U SRI­JE­DU HGK OTVA­RA URED U BEOGRADU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon ne­dav­nih Sa­ra­je­va i Mos­ta­ra, HGK nas­tav­lja ofen­zi­vu u re­gi­ji, otva­ra­njem pred­stav­niš­tva u Beogradu u sri­je­du. U Sr­bi­ji pos­lu­je vi­še od 200 na­ših po­du­ze­ća, te ona ko­ja bi to htje­la i ona ko­ja s hr­vat­skim tvrt­ka­ma že­le us­pos­ta­vi­ti od­nos, pa je tim po­treb­ni­je da Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra u glav­nom gra­du Sr­bi­je ima mjes­to odak­le će pro­mi­ca­ti i zas­tu­pa­ti hr­vat­ske gos­po­dar­ske in­te­re­se. Ka­že ta­ko pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić, do­da­ju­ći da će na­gla­sak biti na ra­zvi­ja­nju bo­ljih od­no­sa me­đu gos­po­dar­skim su­bjek­ti­ma Hr­vat­ske i Sr­bi­je, te priv­la­če­nju ula­ga­nja, pri­je­no­su zna­nja i teh­no­lo­gi­ja. “Si­gur­ni smo da će pred­stav­niš­tvo HGK pri­do­ni­je­ti dalj­njem po­bolj­ša­nju gos­po­dar­skih ve­za”, do­dao je on. Rob­na raz­mje­na iz­me­đu RH i Sr­bi­je u pr­vih 11 mje­se­ci 2017. bi­la je, pre­ma HGK, iz­nad mi­li­jar­du eura po če­mu je su­sjed­na zem­lja naš 8. naj­z­na­čaj­ni­ji tr­go­vin­ski part­ner.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.