da kon­zer­va­tiv­na des­ni­ca, le­đa joj dr­že des­ni ra­di­ka­li i Ka­to­lič­ka cr­k­va, a lje­vi­ca se pre­tva­ra u mi­sa­onu ime­ni­cu. Ni­je sto­ga čud­no što li­be­ra­li po­či­nju Plen­ko­vi­ću dr­ža­ti stra­nu, sma­tra­ju­ći ga ma­njim zlom od ono­ga što bi nas mo­glo Hr­vat­ska bi se mo­gla pre­tvo­ri­ti u Ma­đar­sku ili Polj­sku, dr­ža­vu ko­jom vla­da kon­zer­va­tiv­na des­ni­ca, le­đa joj dr­že des­ni ra­di­ka­li i Ka­to­lič­ka cr­k­va, a lje­vi­ca se pre­tva­ra u mi­sa­onu ime­ni­cu po­go­di­ti. Ili ono­ga če­ga smo se tek ri­je­ši­li. Ta­kav men­tal­ni sklop, ar­ti­ku­li­ran kroz po­li­ti­ku Pu­pov­ca i HNS-a, s go­ru­ćim stra­hom od ra­di­kal­ne des­ni­ce, ali i po­li­ti­kom pred­sjed­ni­ce dr­ža­ve, ide na ru­ku pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću či­ji se pre­mi­jer­ski man­dat do­is­ta pre­tvo­rio u hr­vat­sku ver­zi­ju “Naj­te­žeg pre­živ­lja­va­nja”. Plen­ko­vić kons­tant­no tak­ti­zi­ra, ne­utra­li­zi­ra pri­ti­ske pra­ve­ći us­tup­ke jed­noj pa dru­goj stra­ni. Ono ma­lo ener­gi­je ko­ju je spa­sio od ane­mi­je tro­ši na do­dvo­ra­va­nje, tak­ti­zi­ra­nje i bje­ža­nje. Naj­vi­še od HDZ-a. Pro­plam­sa­je hra­bros­ti tro­ši na ša­ma­ra­nje opor­be i pre­pu­ca­va­nje s no­vi­na­ri­ma, umjes­to na obra­čun s HDZo­vim obi­telj­skim na­sil­ni­ci­ma, fa­šis­ti­ma, šo­vi­nis­ti­ma. Ci­je­lo vri­je­me kli­zi po oš­tri­ci bri­tve, pa­ze­ći da ne una­ka­zi svoj pre­mi­jer­ski imidž. Ali sve­jed­no mu ni­je bi­lo is­pod čas­ti utr­ča­va­ti u spa­so­nos­ne ko­ali­ci­je s op­tu­že­nim Ban­di­ćem i Sa­uc­hom, s Glas­no­vi­ćem i Ha­san­be­go­vi­ćem, s Vr­do­lja­kom i ma­nji­na­ma. U nu­ždi vrag i mu­he žde­re. Po­li­ti­ka nje­go­ve Vla­de svo­di­la se na pro­ma­še­ne naj­a­ve, na spa­ša­va­nje mi­nis­ta­ra, na re­ak­ci­je umjes­to na ak­ci­je, na op­s­ta­nak umjes­to na re­for­me. U sve­mu to­me Plen­ko­vi­ću ni­je bi­lo te­ško do­mi­ni­ra­ti, iz­i­gra­va­ti Gu­li­ve­ra okru­že­nog Li­li­pu­tan­ci­ma, po­djed­na­ko u Vla­di, kao i u opor­bi. Obič­no pre­mi­jer ko­ji pre­ži­vi pr­vu go­di­nu man­da­ta us­pi­je do­če­ka­ti i če­t­vr­tu. Pi­ta­nje je sa­mo u kak­vom će je sta­nju do­če­ka­ti Hr­vat­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.