Bez pri­ma­nja 10.000 rad­ni­ka

Za 3/4 ma­nji pro­blem ne­is­pla­ta pla­ća zas­lu­ge ima i Agro­kor

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Dok u sin­di­ka­ti­ma sma­tra­ju da zas­lu­ge ima­ju za­ko­ni iz 2015., Br­ka­nić raz­log vi­di u gos­po­dar­skom opo­rav­ku

Trend sma­nje­nja bro­ja pos­lo­da­va­ca ne­is­pla­ti­te­lja pla­ća kao i rad­ni­ka ko­ji su s tim pro­ble­mom su­oče­ni iz go­di­ne u go­di­nu se sma­nju­je i to vr­lo br­zim tem­pom. Po­da­ci Po­rez­ne upra­ve po­ka­zu­ju da je pro­blem u od­no­su na 2014. ma­nji za 3/4 te da je u 2017. na uda­ru bi­lo 9791 rad­ni­ka pre­ma ko­ji­ma is­pla­tu pla­ća ni­su is­ka­za­la 2762 pos­lo­dav­ca. Ri­ječ je o ma­njem bro­ju na stra­ni ne­is­pla­ti­te­lja za 19% u od­no­su na 2016., kao i na stra­ni rad­ni­ka (8%). U 2015. broj pos­lo­da­va­ca bio je ma­nji za 26% pre­ma go­di­ni ra­ni­je, a broj rad­ni­ka za ko­je ni­je is­ka­za­na is­pla­ta za 37%.

U 2016. sma­nje­nje bro­ja pos­lo­da­va­ca ne­is­pla­ti­te­lja iz­no­si­lo je čak 54%, a bro­ja rad­ni­ka za 59% u od­no­su na 2015. No, ka­ko je kao po­laz­na toč­ka po­pis ne­is­pla­ti­te­lja i rad­ni­ka za 2014. ko­ji je obu­hva­ćao čak 10.072 pos­lo­da­va­ca za 41.217 rad­ni­ka, a pro­iz­la­zi da je se u 2017. broj pos­lo­da­va­ca ne­is­pla­ti­te­lja sma­njio za 73% pre­ma 2014. te broj rad­ni­ka za 76%., pos­tav­lja se pi­ta­nje što je to­me ku­mo­va­lo. U di­je­lu sin­di­ka­ta mo­že se ču­ti da je po­bolj­ša­nje po­s­lje­di­ca dje­lo­va­nja dva za­ko­na. Ri­ječ je o Ste­čaj­nom za­ko­nu iz 2015. kad je Mi­la­no­vi­će­va Vlada uve­la ste­čaj po služ­be­noj duž­nos­ti u slu­ča­ju ne­is­pla­te tri pla­će, kao i no­vog Za­ko­na o osi­gu­ra­nju po­tra­ži­va­nja rad­ni­ka u slu­ča­ju ste­ča­ja pos­lo­dav­ca (la­ni iz­mi­je­nje­nog na­zi­va Za­kon o osi­gu­ra­nju rad­nič­kih traž­bi­na). Tim se za­ko­nom za pos­lo­dav­ca pre­dvi­đa obve­za da se sam blo­ki­ra u slu­ča­ju ne­is­pla­te pla­će te dr­ža­va uska­če s is­pla­tom tri mi­ni­mal­ca, ali i pos­tu­pa­nje In­s­pek­ci­je ra­da ko­ja blo­ki­ra ra­čun ako to pos­lo­da­vac ne uči­ni. Ta­ko­đer, fak­tor je na­vod­no ve­zan i uz pu­no tvrt­ki ko­je su po skra­će­nom pos­tup­ku nes­ta­le s tr­ži­šta.

No Vla­do Br­ka­nić, glav­ni ured­nik RRiFa, raz­log vi­di is­klju­či­vo u gos­po­dar­skom oprav­ku, ko­ji se, ia­ko je ma­li po­mak, iz­ra­ža­va kroz bo­lju na­pla­tu traž­bi­na u gos­po­dar­stvu. “Ako po­du­zet­ni­ci bo­lje na­pla­ću­ju svo­je traž­bi­ne, oni is­pla­ću­ju i pla­će. Ka­ko se po­bolj­ša­la gos­po­dar­ska si­tu­aci­ja, po­bolj­ša­va se i lik­vid­nost, ali opo­ra­vak ni­je do­vr­šen, što je raz­log to­me za­što ima­mo još mno­go tvrt­ki s pro­ble­mi­ma lik­vid­nos­ti te po­s­lje­dič­no kas­ne s pla­ća­ma za rad­ni­ke ko­ji či­ne oko 2% za­pos­le­nih u re­al­nom sek­to­ru”, ka­že Br­ka­nić. Ni po­li­ti­ča­ri sa za­ko­ni­ma, ni sin­di­ka­ti s pro­s­vje­ći­va­njem pos­lo­da­va­ca ka­ko bi tre­ba­li is­pla­ći­va­ti pla­će ne mo­gu biti efi­kas­ni na tom pla­nu, ne­go je gos­po­dar­ski opo­ra­vak ključ za re­do­vi­ti­je is­pla­te.

Uz ne­ko­li­ko iz­nim­ki, po nje­mu je ri­ječ o ma­lim tvrt­ka­ma s ne­ko­li­ko za­pos­le­ni­ka, ko­ji su naj­ra­nji­vi­ji seg­ment gos­po­dar­stva. “Agro­kor je ta­ko­đer va­žan fak­tor, jer je ši­rio ne­lik­vid­nost kao ve­li­ki ge­ne­ra­tor ne­re­da u ne­pla­ća­nju. Sad je taj pro­blem ot­pao i po­bolj­ša­la se lik­vid­nost u gos­po­dar­stvu”, ka­že Br­ka­nić.

AGRO­KOR JE VA­ŽAN FAK­TOR, JER JE ŠI­RIO NE­LIK­VID­NOST KAO VE­LI­KI GE­NE­RA­TOR NE­RE­DA U NE­PLA­ĆA­NJU, SAD JE TAJ PRO­BLEM OT­PAO I LIK­VID­NOST U GOS­PO­DAR­STVU JE BO­LJA

U 2017. pre­ma Po­rez­noj upra­vi 2762 pos­lo­dav­ca ni­su da­va­li pla­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.