SDA će mo­ra­ti pro­na­ći oso­bu ko­ju će kan­di­di­ra­ti na mjes­to boš­njač­kog čla­na Pred­sjed­niš­tva, ali po mje­ri Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Pred­sto­je­će op­će iz­bo­re u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, ko­ji bi tre­ba­li bi­ti na je­sen 2018., mno­gi već da­nas vi­de kao “dan D” za op­s­toj­nost dr­ža­ve, jer po sa­daš­njem sta­nju stva­ri, da po­no­vim po tko zna ko­ji put, zbog ne­us­tav­nos­ti pos­to­je­ćeg iz­bor­nog za­ko­na ne­će bi­ti mo­gu­će im­ple­men­ti­ra­ti iz­bor­ne re­zul­ta­te, osim prav­nim i po­li­tič­kim na­si­ljem, što bi mo­glo do­ves­ti do ne­sa­gle­di­ve po­li­tič­ke kri­ze ko­ja već ima svoj na­ziv - “mos­ta­ri­za­ci­ja BiH”. Po­li­tič­ka kop­lja po­naj­vi­še se lo­me oko iz­bo­ra tro­gla­vog Pred­sjed­niš­tva BiH. Naj­vi­še ne­poz­na­ni­ca ve­za­no je uz iz­bor hr­vat­skog i boš­njač­kog čla­na Pred­sjed­niš­tva. Po­seb­no je kom­plek­s­no pi­ta­nje iz­bo­ra hr­vat­sko­ga čla­na, jer se još uvi­jek ne zna od­go­vor na ključ­nu ne­poz­na­ni­cu kad je ri­ječ o nje­go­vu iz­bo­ru: ho­će li boš­njač­ke na­ci­ona­lis­tič­ke stran­ke, pri­je svih SDP i DF, i ovaj put ins­ta­li­ra­ti na to mjes­to svog tro­jan­sko­ga ko­nja, kao što su to uči­ni­li u dva na­vra­ta sa Želj­kom Kom­ši­ćem. U su­prot­nom, sa­svim je iz­vjes­na po­bje­da HDZ-ov­ca Dra­ga­na Čo­vi­ća, što ne bi bio slu­čaj ako bi se pos­ta­vi­la jas­na pra­vi­la igre, od­nos­no iz­mi­je­nio iz­bor­ni za­kon. S iz­bo­rom boš­njač­kog čla­na Pred­sjed­niš­tva ta­ko­đer je ve­za­na jed­na ve­li­ka ne­poz­na­ni­ca jer se Ba­kir Izet­be­go­vić, sa­daš­nji član Pred­sjed­niš­tva BiH i čel­nik SDA, ne mo­že kan­di­di­ra­ti na to mjes­to bu­du­ći da je već u tri man­da­ta na toj duž­nos­ti, što je za­kon­ski mak­si­mum, osim ako se ne po­ve­de za li­kom i dje­lom svog po­li­tič­kog men­to­ra Tayyi­pa Er­do­ga­na i pro­gla­si se do­ži­vot­nim ve­zi­rom. Na­rav­no, ovo je u tro­gla­voj BiH Ni­je jas­no zbog če­ga na iz­mje­ni iz­bor­nog za­ko­na ne in­zis­ti­ra­ju pre­os­ta­le boš­njač­ke stran­ke, pri­je svih SDP i SBB, jer bi se to za­si­gur­no pre­tvo­ri­lo u po­če­tak kra­ja Izet­be­go­vi­će­ve mo­ći unu­tar SDA ne­mo­gu­će, ali bi se vr­lo la­ko mo­gao do­go­di­ti sce­na­rij po ko­je­mu Ba­kir Izet­be­go­vić ni­je bez iz­gle­da u tom smis­lu. Pri­mje­ri­ce, ako do­đe do fa­moz­ne “mos­ta­ri­za­ci­je BiH”. Naj­bo­lji pri­mjer je slu­čaj mos­tar­sko­ga gra­do­na­čel­ni­ka Lju­be Beš­li­ća, ko­ji, iako bez iz­bor­nog le­gi­ti­mi­te­ta, je­di­ni na ovim pros­to­ri­ma ima iz­gle­da sru­ši­ti re­kord za­gre­bač­ko­ga gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća po po­li­tič­koj du­go­vječ­nos­ti. Sto­ga je po­pri­lič­no jas­no zbog če­ga Izet­be­go­vi­će­va stran­ka ne že­li is­po­što­va­ti od­lu­ku Us­tav­nog su­da ne­go se ge­ne­ri­ra­njem kri­za ovo pi­ta­nje od­la­že une­do­gled. Me­đu­tim, ni­je