ZA VE­ĆU GOSPODARSKU SU­RAD­NJU S UKRA­JI­NOM

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pr­va sjed­ni­ca Za­jed­nič­kog po­vje­rens­tva za gospodarsku su­rad­nju iz­me­đu vlada Hr­vat­ske i Ukra­ji­ne odr­ža­na je u Za­gre­bu, a raz­mi­je­nje­ne su in­for­ma­ci­je o per­s­pek­ti­va­ma bi­la­te­ral­ne gos­po­dar­ske su­rad­nje npr. u in­dus­tri­ji, po­du­zet­niš­tvu, ener­ge­ti­ci, pro­me­tu, po­ljo­pri­vre­di, tu­riz­mu, iz­vi­jes­ti­li su iz Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva. Po­vje­rens­tvom su pred­sje­da­le su vo­di­le pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Martina Da­lić i nje­na ukra­jin­ska ko­le­gi­ca Ivan­na Klym­push-Tsint­sad­se, ko­je su pot­pi­sa­le i Pro­to­kol za­sje­da­nja za­jed­nič­kog po­vje­rens­tva za gospodarsku su­rad­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.