In­fo­art olak­ša­va mu­ke

Is­tom apli­ka­ci­jom par­king će pla­ća­ti i do­ma­ći i stran­ci

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BER­NARD IVE­ZIĆ ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

In­fo­art apli­ka­ci­jom PayDo ci­lja i na tu­ris­te ko­ji kod nas ne mo­gu pla­ti­ti par­ki­ra­nje SMS-om. To ide na ru­ku i ho­te­li­ma i iz­najm­lji­va­či­ma

Pr­vi i danas naj­ve­ći hr­vat­ski pro­izvo­đač IT rje­še­nja za pla­ća­nje par­ki­ra­nja, In­fo­art gru­pa, ši­ri pos­lo­va­nje u tu­ri­zam. U Za­gre­bu je tvrt­ka ju­čer pred­sta­vi­la mo­bil­nu apli­ka­ci­ju za pla­ća­nje par­ki­ra­nja po Hr­vat­skoj PayDo. Njo­me ci­lja na 17,4 mi­li­ju­na tu­ris­ta, ko­li­ko ih je pre­ma HGK la­ni bo­ra­vi­lo u nas, a ko­ji zbog ogra­ni­če­nja u SMS pro­to­ko­lu ov­dje ne mo­gu ko­ris­ti­ti us­lu­gu SMS pla­ća­nja par­ki­ra­nja. To mo­gu sa­mo ko­ris­ni­ci hr­vat­skih mo­bil­nih mre­ža.

“PayDo smo tes­ti­ra­li u Du­brov­ni­ku i već vi­di­mo zna­čaj­nu učes­ta­lost ko­ri­šte­nja i po­ve­ća­ni in­te­res po­seb­no za kup­nju tjed­nih i mje­seč­nih par­kir­nih ka­ra­ta”, ka­že Ma­rio He­gedüs, iz­vr­š­ni di­rek­tor In­fo­art gru­pe. PayDo je dos­tu­pan i u Spli­tu, Za­dru, Ši­be­ni­ku, Pu­li, Po­re­ču, Ro­vi­nju i Osi­je­ku. Od 1. svib­nja pre­ko apli­ka­ci­je mo­ći će se pla­ti­ti par­ki­ra­nje i u Va­ra­ždi­nu i Si­sku, a u In­fo­ar­tu se na­da­ju da će usko­ro i u Za­gre­bu. Na­vo­di da su u raz­go­vo­ri­ma s Gra­dom i Za­greb­par­kin- gom i da tak­vi raz­go­vo­ri i ina­če du­že tra­ju. He­ge­duš po­jaš­nja­va da svi ve­ći gra­do­vi u Hr­vat­skoj, njih 56, uklju­ču­ju­ći i Zagreb, već ko­ris­te nji­ho­vu clo­ud plat­for­mu za obra­du mpar­king tran­sak­ci­ja.

Dva mi­li­ju­na mje­seč­no

Plat­for­ma IGEUS, ko­ja po­go­ni i ma­lo­pro­da­ju Ti­ska te slu­ži za na­do­pu­nu bo­no­va na mo­bi­te­li­ma, tic­ke­ting i dru­go, mje­seč­no obra­di 800 mi­li­ju­na tran­sak­ci­ja. Dva mi­li­ju­na, ot­kri­va­ju u In­fo­art gru­pi, ot­pa­da na pla­ća­nje par­ki­ra­nja.

“Bu­duć­nost je u no­vim obli­ci­ma pla­ća­nja par­ki­ra­nja, pre­ko mo­bil­nih apli­ka­ci­ja, ho­te­la, pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča, a ne pre­ko SMSa. Oče­ku­je­mo da će pla­ća­nja SMSom os­ta­ti na pos­to­je­ćoj ra­zi­ni dok će pre­ko apli­ka­ci­ja ras­ti i otvo­ri­ti no­vi iz­vor pri­ho­da”, ka­že He­gedüs. Nji­ho­vu IGEUS plat­for­mu već ko­ris­ti Grad Split za svo­ju apli­ka­ci­ju, a ko­ja pre­ko plat­for­me ra­di obra­du i na­pla­tu par­ki­ra­nja. Slič­no funk­ci­oni­ra i apli­ka­ci­ja za mo­bil­no ban­kar­stvo Er­ste ban­ke iz ko­je se iz­rav­no mo­že pla­ća­ti par­ki­ra­nje. He­gedüs po­jaš­nja­va da je to rje­še­nje za po­bolj­ša­nje po­nu­de ho­te­la i pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča smje­šta­ja. Oni će mo­ći gos­ti­ma po­jed­nos­tav­ni­ti ko­ri­šte­nje us­lu­ge par­ki­ra­nja, pre­ko apli­ka­ci­je PayDo, te im za to iz­da­ti ra­čun.

Izvoz­ni po­ten­ci­jal

“To zna­či da ho­tel u Du­brov­ni­ku, Spli­tu ili Za­dru sa­da mo­že gos­tu re­ći da slo­bod­no pla­ća par­king pre­ko apli­ka­ci­je, a po­tom mu na od­la­sku is­pos­ta­vi­ti ra­čun za svo­je us­lu­ge u sklo­pu ko­jeg je i us­lu­ga par­ki­ra­nja”, ka­že He­gedüs. Na­vo­de da je to teh­no­lo­gi­ja ko­ja ima po­ten­ci­ja­la za iz­voz i da ra­de na to­me. In­fo­art gru­pa već ra­di u Nje­mač­koj s Volkswagenom na pro­jek­tu umreženog auto­mo­bi­la, tzv. Con­nec­ted car.

“Vol­k­swa­gen svo­je rje­še­nje te­me­lji na na­šoj plat­for­mi, mi za njih ra­di­mo obra­du tran­sak­ci­ja par­ki­ra­nja, a u bu­duć­nos­ti mo­že­te oče­ki­va­ti da će­te ovak­ve stva­ri mo­ći ra­di­ti i iz­rav­no na zas­lo­nu svog auto­mo­bi­la”, za­klju­ču­je He­gedüs.

U NJE­MAČ­KOJ RA­DI­MO NA PRO­JEK­TU UMREŽENOG AUTA S VOLKSWAGENOM, SVO­JE RJE­ŠE­NJE TE­ME­LJE NA NA­ŠOJ PLAT­FOR­MI, ZA NJIH RA­DI­MO OBRA­DU TRAN­SAK­CI­JA PAR­KIN­GA

MA­TI­JA HABLJAK/PIXSELL

Bo­ri­voj Si­ro­vi­ca i Ma­rio He­gedüs iz In­fo­art gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.