‘Tra­di­ci­ja je adut za stra­na tr­ži­šta’

Re­no­mi­ra­na ime­na Kre­nu­la se­zo­na Mas­ter­cla­ssa ko­ji spa­ja vi­na­re, ho­te­li­je­re i ugos­ti­te­lje

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Re­no­mi­ra­na ime­na Kre­nu­la se­zo­na Mas­ter­cla­ssa ko­ji spa­ja vi­na­re, ho­te­li­je­re i ugos­ti­te­lje

Vi­še do 95 pos­to pre­di­kat­nih vi­na iz­ve­ze­mo, ka­že Kra­ut­ha­ker ko­ji se okre­nuo sta­rin­skim re­cep­tu­ra­ma

Po­če­tak se­zo­ne u lo­šinj­skoj uva­li Či­kat obi­lje­ži­lo je pred­stav­lja­nje hr­vat­skih vi­na Kra­ut­ha­ker na eno­lo­škom Mas­ter­cla­ssu u Bo­utique Ho­te­lu Al­ham­bra. Na pr­vom ovo­go­diš­njem even­tu de­vet vin­skih eti­ke­ta pred­sta­vio je di­rek­tor i vlas­nik Vla­do Kra­ut­ha­ker, a po­seb­ni fo­kus je bio na li­ni­ji Kuv­lak­he ko­ja se u po­dru­mu ra­di na sta­rin­ski na­čin uz ma­ce­ra­ci­ju na po­ko­ži­ci, na pri­rod­nim kvas­ci­ma, bez sum­po­ra i fil­tra­ci­je. Pre­mi­jer­no su pred­stav­lje­ni pje­nu­šac i vi­njak. Ina­če, eno­lo­ški Mas­ter­cla­sso­vi po­ve­zu­ju ne­ko­li­ko bran­ši na nji­ma se tri go­di­ne okup­lja­ju eno­lo­ški i gas­tro­nom­ski znal­ci, ho­te­li­je­ri i ugos­ti­te­lji ko­ji­ma hr­vat­ski i stra­ni vi­na­ri pre­mi­jer­no pred­stav­lja­ju svo­je eti­ke­te.

Eu­rop­ski iz­u­ze­ci

Od do­ma­ćih vi­na­ra pred­sta­vi­li su se do­sad Be­nve­nu­ti ko­ji je pr­ve go­di­ne “pro­bio led” te ple­ši­vič­ki Ko­rak, To­mac i Šem­ber, a na­kon Kra­ut­ha­ke­ra sli­je­de i fran­cu­ske eti­ke­te Châte­au Pal­mer i Do­ma­ine Hu­gel.

“Ko­li­ko sam ja upoz­nat u EU sve­ga pet vi­na­ra ra­di bez sum­po­ra i na na­čin ka­ko su ra­di­li na­ši sta­ri. Ber­bu na­mi­je­nje­nu Kuv­lak­he li­ni­ji iz 2017. go­di­ne sta­vi­li smo u am­fo­ru, bit će ga oko 2000 bo­ca i pla­ni­ra­mo pro­boj na tr­ži­šte. U vi­no­gra­di­ma ima­mo 38 sor­ti, pro­izvo­di­mo 25 raz­li­či­tih eti­ke­ta vi­na, u po­dru­mu ima­mo iz­me­đu 850900 ko­ma­da po­su­đa. Vi­na iz­vo­zi­mo u 18 dr­ža­va di­ljem svi­je­ta, a od ukup­ne pro­izvod­nje 22 pos­to nam od­la­zi na iz­voz, a os­ta­lo pro­da­mo u Hr­vat­skoj. Za­nim­ljiv je po­da­tak da vi­še do 95 pos­to pre­di­kat­nih vi­na iz­ve­ze­mo”, po­hva­lio se Kra­ut­ha­ker. U skla­du s fi­lo­zo­fi­jom ho­te­la ko­ja po­či­va na svje­žim i lo­kal­nim na­mir­ni­ca­ma, na me­nuu Mel­ki­ora Ba­ši­ća, glav­nog che­fa res­to­ra­na Al­fred Kel­ler uz Kra­ut­ha­ke­ro­va vi­na naš­la su se je­la po­put pa­šte­te od cre­ske ja­nje­ti­ne i ka­rea cr­ne sla­von­ske svi­nje.

“Tre­ba na­gla­si­ti da smo s na­mir­ni­ca­ma iz­u­zet­no iz­bir­lji­vi pa i zbog to­ga su­ra­đu­je­mo s vi­še od 30 OPGo­va di­ljem Hr­vat­ske”, po­ru­ču­je chef Ba­šić.

Iz­bir­lji­vi s na­mir­ni­ca­ma

Lo­šinj i Cres su ja­ki s po­vr­ćem, a ra­de i sa Sla­vo­ni­jom, po­se­bi­ce ka­da je u pi­ta­nju na­bav­ka me­sa i mli­ječ­nih pro­izvo­da, a u po­s­ljed­nje vri­je­me pra­vi je hit cr­na sla­von­ska svinja.

IZ­VO­ZI­MO U 18 ZE­MA­LJA , A OD UKUP­NE PRO­IZVOD­NJE 22 POS­TO NAM OD­LA­ZI NA VANJ­SKA TR­ŽI­ŠTA Vla­do Kra­ut­ha­ker vi­nar

PD

Vr­hun­ska vi­na ku­ša­li su i sa­mi dis­tri­bu­te­ri, a che­fo­vi su ko­ris­ti­li bi­ra­ne lo­kal­ne na­mir­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.