jas­no zbog če­ga na iz­mje­ni iz­bor­nog za­ko­na ne in­zis­ti­ra­ju pre­os­ta­le boš­njač­ke stran­ke, pri­je svih SDP i SBB, jer bi se to za­si­gur­no pre­tvo­ri­lo u po­če­tak kra­ja Izet­be­go­vi­će­ve mo­ći unu­tar SDA bu­du­ći da su ov­las­ti čla­no­va Pred­sjed­niš­tva po­pri­lič­ne, po­go­to­vo zbog ve­li­kog bro­ja unos­nih si­ne­ku­ra o ko­ji­ma sa­mos­tal­no od­lu­ču­ju, kao što su di­plo­ma­ci­ja, ka­dro­vi­ra­nje u Oru­ža­nim sna­ga­ma BiH, unos­na rad­na mjes­ta u tro­gla­voj ad­mi­nis­tra­ci­ji... Ni­je slu­čaj­no da su do­sa­daš­nji pred­sjed­ni­ci vo­de­ćih na­ci­onal­nih stra­na­ka uglav­nom pu­ca­li na tu funk­ci­ju jer im je omo­gu­ća­va­la da di­la­njem si­ne­ku­ra sa­ču­va­ju ste­če­ne po­zi­ci­je mo­ći unu­tar stran­ke. Ta­ko je ak­tu­al­ni član Pred­sjed­niš­tva u ime hr­vat­ske kom­po­nen­te sve­moć­ni Dra­gan Čo­vić, dok je to u ime sr­p­ske Mla­den Iva­nić, vo­de­ći re­pu­blič­ko­sr­p­ski opor­be­njak. Pos­to­ji još jed­na mo­guć­nost, a to je ins­ta­li­ra­nje na to mjes­to stra­nač­kih ma­rio- ne­ta. Ima­li smo ci­je­li niz slič­nih slu­ča­je­va, uglav­nom kod Hr­va­ta i Sr­ba, po­put Hr­va­ti­ma na­met­nu­tih SDP-ovih ka­dro­va, Želj­ka Kom­ši­ća i da­nas po­ma­lo za­bo­rav­lje­nog Jo­ze Kri­ža­no­vi­ća, ko­ji je u ožuj­ku 2001. za­mi­je­nio na to­me mjes­tu An­tu Je­la­vi­ća kao hr­vat­ski član Pred­sjed­niš­tva, i to od­lu­kom Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH, jer je Je­la­vić pret­hod­no smi­je­njen od­lu­kom ta­daš­njeg vi­so­kog pred­stav­ni­ka Wol­f­gan­ga Pe­trit­s­c­ha. Naj­poz­na­ti­ji “kla­un” u sr­p­skim re­do­vi­ma bio je Bo­ris­lav Pa­ra­vac, ko­ji je tre­nut­no je­dan od op­tu­že­nih za rat­ne zlo­či­ne po­či­nje­ne na po­dru­čju op­ći­na Do­boj i Tes­lić i ko­ji se u vri­je­me svog pred­sjed­ni­ko­va­nja hva­lio svo­jim čet­nič­kim obi­telj­skim bac­k­gro­un­dom te uvje­ra­vao ta­daš­njeg ame­rič­kog ve­le­pos­la­ni­ka Clif­for­da Bon­da ka­ko su čet­ni­ci bi­li ame­rič­ki sa­vez­ni­ci u Dru­gom svjet­skom ra­tu i ka­ko im je glav­na za­da­ća bi­lo spa­ša­va­nje ame­rič­kih pi­lo­ta obo­re­nih nad Bal­ka­nom. Me­đu­tim, stra­nač­ke ma­ri­one­te, zbog po­li­tič­ke mo­ći ko­ju aku­mu­li­ra ta funk­ci­ja, kad-tad se mo­gu otrg­nu­ti s lan­ca. Naj­bo­lji pri­mjer je dru­gi man­dat Želj­ka Kom­ši­ća, pe­ri­od na­kon nje­go­va raz­la­za s men­to­rom Zlat­kom La­gum­dži­jom, kad je dje­lo­vao sa­mos­tal­no, otvo­re­no ko­ke­ti­ra­ju­ći s ri­gid­nim boš­njač­kim na­ci­ona­liz­mom, ra­ču­na­ju­ći na tre­ći man­dat. Me­đu­tim, Izet­be­go­vić je po­ku­šao pro­na­ći i “al­ter­na­tiv­ni put” os­tan­ka na vlas­ti. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, o če­mu sam pi­sao, SDA je iz­i­šao s ini­ci­ja­ti­vom po ko­joj bi se dva čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH ko­ji se bi­ra­ju iz Fe­de­ra­ci­je,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.