Is­ti­na, An­drej Plen­ko­vić je bio po­bjed­nik u go­di­ni kad je hr­vat­ska po­li­ti­ka bi­la gu­bit­nik

Express - - PRVA STRANICA -

Ugo­di­ni na iz­ma­ku obe­ća­va­li su nam red, a ser­vi­ra­li po­li­tič­ki ka­os. Po­zi­va­li su se na vje­ro­dos­toj­nost, a nu­di­li ob­ma­nu. Jam­či­li su sta­bil­nost, a pro­izvo­di­li ne­red. Go­vo­ri­li su o re­for­ma­ma, a po­nu­di­li pre­živ­lja­va­nje. Bi­la je ovo go­di­na po­li­tič­kih ucje­na i pre­va­ra, pre­tr­ča­va­nja i iz­da­ja, po­li­tič­kih tr­go­vi­na i ku­po­vi­na. Bi­la je to go­di­na Bor­ga i Mi­la­na Ban­di­ća. Ali ono naj­važ­ni­je, bi­la je to go­di­na kad je Hr­vat­ska os­ta­la bez opor­be i opo­zi­ci­je, a vla­da An­dre­ja Plen­ko­vi­ća go­to­vo bez ot­po­ra. Plen­ko­vić je lo­mio i uve­li­ke slo­mio opo­zi­ci­ju u svo­jem HDZ-u. Lo­mio je i mo­žda slo­mio Mi­li­ja­na Br­ki­ća kroz afe­ru SMS. SDP se lo­mio i na­po­kon slo­mio, sro­zav­ši se u an­ke­ta­ma pr­vi put is­pod Ži­vog zi­da. Na kra­ju go­di­ne Plen­ko­vić je slo­mio i Ko­lin­du Gra­bar Ki­ta­ro­vić ko­ja je glu­mi­la kak­vu-tak­vu opo­zi­ci­ju Vla­di, pri­je­te­ći čak i Plen­ko­vi­će­vu op­s­tan­ku u sa­mom HDZ-u. Li­be­ral­ni cen­tar još je pres­lab, ka­ko je to i uobi­ča­je­no u go­di­na­ma blo­kov­ske po­dje­le, Most se još ba­tr­ga, dok Ži­vi zid šu­ti i če­ka dan kad će na sceni os­ta­ti sam s HDZ-om. Os­ta­li su kup­lje­ni, na ovaj ili onaj na­čin. A tko ni­je s Plen­ko­vi­ćem, nje­ga prak­tič­ki nema. To je, ona­ko ugru­bo, sta­nje u ko­jem Plen­ko­vić ula­zi u go­di­nu u ko­joj ga če­ka­ju euro­par­la­men­tar­ni i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri kao za­gri­ja­va­nje za par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Iz pe­ri­oda po­li­tič­kih na­pe­tos­ti, obra­ču­na i sva­đa, u ko­jem je po­red snaž­ne opor­be još snaž­ni­ja bi­la opor­ba u sa­moj Vla­di, uplo­vi­li smo u sta­nje kad opor­be Plen­ko­vi­ću vi­še go­to­vo nema. Ni u HDZ-u, ni na lje­vi­ci, ni u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji, a ni na Pan­tov­ča­ku. Mo­žda tek na mar­gi­na­ma, u po­pu­lis­ti­ma, en­tu­zi­jas­ti­ma i sa­mo­zva­nim spa­si­te­lji­ma. I ono što je do­bro za HDZ, pa makar i Plen­ko­vi­ćev, ni­je nuž­no do­bro za Hr­vat­sku. Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić još jed­nom se pri­la­go­di­la zah­tje­vi­ma še­fa HDZ-a - ne­kad Ka­ra­mar­ko­voj umre­že­nos­ti s des­ni­ča­ri­ma, ša­to­ra­ši­ma i špi­ju­ni­ma, a sad Plen­ko­vi­će­vim pri­tis­ci­ma da se u za­mje­nu za dru­gi pred­sjed­nič­ki man­dat odrek­ne tih is­tih des­ni­ča­ra i špi­ju­na. Svi vo­đe HDZ-ove des­ni­ce ba­če­ni su na ko­lje­na: Dar­ko Mi­li­no­vić je is­klju­čen, Da­vor Ivo Sti­er ne­utra­li­zi­ran, a Mi­li­jan Br­kić kom­pro­mi­ti­ran. Do­bar dio li­be­ral­ne lje­vi­ce je kup­ljen - od HNS-a pa do SDP-ovih bje­gu­na­ca koji se uh­ljeb­lju­ju kod Mi­la­na Ban­di­ća. SDP je za­hva­ti­la auto­imu­na bo­lest - Da­vor Ber­nar­dić vo­di stran­ku u su­no­vrat i nit­ko ga ni­je spo­so­ban u to­me spri­je­či­ti. A Ži­vi zid ras­te u an­ke­ta­ma i če­ka tre­nu­tak kad će po­ku­pi­ti os­tat­ke sve­op­ćeg uni­šte­nja. I za­to, ako je it­ko u go­di­ni na iz­ma­ku mo­gao osvo­ji­ti ti­tu­lu po­li­tič­kog do­bit­ni­ka na sceni ko­ja je obi­lo­va­la gu­bit­ni­ci­ma, on­da je to An­drej Plen­ko­vić. Pre­ži­vio je te­ške afe­re, ras­tao na pr­ljav­šti­na­ma, iz­gra­đi­vao sta­tus na po­li­tič­kim ga­dos­ti­ma i op­ćem ga­đe­nju. Što su dru­gi bi­li go­ri, on je bio ja­či. On je bio po­bjed­nik u go­di­ni kad je hr­vat­ska po­li­ti­ka bi­la gu­bit­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.