Do kra­ja trav­nja na­tje­čaj za za­kup Smok­vi­ce

Ho­te­li, vi­le, oto­ci... Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne pri­pre­ma no­ve na­tje­ča­je za za­kup i pro­da­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne pri­pre­ma na­tje­ča­je za za­kup oto­ka Smok­vi­ce, pro­da­ju ho­te­la Hr­vat­ska i Iž te dru­gih ne­kret­ni­na, ko­ji će biti objav­lje­ni do kra­ja trav­nja, doz­na­je Hi­na. Ci­je­na za­ku­pa oto­ka Smok­vi­ce bit će oko 4 mil. ku­na go­diš­nje. Ra­di se o oto­ku u bli­zi­ni Ro­goz­ni­ce u Ši­ben­skok­nin­skoj žu­pa­ni­ji ko­ji je vi­še od de­set go­di­na ko­ris­ti­la obi­telj To­do­rić, a na­kon što je proš­le je­se­ni vra­ćen dr­ža­vi, kao i svi objek­ti na nje­mu, u Mi­nis­tar­stvu su rek­li da je taj otok i objek­te obi­telj To­do­rić ko­ris­ti­la bes­prav­no, te su naj­a­vi­li da­va­nje u du­go­go­diš­nji za­kup. Pri­pre­ma se i pro­da­ja ho­te­la s dvi­je zvjez­di­ce Hr­vat­ska u Ba­škoj Vo­di na Ma­kar­skoj ri­vi­je­ri, po ci­je­ni od oko 54 mi­li­ju­na ku­na, kao i pro­da­ja ho­te­la Iž u Za­dru pu­tem jav­no­ga na­tje­ča­ja, za što se još oče­ku­je pro­cje­na vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne. Na­kon mno­go ne­us­pješ­nih po­ku­ša­ja pro­da­je i/ili i da­va­nja u za­kup u zad­njih vi­še od 15 go­di­na, Če­ška vi­la na oto­ku Vi­su po­nov­no će biti po­nu­đe­na pu­tem jav­no­ga na­tje­ča­ja u za­kup, ovaj put, ka­ko ka­žu iz Mi­nis­tar­stva, i s mo­guć­noš­ću pra­va gra­đe­nja. Na pro­da­ju će i vi­la Lovorka u Lo­vra­nu, či­ja je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nos­ti 6 mi­li­ju­na ku­na, kao i no­vi na­tje­čaj za pro­da­ju vi­le u Gr­ško­vi­će­voj uli­ci u Za­gre­bu te za zem­lji­šte u Stan­kov­ci­ma.

D. JARAMAZ/PIXSELL

Otok Smok­vi­cu ko­ris­ti­la je obi­telj To­do­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.